Helhetlig ROS i kommunen (digitalt)


Alle kommuners arbeid med å forebygge, begrense og håndtere større kriser, skal springe ut av helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyser (hROS) som tar pulsen på utfordringsbildet. Dette digitale intensivkurset gir deg som bidrar til hROS oppdatert kunnskap og metodeferdigheter for å kunne utarbeide hROS i din kommune.

Kursnr.:
K2410
Arrangør:
DSB Kurssenteret
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
Digitalt
Adresse:
Digitalt
Meld deg på kurset

Hvorfor delta på dette kurset?

Hva og hvilke utviklingstrekk kan utfordre oss og samfunnsverdiene vi er avhengige av for å ferdes, virke, leke og bo trygt og godt i kommunen vår? Alle kommuner skal kunne svare opplyst og oppdatert på dette spørsmålet, ved hjelp av helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (hROS). Gode hROS-prosesser er bærebjelker i kommunenes arbeid med å avverge og begrense større kriser, beskytte tjenester, bygge robust og tenke forebyggende og bærekraftig. I tillegg til å gi viktig plangrunnlag kan hROS også stimulere en levende lokal beredskapskultur som tenker, øver og virker godt sammen.

Dette digitale intensivkurset gir deg kompetanse du trenger for å bidra til å styrke og videreutvikle kommunens hROS. Kurset starter med å forstå nøkkelrollen hROS spiller som virkemiddel for samfunnssikkerhet, utdypet i Forskrift kommunal beredskapsplikt . Deretter gjør vi et dypdykk inn i hROS-prosessen. Gjennom to digitale kursdager hos DSB Kurssenteret lærer du om oppgaver, utfordringer og muligheter, før, under og etter hROS- analysen. Sammen med andre fagfolk fra andre deler av landet, trener du på å bruke oppdatert ROS-metodikk. Her vil du få belyst uønskede hendelser som kan utfordre kommune-Norge fremover.

Dette lærer du

Målet med kurset er at du skal kunne:

  • Forstå den avgjørende rollen en god hROS-prosess spiller som virkemiddel for det helhetlige og systematiske samfunnsikkerhetsarbeidet kommunene plikter å stå for.
  • Kjenne til suksessfaktorer og ressurser som kan støtte ulike hoveddeler og trinn i en hROS-prosess.
  • Forstå sentrale begreper i en hROS-analyse og utviklingen innen disse, som at sårbarhet ogusikkerhet stadig får økt oppmerksomhet og hva dette betyr i praktisk hROS-arbeid.
  • Analysere utvalgte uønskede hendelser ved bruk av DSBs ROS-analyseskjema med utgangspunkt i forutgående kartlegging av kommunens utfordringsbilde.
  • Ta gode metodiske og organisatoriske grep for å møte utfordringer knyttet til fremstilling av risiko- og sårbarhetsbilder.
  • Forstå verdien av tverrfaglighet, systematikk og samvirke for å fremme trygge og robuste lokalsamfunn.

Hvem kan delta?

To suksessfaktorer i arbeidet med hROS er bred involvering og felles begrepsforståelse. Kurset er derfor like aktuelt for deg med direkte ansvar for hROS, som for deg som skal bidra inn i deler av prosessen. Har du ansvar innen andre viktige beredskapsområder, som skole og oppvekst, brann og redning, helse og omsorg, teknisk, kultur, plan, vann, økonomi eller lignende? Representerer du en del av det lokale totalforsvaret, for eksempel i kommunalt beredskapsråd eller jobber du med samfunnssikkerhet hos Statsforvalteren? Da er din deltakelse verdifull. Du er like velkommen om du har ingen, lite eller mye erfaring med hROS. Du logger deg på fra hvor du vil, men det er viktig at du har tid og mulighet til å delta aktivt med egen PC under hele kurset. Hvis mulig anbefaler vi at flere folk og fagfelt tilknyttet samme kommune deltar.

Slik jobber vi

Ved DSB Kurssenteret er vi opptatt av at kursdeltakere får anvendt teori som presenteres, også i digitale kurs. Derfor kombinerer vi innledninger som gir oversikt over prosess, nye risikoutfordringer og sentrale begreper med praktisk analysetrening i grupper. Slik tilrettelegger vi også for erfaringsutveksling på tvers av fagfelt, ansvarsområder og kommunegrenser.

Praktisk informasjon

Kurset begynner kl. 09:00 første dag, og avsluttes kl. 14:00 begge dager.

Kursavgiften er på kr 4833,- eks. mva.

Vi bruker en egnet webinarløsning til digitalt kursrom for forelesninger, diskusjoner og øvelse. En uke før kurset får du velkomsthilsen med mer informasjon om pålogging, testing og bruk.

Spørsmål rettes til DSB Kurssenteret på e-post til kurssenteret@dsb.no eller på telefon 33 41 25 00.

Velkommen til kurs!