Høring - Søknad om samtykke til håndtering av farlig stoff ved VEAS' rense- og biogassanlegg på Bjerkåsholmen

VEAS har søkt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om samtykke til håndtering av farlig stoff ved virksomhetens eksisterende rense- og biogassanlegg på Bjerkåsholmen, gnr./bnr. 68/185, 68/344 og 68/465 i Asker kommune.

Høringen skjer på vegne av virksomheten og dekker således pliktene virksomheten har til å innhente uttalelser etter lov 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 24.

Underretting av vedtak blir ikke kunngjort, men gjøres kjent på www.dsb.no/hoeringer.