Høring - forslag om å oppheve § 18a i forskrift om landtransport av farlig gods

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) foreslår å oppheve § 18a i forskriften om landtransport av farlig gods for å oppnå mer effektiv og miljøvennlig transport av farlig gods, spesielt drivstoff.

Forskrift om landtransport av farlig gods § 18a forbyr transport av farlig gods i store tankvogntog, noe som hindrer effektivisering av landtransport og reduksjon av utslipp. ADR-regelverket, som regulerer transport av farlig gods, har ingen mengdebegrensninger for farlig gods med unntak av eksplosiver. DSB anser at det er vegmyndighetene som best kan vurdere eventuelle kjøretøybegrensninger.

Norges geografi med mange tunneler og bratte veger, utgjør spesielle utfordringer. Risikoanalyser konkluderer imidlertid med at frakt av farlig gods som stykkgods i modulvogntog, ikke øker risikoen betydelig. DSB sin vurdering er at dette er overførbart til tanktransport. Bruk av store tankvogntog kan redusere totalrisikoen på veiene ved å redusere antall transporter. Analyser utført av Transportøkonomisk institutt (TØI) viser også økonomiske og miljømessige fordeler ved økt totalvekt på lastebiler.

Oppheving av § 18a vil kun påvirke veger som er tillatt for modulvogntog.

DSB ber om eventuelle kommentarer til høringen innen 25. september 2024.

DSB benytter elektronisk høringssystem og anmoder om at svarene gis i dette systemet.

Regelendringen vil tre i kraft straks høringen er ferdig.

Les og svar på høringen her: https://hoering.dsb.no/Hoering/3125