Høring - søknad om samtykke til oppbevaring av farlige kjemikalier på Menstad industriområde i Skien kommune

Menstad Industri AS har søkt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om samtykke til å oppbevare farlige kjemikalier i Bølevegen 204, gnr./bnr. 69/22 i Skien kommune.

Menstad Industri lagrer kjemikalier for ulike firmaer. Det lagres emballerte produkter på kanner, IBCer og i tankanlegg. Kjemikaliene ankommer Menstad Industri via skip eller bil. Det foregår noe omtapping fra større emballasje til mindre enheter, før kjemikaliene fraktes videre ut fra industriområdet. Dette skjer også via skip eller bil.  

Hva søkes det om?
Menstad Industri har bygd et nytt tankanlegg og søker om å fylle tankanlegget med en syre som er giftig ved innånding. Total mengde farlige kjemikalier på Menstad Industri vil etter fylling av nytt tankanlegg overstige grensen som krever at DSB samtykker til oppbevaringen.

Se mer informasjon i høringsnotatet (pdf).

DSB ber om at eventuelle uttalelser til saken sendes pr. e-post til postmottak@dsb.no innen høringsfristens utløp 20.01.2023. Innspill bes merket med saksnr. 2020/8431.