Søkeresultat

Søkeresultat:

Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt : Innledning

Nasjonal kommunikasjons|strategi for brannsikkerhet : Mål og strategier

Veileder krisekommunikasjon : Kommunikasjonsplanen

Viktig informasjon om storulykkeforskriften : Informasjon og råd til arealplanleggere

Rettleiar krisekommunikasjon : Kommunikasjonsplanen

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering : Beredskap

Nasjonal kommunikasjons|strategi for brannsikkerhet : Risiko og målgrupper og kanaler

Retningslinjer for saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i vegtunneler : Planlegging og bygging av vegtunneler mellom tunneleier og brann- og elmyndighetene

Veileder krisekommunikasjon : Kanaler

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering : Metode og prosess

Veileder krisekommunikasjon : Scenarioer

Rettleiar krisekommunikasjon : Scenario

Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt : Vedlegg

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen : Organisering og dimensjonering av forebyggende oppgaver

Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen : Innledende bestemmelser

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Situasjonsrapportering på samordningskanal

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen : Avsluttende bestemmelser

Veileder krisekommunikasjon : Organisering

Rettleiar krisekommunikasjon : Organisering

Rettleiar krisekommunikasjon : Kommunikasjonsoppgåver

Viktig informasjon om storulykkeforskriften : Informasjon om krav til offentlig beredskap

Temaveiledning til kapittel 4 i forskrift om brannforebygging : Gjennomføring av det forebyggende arbeidet

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Vedlegg

Brannsikring av kirkebygg – en temaveiledning for kirkebyggforvaltninger : Organisatoriske krav

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Veileder krisekommunikasjon

Veileder krisekommunikasjon : Om veilederen

Veiledning til storulykkeforskriften : § 8 Dominoeffekt

Temaveiledning til kapittel 4 i forskrift om brannforebygging : Innledning

Veiledning til storulykkeforskriften : § 9 Sikkerhetsrapport

Veiledning til storulykkeforskriften : § 11 Beredskapsplaner

Veiledning til forskrift om brannforebygging : Innledende bestemmelser

Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter : Vedlegg A: Utdrag fra internkontrollforskriften

Veiledning til forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen : Avsluttende bestemmelser

Temaveiledning til kapittel 4 i forskrift om brannforebygging : Hva er systematisk risikobasert forebyggende arbeid?

Rettleiar krisekommunikasjon : Om rettleiaren

Nasjonal kommunikasjons|strategi for brannsikkerhet : Innledning

Veileder om meldeplikt ved farlige produkter : I hvilke tilfeller gjelder meldeplikten?

Veiledning til eksplosivforskriften kap. 10 : Felles bestemmelser for håndtering av eksplosiver og eksplosjonsfarlig stoff

Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter : Hva sier regelverket

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal

Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets : Saksbehandling

Veiledning om røyk- og kjemikaliedykking : Bestemmelser som omhandler og betinger røyk- og kjemikaliedykking

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering : Krisehåndtering

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering : Krav og forventninger

Retningslinjer for saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i vegtunneler

Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann- og feiervesenet : Innledning

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering

Veileder krisekommunikasjon : Intern og ekstern bistand

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Varsling på samordningskanal

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering : Situasjonsbildet for virksomheten

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Søknadsplikt etter plan- og bygningsloven (PBL)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel : Dokumentasjon (§ 13 )

Veiledning til storulykkeforskriften : § 7 Strategi for å forebygge og begrense storulykker

Veiledning om røyk- og kjemikaliedykking : Internkontrollforskriften i forhold til røyk- og kjemikaliedykking

Veileder krisekommunikasjon : Målgrupper

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Arealmessige begrensninger (§ 16)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Kontroll (§ 9)

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Innledning

Temaveiledning til kapittel 4 i forskrift om brannforebygging : Evaluering av det forebyggende arbeidet

Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets : Sentrale lover og forskrifter

Retningslinjer for saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i vegtunneler : Drift av tunneler

Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter : Annen informasjon

Veileder om meldeplikt ved farlige produkter : Hva sier regelverket om meldeplikt?

Veileder krisekommunikasjon : Kommunikasjonsoppgaver

Rettleiar krisekommunikasjon : Målgrupper

Nasjonal kommunikasjons|strategi for brannsikkerhet : Oppfølging av strategien

Veileder krisekommunikasjon : Vedlegg

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering : Oppsummering og oppfølging

Rettleiar krisekommunikasjon : Bodskap og policy

Temaveiledning om innhenting av samtykke : Forholdet til forskrift om konsekvensutredninger

Veileder om meldeplikt ved farlige produkter : Hvor raskt skal det meldes fra?

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel : Søknadsplikt og meldeplikt etter annet regelverk

Veileder om sikkerhetskrav til sports- og fritidsprodukter : Aktsomhetsplikt og kunnskapsplikt

Ofte stilte spørsmål til forskrift om brannforebygging : § 17 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Temaveiledning om innhenting av samtykke : Krav til opplysninger og dokumentasjon ved søknad om samtykke

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Dokumentasjon (§ 13)

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Søknadsplikt etter plan- og bygningsloven

Veileder krisekommunikasjon : Budskap og policy

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Søknadsplikt og meldeplikt etter annet regelverk

Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt : Forord

Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets : Myndigheter

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel : Arealbegrensninger (§ 16)

Rettleiar krisekommunikasjon : Vedlegg 1: Sjekkliste

Temaveiledning i risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Arealmessige begrensninger (§ 16)

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen : Vedlegg 4

Veileder krisekommunikasjon : Etter krisen

Veileder krisekommunikasjon : Overvåking av medier og omverden

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Arealmessige begrensninger (§ 16)

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Dokumentasjon (§ 13)

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen : Vedlegg 3

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering : Om malen

Veiledning til eksplosivforskriften kap. 10 : § 90 Informasjon og varsling

Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter : Plikt til internkontroll

Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt : Faser i tilsynet

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Dokumentasjon (§ 13)

Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets : Dokumentasjon

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Utstyr og anlegg (§ 8)

Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land : Søknadsplikt etter annet regelverk

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Risiko og risikovurdering

Rettleiar krisekommunikasjon : Kanalar

Veileder om meldeplikt ved farlige produkter : Hvordan skal det meldes?

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Arealmessige begrensninger (§ 16)

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Arealmessige begrensninger (§ 16)

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering : Formål og avgrensning

Rettleiar krisekommunikasjon - nynorsk utgåve

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Arealmessige begrensninger (§ 16)

Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Arealmessige begrensninger (§ 16)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Arealmessige begrensninger (§ 16)

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Forord

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Dokumentasjon (§ 13)

Rettleiar krisekommunikasjon : Overvaking av media og omverda

Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land : Krav til aktsomhet

Retningslinjer for saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i vegtunneler : Risikoanalyse

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Dokumentasjon (§ 13)

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Dokumentasjon (§ 13)

Veileder om meldeplikt ved farlige produkter : Om meldeplikten

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Veileder om sikkerhetskrav til sports- og fritidsprodukter : Vil du vite mer?

Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann- og feiervesenet : Delegering av myndighet til interkommunale selskap

Ofte stilte spørsmål til forskrift om brannforebygging : Virksomhetsbegrepet

Rettleiing om handtering av fyrverkeri (nynorsk) : Kapittel 7: Lagring

Veiledning om håndtering av fyrverkeri : Kapittel 7. Oppbevaring

Veiledning til storulykkeforskriften : § 3 Definisjoner

Temaveiledning i risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester : Risikoanalysen

Retningslinjer for saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i vegtunneler : Tilsyn

Ofte stilte spørsmål om transport av farlig gods : Forskrift om landtransport av farlig gods (rammeforskrift)

Rettleiing om handtering av fyrverkeri (nynorsk) : Kapittel 2: Alminnelege vilkår

Retningslinjer for saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i vegtunneler : Innledning og formål

Rettleiar krisekommunikasjon : Etter krisa

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Rettleiar krisekommunikasjon : Intern og ekstern bistand

Rettleing for myndigheitsbruk av tilsyn : Føremål og verkeområde

Elbil - lading og sikkerhet

Om DLE : Markedskontroll

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Arealmessige begrensninger (§ 16)

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Veiledning til storulykkeforskriften : § 10 Endring av storulykkevirksomhet

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Risiko og risikovurdering (§ 14)

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Om retningslinjene

Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land : Dokumentasjon (§ 13)

Veiledning om håndtering av fyrverkeri : Kapittel 2. Alminnelige bestemmelser

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land : Arealmessige begrensninger (§ 16)

Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets : Godkjenning av foretak for ansvarsrett

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Kompetanse (§ 7)

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Utstyr og anlegg (§ 8)

Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt : Kilder

Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land : Definisjoner (§4) og tekniske data

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel : Maksimalt tillatt oppbevaring i visse typer objekt (§ 6)

Veiledning til eksplosivforskriften kap. 10 : § 83 Virksomhet som utfører bergsprengningsarbeid

Temaveiledning i risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester : Forord

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Kompetanse (§ 7)

Veiviser til temaveiledningene : Innledning

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Drift, vedlikehold og opphør (§ 10)

Veiledning til storulykkeforskriften : § 4 Storulykkevirksomhetens plikter

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Utstyr og anlegg (§ 8)

Temaveiledning i risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester : Hvordan følge opp?

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Rettleiar krisekommunikasjon : Vedlegg 2: Loggføring

Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter : Om veilederen

Veiledning til storulykkeforskriften : Vedlegg III

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Kompetanse (§ 7)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Forebyggende sikkerhetstiltak (§ 15). Krav til installasjoner

Veiledning til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr : Innledning

Brannsikring av kirkebygg – en temaveiledning for kirkebyggforvaltninger : Litteratur og referanser

Veiledning om håndtering av fyrverkeri : Kapittel 17. Avsluttende bestemmelser inkl. vedlegg

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Brannsikring av kirkebygg – en temaveiledning for kirkebyggforvaltninger : Oversikt over regelverk

Veileder om sikkerhetskrav til sports- og fritidsprodukter : Merking - brukerveiledning

Oppbevaring av eksplosiver: Veiledning til kapittel 5 : § 34 Tillatelse til oppbevaring av eksplosiver

Oppbevaring av eksplosiver: Veiledning til kapittel 5 : § 45 Fjerning av eksplosiver før endringer

Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter : Innledning

Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets : Utslipp og miljø

Temaveiledning om brannvern i kraftforsyningen

Veiledning til utgangsstoffer for eksplosiver : Lagring og sikring

Veileder om sikkerhetskrav til sports- og fritidsprodukter : Innledning

Temaveiledning i risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester : Risikofylte forbrukertjenester

Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter : Hvem har ansvar

Ofte stilte spørsmål om transport av farlig gods : Liste over farlig gods, spesielle bestemmelser og unntak relatert til begrensede unntatte mengder

Veileder krisekommunikasjon : Mer å lese

Brannsikring av kirkebygg – en temaveiledning for kirkebyggforvaltninger : Tilsyn

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Utstyr og anlegg (§ 8)

Veiledning til storulykkeforskriften : Vedlegg V

Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land

Oppbevaring av eksplosiver: Veiledning til kapittel 5 : § 36 Krav til arealmessige begrensninger

Brannsikring av kirkebygg – en temaveiledning for kirkebyggforvaltninger : Innledning

Verktøy for DLE

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Sentralgassanlegg for industrigasser

Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann- og feiervesenet Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel

Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land : Utstyr og anlegg (§ 8)

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Kompetanse (§ 7)

Veiledning til storulykkeforskriften : § 12 Informasjon til allmennheten om sikkerhetstiltak

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Kompetanse (§ 7)

Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land : Kontroll (§ 9)

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Definisjoner (felles for begge kapitlene)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel : Drift (10 §)

Nasjonal kommunikasjons­strategi for brannsikkerhet

Veileder om sikkerhetskrav til sports- og fritidsprodukter : Når er et produkt sikkert?

Temaveiledning om brannvern i kraftforsyningen : Opplæring og øvelser

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Lakkeringskabiner og lakkblanderom

Veiledning til eksplosivforskriften kap. 10 : § 93 Midlertidig plassering og flytting av eksplosiver på brukerstedet

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Dokumentasjon (§ 13)

Bruk av Nødnett i brann- og redningsvesenet Personvernerklæring for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (nynorsk)

Viktig informasjon om storulykkeforskriften : Hva må virksomheten gjøre?

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Kompetanse (§ 7)

Temaveiledning til kapittel 4 i forskrift om brannforebygging

Oppbevaring av eksplosiver: Veiledning til kapittel 5 : Innledning

Personvernerklæring for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Kompetanse (§ 7)

Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter : Når anses et forbrukerprodukt å være sikkert

Temaveiledning om innhenting av samtykke : Virkeområde

Veiledning til storulykkeforskriften : Vedlegg IV

Rettleiar krisekommunikasjon : Meir å lese