Høring - Søknad om samtykke til håndtering av farlig stoff ved VEAS' rense- og biogassanlegg på Bjerkåsholmen

VEAS har søkt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om samtykke til håndtering av farlig stoff ved virksomhetens eksisterende rense- og biogassanlegg på Bjerkåsholmen, gnr./bnr. 68/185, 68/344 og 68/465 i Asker kommune.

VEAS tok kontakt med DSB i februar 2018 fordi det etter en intern gjennomgang av kjemikaliebeholdningen ble avdekket at virksomheten har plikter etter forskrift 3. juni 2016 om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften). Virksomheten er omfattet av storulykkeforskriften som følge av oppbevart mengde metanol (174 tonn), oksiderende syre (69 tonn) og biogass (9,9 tonn). Virksomheten er meldepliktig.

Som storulykkevirksomhet er VEAS pliktig til å innhente samtykke fra DSB etter forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) § 17 før farlig stoff tas inn på anlegget.

VEAS fikk i brev av 09.02.2018 dispensasjon fra kravet om samtykke for rense- og biogassanlegget. Dispensasjonen ble gitt på vilkår av at faktisk stoffmengde på anlegget holdes under innslagspunktet for anvendelse av storulykkeforskriften, og gjelder til 01.02.19 eller til samtykke er innhentet (det som inntrer først).

DSB mottok søknad om samtykke til håndtering av farlig stoff 29.05.2018. Samtykkesøknad og risikovurdering er tilgjengelige nedenfor.

DSB ber om at eventuelle uttalelser til saken sendes pr. e-post til postmottak@dsb.no innen høringsfristens utløp 24.12.2018. Innspill bes merket med saksnummer 16/5809.

Høringen skjer på vegne av virksomheten og dekker således pliktene virksomheten har til å innhente uttalelser etter lov 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 24.

Underretting av vedtak blir ikke kunngjort, men gjøres kjent på www.dsb.no/hoeringer.

Vedlegg


Risikovurdering
Samtykkesøknad