Høring - søknad om samtykke til endring av forbruksanlegg for LNG

Barents NaturGass AS planlegger å utvide virksomhetens forbruksanlegg for flytende naturgass (LNG) på Burøya, gnr./bnr. 138/4632 i Bodø kommune.

Den planlagte utvidelsen av anlegget består i at antall fordampere økes fra to til fire samt at rørledning for gasstilførsel til ny kunde kobles til eksisterende distribusjonsnett. Økningen i leveranse av gass medfører hyppigere fylling av tank i forhold til dagens driftssituasjon.

På bakgrunn av mengden farlig stoff som oppbevares ved anlegget (127 m3 LNG), er virksomheten omfattet av forskrift 3. juni 2016 om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften). Virksomheten er meldepliktig.

Den planlagte utvidelsen medfører en vesentlig endring ved anlegget. Barents NaturGass AS er derfor pliktig til å innhente samtykke fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) etter forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) § 17 tredje ledd før endringene gjennomføres.

DSB mottok siste utgave av søknad om samtykke til håndtering av farlig stoff 21.04.2020. Samtykkesøknad samt risikovurdering og figur som viser anlegget etter utvidelsen er tilgjengelige nedenfor.

DSB ber om at eventuelle uttalelser til saken sendes pr. e-post til postmottak@dsb.no innen høringsfristens utløp 10.07.2020. Innspill bes merket med saksnr. 2019/3332.

Høringen skjer på vegne av virksomheten og dekker således pliktene virksomheten har til å innhente uttalelser etter lov 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 24.

Underretting av vedtak blir ikke kunngjort, men gjøres kjent på www.dsb.no/hoeringer.