Høring - Endringer i oppbevaring av farlig stoff på Engene tankanlegg, Sætre i Hurum kommune

Dynea AS har planer om endringer i oppbevaringsforholdene i eksisterende tankanlegg på Engene, og har søkt DSB om samtykke til endringene.

Høringen skjer på vegne av virksomheten, og dekker således pliktene virksomheten har til å innhente uttalelser etter lov 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann og eksplosjonsvernloven) § 24.