Høring - søknad om samtykke til utvidet lagringskapasitet ved Øra LNG Terminal

Gasum AS planlegger å utvide lagringskapasiteten for LNG ved deres tankanlegg i Øraveien 23 c, gnr./bnr. 303/1209 i Fredrikstad kommune.

Tiltaket består i å utvide lagringskapasiteten for LNG med 2 tanker. Det totale tankvolumet vil da økes fra 6 500 m3 (ca 2 600 tonn LNG) i 9 tanker til 7 866 m3 (ca 3 146 tonn LNG) i 11 tanker. I tillegg vil eksisterende system for regulering og prosess-sikring bygges om, lastearm for import av LNG fra skip vil installeres og rørledning fra kai til tankterminal vil sikres bedre. Ved gjennomføring av tiltakene vil anleggets risikokonturer til dels ha en mindre utstrekning enn det de har i dag. 

På bakgrunn av mengden farlig stoff som skal oppbevares, er anlegget omfattet av forskrift 3. juni 2016 om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften). Øra LNG Terminal er sikkerhetsrapportpliktig etter storulykkeforskriften.

Som storulykkevirksomhet er Gasum AS pliktig til å innhente samtykke fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) etter forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) § 17 før farlig stoff tas inn på anlegget.

DSB mottok søknad om samtykke til håndtering av farlig stoff 26.05.2021. Samtykkesøknad, risikovurdering og situasjonsplan er tilgjengelig i vedlegg nedenfor.

DSB ber om at eventuelle uttalelser til saken sendes pr. e-post til postmottak@dsb.no innen høringsfristens utløp 22.08.2021. Innspill bes merket med saksnr. 2020/8275.

Høringen skjer på vegne av virksomheten og dekker således pliktene virksomheten har til å innhente uttalelser etter lov 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 24.

Underretting av vedtak blir ikke kunngjort, men gjøres kjent på www.dsb.no/hoeringer.