Høring - Endringer i oppbevaring av farlig stoff på Engene tankanlegg, Sætre i Hurum kommune

Dynea AS har planer om endringer i oppbevaringsforholdene i eksisterende tankanlegg på Engene, og har søkt DSB om samtykke til endringene.

Teksten er sist oppdatert: 20.11.2018

Dynea opplyser i søknaden datert 25.9.2017 at endringene i oppbevaringsforholdene vil medføre at 3 eksisterende lagertanker blir benyttet til oppbevaring av metanol. Metanol er klassifisert som brannfarlig væske, kategori 1 og 2 i henhold til forskrift om håndtering av farlig stoff. Øvrig oppbevaring av farlig stoff på tankanlegget vil opphøre og øvrige tanker vil bli fjernet. Endringene medfører økt lagring av metanol fra dagens 5000 m3 til 9000 m3, mens de totale mengdene brannfarlig væske blir redusert med 1000 m3.

Endringene vil ikke medføre vesentlige fysiske endringer i tankanlegget, utover diverse utbedringer av anlegget og fjerning av tanker som ikke lengre skal være i bruk. Endringene vil heller ikke medføre nye eller endrede aktiviteter på anlegget knyttet til omlasting av metanol.

Endringene vil medføre økt transport av metanol i tankbil, ref. egen rapport om endringer i transport av farlig gods. I rapporten er økningen i transporten forbi Sætre barneskole beregnet til 1-2 tankbiler med metanol pr. dag. Den totale tankbiltransporten forbi skolen vil bli redusert som følge av opphør av annen transport (biodiesel).

På bakgrunn av mengden farlig stoff som oppbevares, er anlegget omfattet av forskrift 3. juni 2016 om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften). Tiltaket er omfattes av § 9 i storulykkeforskriften.

Som storulykkevirksomhet er Dynea pliktig til å innhente samtykke fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap etter forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) § 17 før nye mengder farlig stoff tas inn på anlegget.

Samtykkesøknaden med relevante vedlegg og tilleggsopplysninger er tilgjengelig nedenfor sammen med kopi av brev til/fra Hurum kommune i tilknytning til saken.

DSB ber om at eventuelle uttalelser til saken sendes pr e-post til postmottak@dsb.no innen høringsfristens utløp 4. januar 2019. Innspill merkes med saksnummer 17/8423.

Høringen skjer på vegne av virksomheten, og dekker således pliktene virksomheten har til å innhente uttalelser etter lov 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann og eksplosjonsvernloven) § 24.

Vedlegg


Samtykkesøknad fra Dynea
Riskoanalyse
Situasjonsplan
Endring av trafikkrisiko
Brev til Hurum kommune
Brev fra Hurum kommune