Høring - søknad om samtykke til etablering og bygging av hydrogenproduksjonsanlegg i Energiparken i Øygarden kommune

H2 Production AS (H2P) har søkt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om samtykke til etablering og bygging av et hydrogenproduksjonsanlegg i Ljøsøyvegen, Energiparken, gnr./bnr. 242/76 m.fl. i Øygarden kommune.

Les høringsnotatet her

DSB ber om at eventuelle uttalelser til saken sendes pr. e-post til postmottak@dsb.no innen høringsfristens utløp 12.08.2022 (utvidelse av opprinnelig høringsfrist 24.06.2022). Innspill bes merket med saksnr. 2022/977.

Informasjon om et eventuelt vedtak om samtykke gjøres kjent på www.dsb.no/hoeringer.