Høring - ny eksplosivforskrift

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sender forslag til ny forskrift om sivil håndtering av eksplosjonsfarlige stoffer (eksplosivforskriften) på høring.

Forslaget til ny eksplosivforskrift skal erstatte gjeldende forskrift 26 juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff.

DSB ber om eventuelle kommentarer til høringen innen 1.mai 2017.

Hovedbegrunnelsen for å fremme forslag til ny forskrift er:

  • Gjennomføring av direktiv 2014/28 om eksplosiver til sivilt bruk
  • Regulering av mobil produksjon av eksplosiver
  • Presisering av grunnleggende krav til alle virksomheter som skal håndtere eksplosiver
  • Klargjøring av grensesnittet mellom våpenlovgivningen og eksplosivlovgivningen
  • Behov for en språklig og strukturell gjennomgang

Det foreslås at ny forskrift trer i kraft 1. juli 2017.