Høring - endringer i forskrift om landtransport av farlig gods ADR/RID

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) sender endringar i forskrift om landtransport av farleg gods ADR/RID på høyring.

Høyringsfristen er 15. desember 2022.

Det kjem endringar i ADR og RID kvart andre år. Endringane trer i kraft 1. januar 2023, med ein overgangsperiode fram til 30. juni 2023.

Denne høyringa gjeld endringar i ADR og RID som allereie er vedtatt, og gir difor ikkje høve til å påverke innhaldet i regelverket før det blir sett i verk. DSB vil notere seg høyringsfråsegn og vurderer dei på lik linje med andre endringsforslag og endringsbehov.

DSB ber om at eventuelle høyringskommentarar blir sendt elektronisk via DSB sitt høyringssystem.

Vedlegg: Høyringsliste