Tema

DSB er 20 år

I 2023 er DSB 20 år. Direktoratets historiske røtter går imidlertid langt tilbake i tid. I dag er DSB et direktorat som samler mange ulike fagområder – hvor alle handler om å bidra til å skape et trygt og robust samfunn.

I 2023 er DSB 20 år. Direktoratets historiske røtter går imidlertid langt tilbake i tid. I dag er DSB et direktorat som samler mange ulike fagområder – hvor alle handler om å bidra til å skape et trygt og robust samfunn.

1898: Elektrisitetstilsynet etableres

Tilsyn med elektriske anlegg – Elektrisitetstilsynet – ble opprinnelig etablert i 1898. Det var delt i fem distrikter med kontorer i Oslo (2 stk), Arendal, Bergen og Trondheim. Et sjette distrikt ble opprettet i Harstad i 1924.

1921 ble tilsyn med elektriske anlegg lagt til Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen (NVE).

I 1991 ble Elektrisitetstilsynet etablert som et eget direktorat som rapporter til Kommunaldepartementet.

I 1995 endret Elektrisitetstilsynet navn til Produkt- og elektrisitetstilsynet.

1917: Sprengstoffinspeksjonen opprettes

Statens inspektør for «ildfarlige» gjenstander skulle føre tilsyn med produksjon, bruk, emballasje, oppbevaring, transport av sprengstoff og brannfarlige væsker som var omfattet av Ildfarlighetsloven.

Sprengstoffinspeksjonen behandlet søknader om tillatelse til oppbevaring og distribuering av eksplosiver og ildfarlige væsker. Ved ulykker som medførte tap av menneskeliv eller betydelig skade, foretok inspektøren undersøkelser på ulykkesstedet.

I 1939 ble navnet endret til Statens sprengstoffinspeksjon.

I 1970 ble institusjonen flyttet fra Oslo til Tønsberg.

1942: Norges brannskole opprettes

Oslo brannvesen og Norges Brandkasse etablerte et utdanningstilbud for brannfunksjonærer ved hovedbrannstasjonen i Oslo. I 1949 blir feierutdanningen lagt til brannskolen.

I 1968 overtok Staten driften av brannskolen, og året etter flyttet skolen til Grorud i Oslo.

I 1990 ble det besluttet at skolen skal flyttes til Tjeldsund kommune i Nordland, og tre år etter flyttet Norges brannskole inn i lokalene til Nordnorsk opplæringssenter for oljepersonell på Fjelldal.

I 2003 ble skolen administrativt lagt under Direktoratet for brann- og elsikkerhet og deretter DSB.

I 2022 endret skolen navn til Brann- og redningsskolen, og i 2024 åpner en ny høyere yrkesrettet utdanning (fagskoleutdanning) i brann, redning og samfunnssikkerhet. Skolens hovedoppgave er å utdanne personell til landets brann- og redningsvesen og 110-sentraler.

1947: Sivilforsvarets sentralledelse opprettes

Historien til Sivilforsvaret går tilbake til 1936, da det ble opprettet et sivilt luftvern for vern av sivilbefolkningen. Les mer om Sivilforsvarets historie på Sivilforsvaret.no.

Luftvernet gikk inn i Sivilforsvaret som ble opprettet i 1947.

I 1967 ble Sivilforsvarsskolen på Starum opprettet. Skolen var en tre distriktsskoler som utdannet mannskaper til Sivilforsvaret. De to andre lå på Jæren og i Sør-Trøndelag. I 2011 ble de tre skolene samlet på Starum. I dag er navnet Sivilforsvarets utdannings- og kompetansesenter.

I 1970 ble Sivilforsvarets sentralledelse lagt under Direktoratet for sivilt beredskap.

I dag består Sivilforsvaret av 8 000 tjenestepliktige kvinner og menn fordelt på 20 sivilforsvarsdistrikter. De viktigste oppgavene til Sivilforsvaret er å beskytte sivilbefolkningen ved krig, støtte ved større ulykker og naturkatastrofer og å varsle befolkningen ved akutt fare.

1949: Direktoratet for økonomisk forsvarsberedskap opprettes

Ved opprettelsen i 1949 fikk direktoratet to kontorer: Kontoret for siviløkonomisk beredskap og Kontoret for militærøkonomisk beredskap.

Direktoratets oppgaver var å planlegge og sikre landets behov for varer, materiell og tjenester fra sivile kilder for en eventuell krigssituasjon.

Direktoratet var lokalisert i Oslo.

1953: Sivilforsvarets skole opprettes

Skolen ble etablert på Grorud utenfor Oslo som en sentral skole for høyere befal i Sivilforsvaret.

I 1966 endret skolen navn til Sivilforsvarets sentralskole.

I 1969 flyttet skolen fra Grorud til Asker.

I 1994 endret den navn til Sentralskolen for sivilt beredskap. Navnendringen var en konsekvens av at skolen hadde utviklet sitt kurstilbud til å omfatte langt mer enn sivilforsvarsfaglige kurs.

I 2004 endret den igjen navn til Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap.

I dag heter skolen DSB Kurssenteret og er lokalisert i Heggdal i Asker kommune.

1970: Direktoratet for sivilt beredskap opprettes

Det nye direktoratet ble etablert etter en sammenslåing av Sivilforsvarets sentralledelse og Direktoratet for økonomisk forsvarsberedskap med underliggende kontorer.

Arbeidsoppgavene til direktoratet var samordning av sivil beredskapsplanlegging og ledelse av Sivilforsvaret. Direktoratet skulle også støtte departementer og andre sentrale institusjoner i deres arbeid med beredskap.

Direktoratet var lokalisert i Oslo.

1972: Statens branninspeksjon opprettes

Statens branninspeksjon har sin bakgrunn i Norges brannkasse, som igjen har historie tilbake til 1700-tallet. Brannkassen skulle gi forsikring mot brann på bygninger, løsøre og varer samt andre forsikringer. Norges brannkasse førte også kontroll med slokningsvesenet i byer.

Statens branninspeksjon ble en egen avdeling i Brannkassen i 1957, før den i 1972 ble skilt ut som en selvstendig statsinstitusjon underlagt Kommunal- og arbeidsdepartementet. Den var en brannteknisk sentralinstans for hele landet som hadde kontroll- og godkjenningsmyndighet etter brann og bygningsloven. Statens branninspeksjon førte blant annet tilsyn med landets brann- og feiervesen og var lokalisert i Oslo.

1985: Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern opprettes

Statens sprengstoffinspeksjon og Statens branninspeksjon blir slått sammen til Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern. Direktoratet lokaliseres i Tønsberg.

2002: Direktoratet for brann og elsikkerhet opprettes.

Direktoratet opprettes etter sammenslåing av Produkt- og elektrisitetstilsynet og Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern. Direktoratet lokaliseres i Tønsberg.

2003: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) blir opprettet

Det nye direktoratet omfatter Direktoratet for sivilt beredskap og hele Direktoratet for brann- og elsikkerhet med unntak av oppgavene som overføres til det nye Petroleumstilsynet.

Direktoratet skal ha oversikt over sårbarheter og trusler i samfunnet – både når det gjelder ulykker, katastrofer og andre uønskede hendelser. DSB skal ta initiativ for å forebygge at slike hendelser inntreffer. Ved manglende sikkerhet og beredskap skal DSB ta initiativ for oppfølging overfor ansvarlig myndighet. Det nye direktoratet skal koordinere tilsynet med virksomheter med potensial for store ulykker.

DSB er også fagmyndighet for kommunale og interkommunale brannvesen, det lokale eltilsyn og fylkesmennenes beredskapsarbeid – og har faglig og administrativ oppfølging av Sivilforsvaret, Sentralskolen for sivilt beredskap, Norges brannskole og Sivilforsvarets tre regionale skoler.

DSB er underlegges Justis- og politidepartementet – som i dag heter Justis- og beredskapsdepartementet. Hovedkontoret etableres i Tønsberg i 2005.

DSBs første direktør er Jon Arvid Lea.

2007: Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) opprettes

Ansvaret for utbygging, innføring og forvaltning av det nye, digitale nødnettet blir skilt ut fra Justisdepartementet og lagt til et eget direktorat.

DNK lokaliseres i Nydalen i Oslo.

2015: Cecilie Daae overtar som direktør i DSB

Etter å ha ledet DSB siden oppstarten i 2003 går Jon Arvid Lea av med pensjon. Under Leas ledelse har … . Han erstattes av Cecilie Daae. I samarbeid med Forsvaret bidrar DSB under Daaes ledelse til å sette fart på arbeidet med å modernisere totalforsvaret.

2017: Direktoratet for nødkommunikasjon blir innlemmet i DSB

2020: Elisabeth S. Aarsæther overtar som direktør i DSB

Etter fem år i jobben begynner Cecilie Daae som direktør i Helse Nord, og Elisabeth Aarsæther overtar som DSB-direktør. Aarsæther kommer fra jobben som toppleder i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og begynner i DSB like etter at Norge «stenges ned» som følge av koronapandemien våren 2020.