Høring - endringer i landtransportforskriften

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sender med dette forslag til endring i forskrift om landtransport av farlig gods.

Forslaget innebærer enkelte regeltekniske justeringer av gjeldende landtransportforskrift, samt å forskriftsfeste fast etablert praksis på noen områder.

Nye bestemmelser innebærer å forskriftsfeste dagens forvaltningspraksis for bruk av aluminiumstanker til transport av UN 3375, mellomprodukt for sprengstoff, i tillegg vil bruk av modulvogntog til transport av farlig gods bli tillatt for stykkgods.

DSB benytter elektronisk høringssystem og anmoder om at svarene gis i dette systemet.

Frist for å uttale seg til høringen er 12. oktober 2018.