Søkeresultat

Søkeresultat:

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 7 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt : Innledning

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 4 Dokumentasjon

Nasjonal kommunikasjons|strategi for brannsikkerhet : Mål og strategier

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 1 Formål og virkeområde

Rettleiar krisekommunikasjon : Kommunikasjonsplanen

Veileder krisekommunikasjon : Kommunikasjonsplanen

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 19 Utstyr til bruk ved branner og andre ulykker

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering : Beredskap

Viktig informasjon om storulykkeforskriften : Informasjon og råd til arealplanleggere

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 18 Krav til midlertidig forhøyet beredskap ved særskilt risiko

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 26 Evaluering og læring etter hendelser

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 15 Antall vaktlag

Veileder krisekommunikasjon : Kanaler

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 10 Planverk for håndtering av hendelser

Veileder krisekommunikasjon : Scenarioer

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 28 Analyser og bemanning

Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt : Vedlegg

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen : Organisering og dimensjonering av forebyggende oppgaver

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering : Metode og prosess

Rettleiar krisekommunikasjon : Scenario

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 16 Reservestyrker for skogbrann og andre hendelser

Veileder krisekommunikasjon : Organisering

Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 9 Beredskapsanalyse

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen : Innledende bestemmelser

Veiledning til forskrift om brannforebygging : Innledende bestemmelser

Rettleiar krisekommunikasjon : Organisering

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Vedlegg

Rettleiar krisekommunikasjon : Kommunikasjonsoppgåver

Veileder krisekommunikasjon

Temaveiledning: Kapittel 4 i forskrift om brannforebygging : Gjennomføring av det forebyggende arbeidet

Veileder om meldeplikt ved farlige produkter : I hvilke tilfeller gjelder meldeplikten?

Viktig informasjon om storulykkeforskriften : Informasjon om krav til offentlig beredskap

Veiledning til forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen : Avsluttende bestemmelser

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Veileder krisekommunikasjon : Om veilederen

Temaveiledning: Kapittel 4 i forskrift om brannforebygging : Innledning

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering

Nasjonal kommunikasjons|strategi for brannsikkerhet : Innledning

Veiledning til eksplosivforskriften kap. 10 : Felles bestemmelser for håndtering av eksplosiver og eksplosjonsfarlig stoff

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 40 Forebyggende personell

Veiledning til storulykkeforskriften : § 8 Dominoeffekt

Veiledning til storulykkeforskriften : § 9 Sikkerhetsrapport

Rettleiar krisekommunikasjon : Om rettleiaren

Veileder krisekommunikasjon : Intern og ekstern bistand

Veiledning til storulykkeforskriften : § 11 Beredskapsplaner

Veiledning om røyk- og kjemikaliedykking : Bestemmelser som omhandler og betinger røyk- og kjemikaliedykking

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering : Situasjonsbildet for virksomheten

Temaveiledning: Kapittel 4 i forskrift om brannforebygging : Hva er systematisk risikobasert forebyggende arbeid?

Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter : Vedlegg A: Utdrag fra internkontrollforskriften

Veiledning til storulykkeforskriften : § 7 Strategi for å forebygge og begrense storulykker

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal

Veileder krisekommunikasjon : Målgrupper

Veileder om meldeplikt ved farlige produkter : Hva sier regelverket om meldeplikt?

Veileder krisekommunikasjon : Kommunikasjonsoppgaver

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering : Oppsummering og oppfølging

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 23 Krav til antall personer som deltar i håndteringen av brann

Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets : Saksbehandling

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 33 Øvelser og evaluering

Veileder om sikkerhetskrav til sports- og fritidsprodukter : Aktsomhetsplikt og kunnskapsplikt

Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter : Hva sier regelverket

Retningslinjer for saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i vegtunneler : Drift av tunneler

Veileder krisekommunikasjon : Budskap og policy

Rettleiar krisekommunikasjon : Vedlegg 1: Sjekkliste

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering : Krav og forventninger

Temaveiledning: Kapittel 4 i forskrift om brannforebygging : Evaluering av det forebyggende arbeidet

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering : Krisehåndtering

Veileder krisekommunikasjon : Overvåking av medier og omverden

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel : Søknadsplikt og meldeplikt etter annet regelverk

Ofte stilte spørsmål til forskrift om brannforebygging : § 17 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt : Forord

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Varsling på samordningskanal

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering : Om malen

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Søknadsplikt etter plan- og bygningsloven

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Søknadsplikt etter plan- og bygningsloven (PBL)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel : Dokumentasjon (§ 13 )

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 32 Reserveløsning

Retningslinjer for saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i vegtunneler

Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann- og feiervesenet : Innledning

Veileder om meldeplikt ved farlige produkter : Hvor raskt skal det meldes fra?

Veileder om meldeplikt ved farlige produkter : Om meldeplikten

Rettleiar krisekommunikasjon : Kanalar

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Arealmessige begrensninger (§ 16)

Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Nasjonal kommunikasjons|strategi for brannsikkerhet : Risiko og målgrupper og kanaler

Rettleiar krisekommunikasjon : Målgrupper

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Innledning

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Utstyr og anlegg (§ 8)

Rettleiar krisekommunikasjon : Overvaking av media og omverda

Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land : Søknadsplikt etter annet regelverk

Temaveiledning: Fastsette lokal forskrift om bruk av ild : Om forskriftsendringen

Veileder krisekommunikasjon : Vedlegg

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Arealmessige begrensninger (§ 16)

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Arealmessige begrensninger (§ 16)

Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets : Sentrale lover og forskrifter

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Arealmessige begrensninger (§ 16)

Rettleiar krisekommunikasjon - nynorsk utgåve

Veileder krisekommunikasjon : Etter krisen

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Dokumentasjon (§ 13)

Veileder om sikkerhetskrav til sports- og fritidsprodukter : Vil du vite mer?

Rettleiar krisekommunikasjon : Bodskap og policy

Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter : Annen informasjon

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : Kapittel 8 - Opplæring og kompetanse

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Dokumentasjon (§ 13)

Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets : Myndigheter

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Arealmessige begrensninger (§ 16)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Søknadsplikt og meldeplikt etter annet regelverk

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 14 Vaktlag

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Arealmessige begrensninger (§ 16)

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Dokumentasjon (§ 13)

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Dokumentasjon (§ 13)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel : Arealbegrensninger (§ 16)

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering : Formål og avgrensning

Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann- og feiervesenet : Delegering av myndighet til interkommunale selskap

Veileder om meldeplikt ved farlige produkter : Hvordan skal det meldes?

Temaveiledning i risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester : Risikoanalysen

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Dokumentasjon (§ 13)

Temaveiledning i risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester

Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt : Faser i tilsynet

Rettleiar krisekommunikasjon : Etter krisa

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Risiko og risikovurdering

Veiledning til eksplosivforskriften kap. 10 : § 90 Informasjon og varsling

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Dokumentasjon (§ 13)

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen : Vedlegg 3

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Rettleiar krisekommunikasjon : Intern og ekstern bistand

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 45 Leder av brann- og redningsvesenet

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 27 Kommunikasjon i nødnett

Elbil - lading og sikkerhet

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 17 Vaktberedskap

Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets : Dokumentasjon

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Arealmessige begrensninger (§ 16)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Arealmessige begrensninger (§ 16)

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Forord

Veiledning om håndtering av fyrverkeri : Kapittel 17. Avsluttende bestemmelser inkl. vedlegg

Retningslinjer for saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i vegtunneler : Risikoanalyse

Retningslinjer for saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i vegtunneler : Innledning og formål

Ofte stilte spørsmål om transport av farlig gods : Forskrift om landtransport av farlig gods (rammeforskrift)

Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land : Krav til aktsomhet

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Arealmessige begrensninger (§ 16)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Rettleiar krisekommunikasjon : Vedlegg 2: Loggføring

Ofte stilte spørsmål til forskrift om brannforebygging : Virksomhetsbegrepet

Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land : Dokumentasjon (§ 13)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets : Godkjenning av foretak for ansvarsrett

Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land : Arealmessige begrensninger (§ 16)

Retningslinjer for saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i vegtunneler : Tilsyn

Veiledning til storulykkeforskriften : § 3 Definisjoner

Rettleiing om handtering av fyrverkeri (nynorsk) : Kapittel 7: Lagring

Veiledning om håndtering av fyrverkeri : Kapittel 7. Oppbevaring

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 20 Responstid

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Kompetanse (§ 7)

Veiledning til eksplosivforskriften kap. 10 : § 83 Virksomhet som utfører bergsprengningsarbeid

Veileder krisekommunikasjon : Mer å lese

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Temaveiledning: Brannvern i kraftforsyningen

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 34 Samband

Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter : Om veilederen

Temaveiledning i risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester : Hvordan følge opp?

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Kompetanse (§ 7)

Veiledning til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr : Innledning

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 3 Rapportering

Veiledning til storulykkeforskriften : § 4 Storulykkevirksomhetens plikter

Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter : Plikt til internkontroll

Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter : Innledning

Verktøy for DLE

Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter : Hvem har ansvar

Veiledning til storulykkeforskriften : § 10 Endring av storulykkevirksomhet

Temaveiledning: Fastsette lokal forskrift om bruk av ild : Vurdering av brannfare

Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets : Utslipp og miljø

Oppbevaring av eksplosiver: Veiledning til kapittel 5 : § 34 Tillatelse til oppbevaring av eksplosiver

Brannsikring av kirkebygg – en temaveiledning for kirkebyggforvaltninger : Tilsyn

Brannsikring av kirkebygg – en temaveiledning for kirkebyggforvaltninger : Litteratur og referanser

Rettleing for myndigheitsbruk av tilsyn : Føremål og verkeområde

Temaveiledning om innhenting av samtykke : Saksgang

Nasjonal kommunikasjons­strategi for brannsikkerhet

Om DLE : Markedskontroll

Oppbevaring av eksplosiver: Veiledning til kapittel 5 : § 36 Krav til arealmessige begrensninger

Brannsikring av kirkebygg – en temaveiledning for kirkebyggforvaltninger : Innledning

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Om retningslinjene

Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land : Definisjoner (§4) og tekniske data

Veiledning til storulykkeforskriften : Vedlegg V

Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt : Kilder

Bruk av Nødnett i brann- og redningsvesenet

Rettleiar krisekommunikasjon : Meir å lese

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Definisjoner (felles for begge kapitlene)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Sentralgassanlegg for industrigasser

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Utstyr og anlegg (§ 8)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel : Maksimalt tillatt oppbevaring i visse typer objekt (§ 6)

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Kompetanse (§ 7)

Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land : Utstyr og anlegg (§ 8)

Personvernerklæring for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Læreplan ADR kompetansebevis : 5. Spesialiseringskurs for tanktransport

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 13 Beredskapsstyrken

Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets

Temaveiledning: Brannvern i kraftforsyningen : Opplæring og øvelser

Temaveiledning i risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester : Forord

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Lakkeringskabiner og lakkblanderom

Veileder om sikkerhetskrav til sports- og fritidsprodukter

Veiviser til temaveiledningene : Innledning

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel : Drift (10 §)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Kompetanse (§ 7)

Viktig informasjon om storulykkeforskriften : Hva må virksomheten gjøre?

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Utstyr og anlegg (§ 8)

Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter : Når anses et forbrukerprodukt å være sikkert

Oppbevaring av eksplosiver: Veiledning til kapittel 5 : Innledning

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Drift, vedlikehold og opphør (§ 10)

Oppbevaring av eksplosiver: Veiledning til kapittel 5 : § 45 Fjerning av eksplosiver før endringer

Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land Veiledning til forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer

Veileder om sikkerhetskrav til sports- og fritidsprodukter : Merking - brukerveiledning

Veiledning til forskrift om landtransport av farlig gods : Kapittel 6 - Tilsyn og kontroll

Brannsikring av kirkebygg – en temaveiledning for kirkebyggforvaltninger : Oversikt over regelverk

Ofte stilte spørsmål om transport av farlig gods : Liste over farlig gods, spesielle bestemmelser og unntak relatert til begrensede unntatte mengder

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Ofte stilte spørsmål til forskrift om brannforebygging : § 12 Brukerens systematiske sikkerhetsarbeid

Temaveiledning i risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester : Risikofylte forbrukertjenester

Veileder om sikkerhetskrav til sports- og fritidsprodukter : Innledning