Høring - søknad om samtykke – utvidelse tankanlegg og ny bilfylleplass for farlig stoff på Øra

Univar Solutions AS planlegger å utvide eksisterende tankanlegg og etablere nytt bilfylleanlegg for farlig stoff i Øraveien 6 i Fredrikstad Innovasjonspark, gnr./bnr. 303/1186 i Fredrikstad kommune.

Univar Solutions AS håndterer og lagrer kjemiske produkter og smøreoljer i sitt anlegg hos Fredrikstads Innovasjonspark på Øra. Produktene transporteres inn til anlegget via tankbiler, lastebiler og båter. Der lagres de, blandes og tappes i ulik emballasje før de leveres til kunder via tankbil eller lastebil.

Univar Solutions AS har søkt om å utvide sitt tankanlegg, samt etablere ny bilfylleplass for tankbiler. Utvidelsen består i å ta i bruk en eksisterende tankpark som skal oppgraderes, og det skal bygges ny fangdam til tankparken.

I tillegg skal det installeres rørledninger mellom tankene og bilfylleanlegg. Det skal lagres brannfarlige stoffer i noen av tankene i oppgradert tankanlegg. På ny bilfylleplass, samt på eksisterende kaianlegg, skal det skal lastes og losses brannfarlige stoffer.

Ved gjennomføring av tiltakene vil anleggets risikokonturer ha en noe større utstrekning enn de har i dag. Risikonturene ved utvidelse av anlegget vil ikke strekke seg utover området til Fredrikstad Innovasjons park på land, men strekke seg noe ut i elva.

Figur 1 viser risikokonturene. Konturene viser fordeling av individuell risiko omkring virksomheten. Risikokonturene beregnes ved at mulige ulykkeshendelser med tilhørende sannsynlighet for å omkomme kombineres.

tankutvidelse.png
Figur 1. Totale risikokonturer for det eksisterende anlegget på Øra før tankutvidelse. Stiplede linjer representerer beregnede risikokonturer for anlegget etter tankutvidelsen.

 

I DSB-rapporten Sikkerhet rundt anlegg som håndterer brannfarlige, reaksjonsfarlige, trykksatt og eksplosjonsfarlige stoffer fra mai 2013, fremgår det hvilke akseptkriterer DSB legger til grunn ved vurdering av risikokonturer. Tabell 1 er hentet fra rapporten og viser at risikokonturene er delt inn i tre hensynssoner og hvilken aktivitet som aksepteres i de tre sonene.

Hensynssone Hensynssone for Farlig-stoff-anlegg går ut: Bestemmelser for hensynssonene (objekter og aktiviteter akseptert i sonen)
Indre sone Til risikokontur 10-5

Dette er i utgangspunktet virksomhetens eget området. 

I tillegg kan for eksempel LNF-område inngå i indre sone. Kun kortvarig forbipassering for tredjeperson (turveier etc.)

Midtre sone Til risikokontur 10-6 Offentlig vei, jernbane, kai og lignende. Faste arbeidsplasser innen industri- og kontorvirksomhet kan også ligge her. I denne sonen skal det ikke være overnatting eller boliger. Spredt boligbebyggelse kan aksepteres i enkelte tilfeller.
Ytre sone Til risikokontur 10-7 Områder regulert for boligformål og annen bruk av den allmenne befolkningen kan inngå i ytre sone, herunder butikker og mindre overnattingssteder.
Utenfor ytre sone Ingen hensynssone utenfor ytre sone Skoler, barnehager, sykehjem, sykehus og liknende institusjoner, kjøpesenter, hoteller eller store publikumsarenaer må plasseres utenfor ytre sone.

Tabell 1: Hensynssoner og bestemmelser for sonene

I figur 1 er indre hensynssone markert med lilla, midtre sone markert med rødt og ytre sone markert med gult.

Det er et velferdshus som delvis faller innenfor indre hensynssone, noe som ikke er forenlig med DSB akseptkriterier. DSB har mottatt bekreftelse fra Univar Solutions AS på at dette huset ikke lenger vil benyttes som velferdshus, og fremtidig bruk av dette huset vil være forenlig med risikoen fra anlegget og DSBs akseptkriterer.

Brannfarlige stoffer

Brannfarlige stoffer som skal oppbevares i nytt tankanlegg er væsker og vil oppbevares på tanker som er egnet og kontrollert for dette formålet. Stoffene lagres på såkalte atmosfæriske tanker, som vil si at det er ikke satt trykk på tankene. Det skal lagres stoffer som er klassifisert som brannfarlig væske kategori 3 som kan avgi brannfarlig væske og damp.

Hva kan skje?

I virksomhetens risikoanalyser er det identifisert en rekke mulige hendelser. De største risikoene kan spores til hvis det skulle oppstå en større brann i tanker eller på lageret. Skulle det oppstå en større brann i tanklageret, kan det føre til skade på personell og anlegg. Røyken kan også forårsake problemer for andre mennesker som oppholder seg i nærheten. I hvilken grad mennesker kan bli berørt avhenger av spredningen av brannen. Metoder for å håndtere en slik hendelse avhenger av typen stoff og hvor den skjer.

Univar Solutions AS har rutiner og funksjoner for å kunne gjøre en redningsinnsats basert på de ulike scenariene som kan oppstå, samt samarbeid med kommunens nødetater. Univar Solutions AS er med i Industrivernet på området og er forpliktet til å trene jevnlig på slike hendelser.

Univar Solutions har iverksatt en rekke forebyggende tiltak for å hindre brann, samt for å unngå eskalering av en brann.

Varsling ved en eventuell hendelse

Virksomheten ar utarbeidet informasjon til allmennheten om hvordan de vil bli varslet om en hendelse:

Dersom det skulle oppstå en situasjon som tilsier umiddelbare tiltak utenfor bedriftsområdet, vil ansvarlig redningsledelse ha mulighet til å nytte offentlige varslingssystem.

TYFON - ”Viktig melding, lytt på radio”

Dette signalet blir gitt, ved tre ganger tre signal støt, med et minutts opphold mellom hver serie.

Hva kan du gjøre?

  • Etterkomme alle instrukser og oppmodinger fra redningstjenestene.
  • Hold deg innendørs hvis ikke annen beskjed blir gitt.
  • Lukk vinduer, dører og slå av ventilasjon.
  • Er du utendørs og ikke kan komme deg inn bør du observere vindretningen og bevege deg bort fra området på tvers av vindretningen.
  • Bevar fatningen – pass særskilt på utsatte grupper som barn, eldre og syke personer.
  • Søk informasjon på tilgjengelige kanaler (radio, TV, internett, sosiale medier).

Offentlige instanser har utarbeidet eksterne beredskapsplaner for å møte enhver virkning av storulykker utenfor virksomhetens område.

Hvorfor innhente samtykke?

Univar Solutions AS har allerede et anlegg på stedet hvor de lagrer andre brannfarlige stoffer. Etter en utvidelse vil den totale mengden brannfarlig stoff på anlegget øke slik at anlegget omfattes av storulykkeforskriften..

Som storulykkevirksomhet er Univar Solutions AS pliktig til å innhente samtykke fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) etter forskrift om håndtering av farlig stoff § 17 før farlig stoff tas inn på anlegget.

DSB mottok søknad om samtykke til håndtering av farlig stoff 11.03.2021. Samtykkesøknaden består av risikovurderinger, beskrivelser av tiltak for å forebygge ulykkeshendelser på anlegget, opplysninger om drift, vedlikehold og beredskap.

Hva kan man uttale seg om i saken?

Høringen skjer på vegne av virksomheten og dekker således pliktene virksomheten har til å innhente uttalelser etter brann- og eksplosjonsvernloven § 24. I følge § 24 andre ledd skal virksomheten innhente og legge vekt på uttalelser fra befolkningen i området rundt virksomheten dersom det foretas endringer som får betydning for beredskaps- og sikkerhetstiltakene.

Relevante sikkerhetstiltak i denne saken vil være risikokonturene og de begrensninger i aktivitet som disse forutsetter. Relevante beredskapstiltak vil være "Varsling ved en evt. hendelse " som beskrevet over. Denne varslingen er ikke endret som følge av de planlagte endringer ved virksomheten.

DSB ber om at eventuelle uttalelser til saken sendes pr. e-post til postmottak@dsb.no innen høringsfristens utløp 22.08.2021. Innspill bes merket med saksnr. 2020/4893.

Underretting av vedtak blir ikke kunngjort, men gjøres kjent på www.dsb.no/hoeringer.