Høring - søknad om samtykke til håndtering av farlig stoff, Jackon AS, Fredrikstad kommune

Jackon AS søker om samtykke til håndtering av farlig stoff i et nytt forbruksanlegg for brannfarlig gass i Sørkilen 3, Gressvik, gnr./bnr. 53/79 i Fredrikstad kommune.

Det nye anlegget består av to nedgravde tanker med volum på hhv 80 m3 og 60 m3 med brannfarlig gass. De nye tankene skal erstatte to mindre overgrunnstanker som er i bruk ved anlegget i dag. Virksomheten har ytterligere en nedgravd tank med brannfarlig gass som skal inngå i produksjonen, sammen med det nye anlegget.

På bakgrunn av mengden farlig stoff som skal oppbevares, er anlegget omfattet av forskrift 3. juni 2016 om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften). Tiltaket er meldepliktig jf. forskriftens § 6.

Som storulykkevirksomhet er Jackon AS pliktig til å innhente samtykke fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) etter forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) § 17 før farlig stoff tas inn på anlegget.

Samtykkesøknad med vedlegg er tilgjengelige nedenfor.

DSB ber om at eventuelle uttalelser til saken sendes pr. e-post til postmottak@dsb.no innen høringsfristens utløp 20.05.20. Innspill bes merket med saksnr. 2019/11198.

Høringen skjer på vegne av virksomheten og dekker således pliktene virksomheten har til å innhente uttalelser etter lov 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 24.

Underretting av vedtak blir ikke kunngjort, men gjøres kjent på www.dsb.no/hoeringer