Søkeresultat

Søkeresultat:

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 7 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt : Innledning

Nasjonal kommunikasjons|strategi for brannsikkerhet : Mål og strategier

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 4 Dokumentasjon

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 1 Formål og virkeområde

Veileder krisekommunikasjon : Kommunikasjonsplanen

Rettleiar krisekommunikasjon : Kommunikasjonsplanen

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 19 Utstyr til bruk ved branner og andre ulykker

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering : Beredskap

Viktig informasjon om storulykkeforskriften : Informasjon og råd til arealplanleggere

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 18 Krav til midlertidig forhøyet beredskap ved særskilt risiko

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 26 Evaluering og læring etter hendelser

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 15 Antall vaktlag

Veileder krisekommunikasjon : Kanaler

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 10 Planverk for håndtering av hendelser

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 28 Analyser og bemanning

Veileder krisekommunikasjon : Scenarioer

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering : Metode og prosess

Rettleiar krisekommunikasjon : Scenario

Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt : Vedlegg

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen : Organisering og dimensjonering av forebyggende oppgaver

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 16 Reservestyrker for skogbrann og andre hendelser

Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter

Veileder krisekommunikasjon : Organisering

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen : Innledende bestemmelser

Rettleiar krisekommunikasjon : Organisering

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 9 Beredskapsanalyse

Veileder krisekommunikasjon

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Vedlegg

Rettleiar krisekommunikasjon : Kommunikasjonsoppgåver

Veiledning til forskrift om brannforebygging : Innledende bestemmelser

Temaveiledning: Kapittel 4 i forskrift om brannforebygging : Gjennomføring av det forebyggende arbeidet

Viktig informasjon om storulykkeforskriften : Informasjon om krav til offentlig beredskap

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Veileder om meldeplikt ved farlige produkter : I hvilke tilfeller gjelder meldeplikten?

Veileder krisekommunikasjon : Om veilederen

Veiledning til forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen : Avsluttende bestemmelser

Temaveiledning: Kapittel 4 i forskrift om brannforebygging : Innledning

Nasjonal kommunikasjons|strategi for brannsikkerhet : Innledning

Veiledning til storulykkeforskriften : § 8 Dominoeffekt

Veiledning til eksplosivforskriften kap. 10 : Felles bestemmelser for håndtering av eksplosiver og eksplosjonsfarlig stoff

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 40 Forebyggende personell

Rettleiar krisekommunikasjon : Om rettleiaren

Veiledning til storulykkeforskriften : § 9 Sikkerhetsrapport

Veiledning til storulykkeforskriften : § 11 Beredskapsplaner

Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter : Vedlegg A: Utdrag fra internkontrollforskriften

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal

Veileder krisekommunikasjon : Intern og ekstern bistand

Temaveiledning: Kapittel 4 i forskrift om brannforebygging : Hva er systematisk risikobasert forebyggende arbeid?

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering : Situasjonsbildet for virksomheten

Veiledning om røyk- og kjemikaliedykking : Bestemmelser som omhandler og betinger røyk- og kjemikaliedykking

Veiledning til storulykkeforskriften : § 7 Strategi for å forebygge og begrense storulykker

Veileder krisekommunikasjon : Målgrupper

Veileder om meldeplikt ved farlige produkter : Hva sier regelverket om meldeplikt?

Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter : Hva sier regelverket

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 23 Krav til antall personer som deltar i håndteringen av brann

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 33 Øvelser og evaluering

Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets : Saksbehandling

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering : Krav og forventninger

Veileder krisekommunikasjon : Kommunikasjonsoppgaver

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering : Oppsummering og oppfølging

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering : Krisehåndtering

Veileder om sikkerhetskrav til sports- og fritidsprodukter : Aktsomhetsplikt og kunnskapsplikt

Veileder krisekommunikasjon : Budskap og policy

Retningslinjer for saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i vegtunneler

Rettleiar krisekommunikasjon : Vedlegg 1: Sjekkliste

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Varsling på samordningskanal

Retningslinjer for saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i vegtunneler : Drift av tunneler

Temaveiledning: Kapittel 4 i forskrift om brannforebygging : Evaluering av det forebyggende arbeidet

Veileder om meldeplikt ved farlige produkter : Hvor raskt skal det meldes fra?

Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann- og feiervesenet : Innledning

Veileder krisekommunikasjon : Overvåking av medier og omverden

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Søknadsplikt etter plan- og bygningsloven (PBL)

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 32 Reserveløsning

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering : Om malen

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel : Dokumentasjon (§ 13 )

Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt : Forord

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel : Søknadsplikt og meldeplikt etter annet regelverk

Ofte stilte spørsmål til forskrift om brannforebygging : § 17 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Rettleiar krisekommunikasjon : Målgrupper

Nasjonal kommunikasjons|strategi for brannsikkerhet : Risiko og målgrupper og kanaler

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Søknadsplikt etter plan- og bygningsloven

Veileder om meldeplikt ved farlige produkter : Om meldeplikten

Veileder krisekommunikasjon : Vedlegg

Rettleiar krisekommunikasjon : Kanalar

Rettleiar krisekommunikasjon - nynorsk utgåve

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Arealmessige begrensninger (§ 16)

Veileder krisekommunikasjon : Etter krisen

Temaveiledning: Fastsette lokal forskrift om bruk av ild : Om forskriftsendringen

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Innledning

Rettleiar krisekommunikasjon : Bodskap og policy

Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter : Annen informasjon

Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets : Sentrale lover og forskrifter

Rettleiar krisekommunikasjon : Overvaking av media og omverda

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Dokumentasjon (§ 13)

Veileder om sikkerhetskrav til sports- og fritidsprodukter : Vil du vite mer?

Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets : Myndigheter

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering : Formål og avgrensning

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Utstyr og anlegg (§ 8)

Veileder om meldeplikt ved farlige produkter : Hvordan skal det meldes?

Temaveiledning i risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester

Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land : Søknadsplikt etter annet regelverk

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Søknadsplikt og meldeplikt etter annet regelverk

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Arealmessige begrensninger (§ 16)

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Arealmessige begrensninger (§ 16)

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Arealmessige begrensninger (§ 16)

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Arealmessige begrensninger (§ 16)

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Arealmessige begrensninger (§ 16)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel : Arealbegrensninger (§ 16)

Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt : Faser i tilsynet

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Risiko og risikovurdering

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : Kapittel 8 - Opplæring og kompetanse

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Dokumentasjon (§ 13)

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Dokumentasjon (§ 13)

Veiledning til eksplosivforskriften kap. 10 : § 90 Informasjon og varsling

Temaveiledning i risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester : Risikoanalysen

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen : Vedlegg 3

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 14 Vaktlag

Rettleiar krisekommunikasjon : Etter krisa

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Dokumentasjon (§ 13)

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Dokumentasjon (§ 13)

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Dokumentasjon (§ 13)

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann- og feiervesenet : Delegering av myndighet til interkommunale selskap

Rettleiar krisekommunikasjon : Intern og ekstern bistand

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 45 Leder av brann- og redningsvesenet

Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets : Dokumentasjon

Retningslinjer for saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i vegtunneler : Risikoanalyse

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Forord

Elbil - lading og sikkerhet

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Arealmessige begrensninger (§ 16)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Arealmessige begrensninger (§ 16)

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 17 Vaktberedskap

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 27 Kommunikasjon i nødnett

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land : Krav til aktsomhet

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Retningslinjer for saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i vegtunneler : Innledning og formål

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Ofte stilte spørsmål til forskrift om brannforebygging : Virksomhetsbegrepet

Veiledning om håndtering av fyrverkeri : Kapittel 17. Avsluttende bestemmelser inkl. vedlegg

Veiledning til storulykkeforskriften : § 3 Definisjoner

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Ofte stilte spørsmål om transport av farlig gods : Forskrift om landtransport av farlig gods (rammeforskrift)

Rettleiar krisekommunikasjon : Vedlegg 2: Loggføring

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 20 Responstid

Rettleiing om handtering av fyrverkeri (nynorsk) : Kapittel 7: Lagring

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Retningslinjer for saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i vegtunneler : Tilsyn

Veiledning om håndtering av fyrverkeri : Kapittel 7. Oppbevaring

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Arealmessige begrensninger (§ 16)

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Kompetanse (§ 7)

Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land : Dokumentasjon (§ 13)

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 3 Rapportering

Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets : Godkjenning av foretak for ansvarsrett

Veiledning til eksplosivforskriften kap. 10 : § 83 Virksomhet som utfører bergsprengningsarbeid

Veileder krisekommunikasjon : Mer å lese

Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land : Arealmessige begrensninger (§ 16)

Temaveiledning: Brannvern i kraftforsyningen

Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter : Om veilederen

Temaveiledning i risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester : Hvordan følge opp?

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Kompetanse (§ 7)

Veiledning til storulykkeforskriften : § 10 Endring av storulykkevirksomhet

Veiledning til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr : Innledning

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 34 Samband

Veiledning til storulykkeforskriften : § 4 Storulykkevirksomhetens plikter

Rettleing for myndigheitsbruk av tilsyn : Føremål og verkeområde

Temaveiledning: Fastsette lokal forskrift om bruk av ild : Vurdering av brannfare

Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter : Plikt til internkontroll

Om DLE : Markedskontroll

Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter : Innledning

Verktøy for DLE

Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter : Hvem har ansvar

Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets : Utslipp og miljø

Brannsikring av kirkebygg – en temaveiledning for kirkebyggforvaltninger : Tilsyn

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Om retningslinjene

Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land : Definisjoner (§4) og tekniske data

Nasjonal kommunikasjons­strategi for brannsikkerhet

Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt : Kilder

Brannsikring av kirkebygg – en temaveiledning for kirkebyggforvaltninger : Litteratur og referanser

Temaveiledning om innhenting av samtykke : Saksgang

Oppbevaring av eksplosiver: Veiledning til kapittel 5 : § 34 Tillatelse til oppbevaring av eksplosiver

Brannsikring av kirkebygg – en temaveiledning for kirkebyggforvaltninger : Innledning

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Utstyr og anlegg (§ 8)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel : Maksimalt tillatt oppbevaring i visse typer objekt (§ 6)

Rettleiar krisekommunikasjon : Meir å lese

Temaveiledning i risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester : Forord

Bruk av Nødnett i brann- og redningsvesenet

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Definisjoner (felles for begge kapitlene)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Sentralgassanlegg for industrigasser

Oppbevaring av eksplosiver: Veiledning til kapittel 5 : § 36 Krav til arealmessige begrensninger

Veiledning til storulykkeforskriften : Vedlegg V

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Kompetanse (§ 7)

Veiviser til temaveiledningene : Innledning

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Drift, vedlikehold og opphør (§ 10)

Personvernerklæring for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets

Veileder om sikkerhetskrav til sports- og fritidsprodukter : Merking - brukerveiledning

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Utstyr og anlegg (§ 8)

Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land

Temaveiledning: Brannvern i kraftforsyningen : Opplæring og øvelser

Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land : Utstyr og anlegg (§ 8)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Lakkeringskabiner og lakkblanderom

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Kompetanse (§ 7)

Veileder om sikkerhetskrav til sports- og fritidsprodukter

Viktig informasjon om storulykkeforskriften : Hva må virksomheten gjøre?

Brannsikring av kirkebygg – en temaveiledning for kirkebyggforvaltninger : Oversikt over regelverk

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 13 Beredskapsstyrken

Veiledning til utgangsstoffer for eksplosiver : Lagring og sikring

Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann- og feiervesenet Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel

Veileder om sikkerhetskrav til sports- og fritidsprodukter : Innledning

Oppbevaring av eksplosiver: Veiledning til kapittel 5 : § 45 Fjerning av eksplosiver før endringer

Temaveiledning i risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester : Risikofylte forbrukertjenester

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel : Drift (10 §)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Forebyggende sikkerhetstiltak (§ 15). Krav til installasjoner

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Kompetanse (§ 7)

Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter : Når anses et forbrukerprodukt å være sikkert

Oppbevaring av eksplosiver: Veiledning til kapittel 5 : Innledning

Ofte stilte spørsmål om transport av farlig gods : Liste over farlig gods, spesielle bestemmelser og unntak relatert til begrensede unntatte mengder

Veiledning til forskrift om landtransport av farlig gods : Kapittel 6 - Tilsyn og kontroll

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Ofte stilte spørsmål til forskrift om brannforebygging : § 12 Brukerens systematiske sikkerhetsarbeid

Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann- og feiervesenet : Generelle saksbehandlingsregler for forskrifter

Veiledning til utgangsstoffer for eksplosiver

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Informasjonsdeling

Veileder om meldeplikt ved farlige produkter

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Kompetanse (§ 7)

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Utstyr og anlegg (§ 8)

Digital håndbok for brannforebygging : Tilsyn som virkemiddel

Veiledning til forskrift om elektriske forsyningsanlegg : Generelle krav ved prosjektering, utførelse, endring, drift og vedlikehold

Temaveiledning: Kapittel 4 i forskrift om brannforebygging

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 2 Definisjoner

Brannsikring av kirkebygg – en temaveiledning for kirkebyggforvaltninger

Veiledning til storulykkeforskriften : § 12 Informasjon til allmennheten om sikkerhetstiltak

Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter : Vedlegg B: Eksempler på risikovurderinger

Veileder om meldeplikt ved farlige produkter : Hvem har meldeplikt?

Veileder om sikkerhetskrav til sports- og fritidsprodukter : Når er et produkt sikkert?

Veiledning til eksplosivforskriften kap. 10 : § 93 Midlertidig plassering og flytting av eksplosiver på brukerstedet

Veiledning for kontroll av IBC

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Kompetanse (§ 7)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Dokumentasjon (§ 13)

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Kompetanse (§ 7)

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Definisjoner (§ 4)

Oppbevaring av eksplosiver: Veiledning til kapittel 5 : § 42 Samlagring av eksplosiver

Temaveiledning: Kapittel 4 i forskrift om brannforebygging : Om temaveiledningen

Veileder om sikkerhetskrav til sports- og fritidsprodukter : Om regelverket og hvilke krav som stilles til sportsprodukter

Rettleiing for myndighetsbruk av tilsyn

Veiledning til storulykkeforskriften : Vedlegg IV

Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land : Kompetanse (§ 7)

Veileder om meldeplikt ved farlige produkter : Tilbakekalle produkter

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Situasjonsrapportering på samordningskanal

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Kortversjon (pdf)