Høring – Etablering av klorineringsanlegg på Drag – Quartz Corp, Tysfjord kommune

The Quartz Corp planlegger å etablere et klorineringsanlegg ved sin fabrikk på Drag, gnr./bnr. 60/129 i Tysfjord kommune.

Tiltaket består i å etablere et nytt prosesstrinn i eksisterende produksjonsprosess for rensing av kvarts. Rensetrinnet innebærer blant annet bruk av hydrogenklorid i gassfase.

På bakgrunn av mengden farlig stoff som oppbevares ved virksomheten, er anlegget omfattet av § 9 i forskrift 3. juni 2016 om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften).

Som storulykkevirksomhet er The Quatz Corp pliktig til å innhente samtykke fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) etter forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) § 17 før farlig stoff tas inn på anlegget.

DSB mottok søknad om samtykke til håndtering av farlig stoff 26.03.2019. Samtykkesøknad med vedlegg er tilgjengelig nedenfor.

DSB ber om at eventuelle uttalelser til saken sendes pr. e-post til postmottak@dsb.no innen høringsfristens utløp 25.08.2019. Innspill bes merket med saksnummer 2019/3016.

Høringen skjer på vegne av virksomheten og dekker således pliktene virksomheten har til å innhente uttalelser etter lov 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 24.

Underretting av vedtak blir ikke kunngjort, men gjøres kjent på www.dsb.no/hoeringer.

Vedlegg


Søknad om samtykke
Risikovurdering
Kvantitativ risikovurdering