Søkeresultat

Søkeresultat:

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 7 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 19 Utstyr til bruk ved branner og andre ulykker

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 18 Krav til midlertidig forhøyet beredskap ved særskilt risiko

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 4 Dokumentasjon

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 28 Analyser og bemanning

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 1 Formål og virkeområde

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering : Beredskap

Nasjonal kommunikasjons|strategi for brannsikkerhet : Mål og strategier

Nasjonal kommunikasjons|strategi for brannsikkerhet : Risiko og målgrupper og kanaler

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 15 Antall vaktlag

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Nasjonal kommunikasjons|strategi for brannsikkerhet : Innledning

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 23 Krav til antall personer som deltar i håndteringen av brann

Rettleiar krisekommunikasjon : Scenario

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Veileder krisekommunikasjon : Scenarioer

Veiledning til storulykkeforskriften : § 7 Strategi for å forebygge og begrense storulykker

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 32 Reserveløsning

Veileder krisekommunikasjon : Kommunikasjonsplanen

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 33 Øvelser og evaluering

Rettleiar krisekommunikasjon : Kommunikasjonsplanen

Rettleiar krisekommunikasjon : Organisering

Veileder krisekommunikasjon : Organisering

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 16 Reservestyrker for skogbrann og andre hendelser

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 10 Planverk for håndtering av hendelser

Rettleiar krisekommunikasjon : Kommunikasjonsoppgåver

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 9 Beredskapsanalyse

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Risiko og risikovurdering

Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Veileder om meldeplikt ved farlige produkter : I hvilke tilfeller gjelder meldeplikten?

Veileder om meldeplikt ved farlige produkter : Hvor raskt skal det meldes fra?

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Evaluering og oppfølging

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Situasjonsrapportering på samordningskanal

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Kortversjon (pdf)

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Veileder krisekommunikasjon Rettleiar krisekommunikasjon - nynorsk utgåve

Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt : Faser i tilsynet

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal

Veileder om meldeplikt ved farlige produkter : Om meldeplikten

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 17 Vaktberedskap

Temaveiledning i risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester : Risikoanalysen

Veileder krisekommunikasjon : Om veilederen

Rettleiar krisekommunikasjon : Om rettleiaren

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 26 Evaluering og læring etter hendelser

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen : Organisering og dimensjonering av forebyggende oppgaver

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering : Formål og avgrensning

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Risiko og risikovurdering (§ 14)

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Forord

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen : Innledende bestemmelser

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Rettleiar krisekommunikasjon : Etter krisa

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Veileder krisekommunikasjon : Etter krisen

Temaveiledning: Kapittel 4 i forskrift om brannforebygging : Gjennomføring av det forebyggende arbeidet

Veiledning til storulykkeforskriften : § 10 Endring av storulykkevirksomhet

Veiledning til storulykkeforskriften : § 3 Definisjoner

Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt : Innledning

Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter : Vedlegg A: Utdrag fra internkontrollforskriften

Veileder om sikkerhetskrav til sports- og fritidsprodukter : Aktsomhetsplikt og kunnskapsplikt

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering : Oppsummering og oppfølging

Temaveiledning: Kapittel 4 i forskrift om brannforebygging : Innledning

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering : Krav og forventninger

Veileder krisekommunikasjon : Intern og ekstern bistand

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering : Situasjonsbildet for virksomheten

Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land : Definisjoner (§4) og tekniske data

Temaveiledning i risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester : Hvordan følge opp?

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering : Om malen

Rettleiar krisekommunikasjon : Vedlegg 2: Loggføring

Viktig informasjon om storulykkeforskriften : Informasjon om krav til offentlig beredskap

Veiledning til storulykkeforskriften : § 8 Dominoeffekt

Rettleing for myndigheitsbruk av tilsyn : Føremål og verkeområde

Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt : Kilder

Veiledning til storulykkeforskriften : § 9 Sikkerhetsrapport

Veileder krisekommunikasjon : Målgrupper

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Kompetanse (§ 7)

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Kompetanse (§ 7)

Veileder om meldeplikt ved farlige produkter : Hva sier regelverket om meldeplikt?

Veiledning til eksplosivforskriften kap. 10 : § 83 Virksomhet som utfører bergsprengningsarbeid

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 40 Forebyggende personell

Rettleiar krisekommunikasjon : Målgrupper

Om DLE : Markedskontroll

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Kompetanse (§ 7)

Viktig informasjon om storulykkeforskriften : Informasjon og råd til arealplanleggere

Rettleiar krisekommunikasjon : Vedlegg 1: Sjekkliste

Veiledning til eksplosivforskriften kap. 10 : Felles bestemmelser for håndtering av eksplosiver og eksplosjonsfarlig stoff

Veiledning om røyk- og kjemikaliedykking : Bestemmelser som omhandler og betinger røyk- og kjemikaliedykking

Veileder krisekommunikasjon : Kommunikasjonsoppgaver

Rettleiar krisekommunikasjon : Overvaking av media og omverda

Veiledning til forskrift om brannforebygging : Innledende bestemmelser

Veileder krisekommunikasjon : Overvåking av medier og omverden

Rettleiar krisekommunikasjon : Kanalar

Brannsikring av kirkebygg – en temaveiledning for kirkebyggforvaltninger : Innledning

Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter : Hva sier regelverket

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Om retningslinjene

Veileder krisekommunikasjon : Budskap og policy

Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt : Vedlegg

Temaveiledning i risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester : Forord

Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets : Utslipp og miljø

Rettleiar krisekommunikasjon : Bodskap og policy

Veileder krisekommunikasjon : Kanaler

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Kompetanse (§ 7)

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Varsling på samordningskanal

Brannsikring av kirkebygg – en temaveiledning for kirkebyggforvaltninger : Oversikt over regelverk

Temaveiledning: Kapittel 4 i forskrift om brannforebygging : Hva er systematisk risikobasert forebyggende arbeid?

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Definisjoner (felles for begge kapitlene)

Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt : Forord

Veiledning til forskrift om elektriske forsyningsanlegg : Generelle krav ved prosjektering, utførelse, endring, drift og vedlikehold

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering : Metode og prosess

Temaveiledning i risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester : Risikofylte forbrukertjenester

Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann- og feiervesenet : Innledning

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Kompetanse (§ 7)

Veiledning til storulykkeforskriften : § 4 Storulykkevirksomhetens plikter

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Informasjonsdeling

Veiledning til forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen : Avsluttende bestemmelser

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering : Krisehåndtering

Rettleiar krisekommunikasjon : Intern og ekstern bistand

Læreplan ADR kompetansebevis : 5. Spesialiseringskurs for tanktransport

Veiledning til forskrift om landtransport av farlig gods : Kapittel 6 - Tilsyn og kontroll

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 2 Definisjoner

Veiledning til storulykkeforskriften : § 11 Beredskapsplaner

Læreplan ADR kompetansebevis : 3. Spesialiseringskurs klasse 1 Eksplosive stoffer og gjenstander

Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land : Kompetanse (§ 7)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Lakkeringskabiner og lakkblanderom

Viktig informasjon om storulykkeforskriften : Hva må virksomheten gjøre?

Retningslinjer for saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i vegtunneler : Drift av tunneler

Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter : Annen informasjon

Veileder krisekommunikasjon : Mer å lese

Rettleiar krisekommunikasjon : Meir å lese

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Kompetanse (§ 7)

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Drift, vedlikehold og opphør (§ 10)

Temaveiledning: Brannvern i kraftforsyningen : Opplæring og øvelser

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Kompetanse (§ 7)

Veileder krisekommunikasjon : Vedlegg

Veiledning til eksplosivforskriften kap. 10 : § 90 Informasjon og varsling

Veiledning til eksplosivforskriften kap. 10 : § 93 Midlertidig plassering og flytting av eksplosiver på brukerstedet

Veiledning til storulykkeforskriften : Vedlegg IV

Læreplan ADR kompetansebevis : 4. Spesialiseringskurs klasse 7 radioaktivt materiale

Veiledning til utgangsstoffer for eksplosiver : Lagring og sikring

Temaveiledning: Fastsette lokal forskrift om bruk av ild : Om forskriftsendringen

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Vedlegg

Veileder om meldeplikt ved farlige produkter : Hvordan skal det meldes?

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Dokumentasjon (§ 13)

Veiledning til storulykkeforskriften : § 12 Informasjon til allmennheten om sikkerhetstiltak

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Kompetanse (§ 7)

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Definisjoner (§ 4)

Viktig informasjon om storulykkeforskriften : Relevante eksterne linker

Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann- og feiervesenet : Generelle saksbehandlingsregler for forskrifter

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Sentralgassanlegg for industrigasser

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen : Vedlegg 3

Oppbevaring av eksplosiver: Veiledning til kapittel 5 : Innledning

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Forebyggende sikkerhetstiltak (§ 15). Krav til installasjoner

Ofte stilte spørsmål om transport av farlig gods : Liste over farlig gods, spesielle bestemmelser og unntak relatert til begrensede unntatte mengder

Ofte stilte spørsmål til forskrift om brannforebygging : § 12 Brukerens systematiske sikkerhetsarbeid

Oppbevaring av eksplosiver: Veiledning til kapittel 5 : § 42 Samlagring av eksplosiver

Til politiet: Informasjon ved uhell med eksplosiver : De ulike aktørenes ansvar

Til politiet: Informasjon ved uhell med eksplosiver : Momentliste ved spreningsuhell/-ulykke

Veiledning til eksplosivforskriften kap. 10 : § 89 Vern mot skade på omgivelsene ved bergsprengning

Veiledning til utgangsstoffer for eksplosiver : Spesielt for gjødsel

Temaveiledning om innhenting av samtykke : Hvilke virksomheter skal innhente samtykke?

Retningslinjer for saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i vegtunneler : Planlegging og bygging av vegtunneler mellom tunneleier og brann- og elmyndighetene

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften)

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Varsling og rapportering av uhell og ulykker (§ 20)

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Varsling og rapportering av uhell og ulykker (§ 20)

Retningslinjer for saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i vegtunneler : Innledning og formål

Retningslinjer for saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i vegtunneler

Veiledning til forskrift om landtransport av farlig gods : Kapittel 6a. Kontrollorganer som skal godkjenne, kontrollere og prøve emballasje, tanker og bulkcontainere

Verktøy for DLE : Plan og rapport

Ofte stilte spørsmål til forskrift om brannforebygging : § 5 Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger

Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets : Sentrale lover og forskrifter

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg

Viktig informasjon om storulykkeforskriften : Spørsmål og svar om Seveso III-direktivet og storulykkeforskriften

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel : Dokumentasjon (§ 13 )

Veiledning til forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer : Kapittel 5. Tilsyn og straff

Veiledning til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr : § 11 Vedlikehold, endringer og reparasjoner

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Utstyr og anlegg (§ 8)

Elbil - lading og sikkerhet

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Varsling og rapportering av uhell og ulykker (§ 20)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Varsling og rapportering av uhell og ulykker (§ 20)

Import og omsetning av elektriske produkter

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen : Opplæring og kompetanse

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Utstyr og anlegg (§ 8)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Skilting og merking (§ 11)

Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets : Myndigheter

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Skilting og merking (§ 11)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Varsling og rapportering av uhell og ulykker (§ 20)

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Varsling og rapportering av uhell og ulykker (§ 20)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel : Varsling og rapportering av uhell og ulykker (§ 20)

Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land : Varsling og rapportering av uhell og ulykker (§ 20)

Veiledning til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr : § 12 Oppbevaring og lagring

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen : Organisering av beredskap og innsats

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel : Utstyr og anlegg (§ 8)

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 45 Leder av brann- og redningsvesenet

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 3 Rapportering

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Varsling og rapportering av uhell og ulykker (§ 20)

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Varsling og rapportering av uhell og ulykker (§ 20)

Retningslinjer for saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i vegtunneler : Om retningslinjene

Veiledning til forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen

Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets : Dokumentasjon

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Skilting og merking (§ 11)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Utstyr og anlegg (§ 8)

Viktig informasjon om storulykkeforskriften : Myndighetenes samarbeid og saksbehandling

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Kapittel 3 ­ Oppbevaring av brannfarlig stoff i transport- og brukeremballasje (stykkgods)

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 42 Leder av beredskapsarbeidet

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : Forord

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Drift (10 §)

Brannsikring av kirkebygg – en temaveiledning for kirkebyggforvaltninger : Litteratur og referanser

Temaveiledning: Brannvern i kraftforsyningen : Brannvernmateriell - type og plassering

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Samtykke fra DSB (§ 17), Nabovirksomheter (§ 18), Beredskapsplikt (§ 19), Varsling og rapportering av uhell og ulykker (§ 20)

Veiledning til utgangsstoffer for eksplosiver : Spørsmål og svar

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel : Pliktsubjekt (§ 3)

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 6 Grunnlag for organisering, bemanning og utrustning

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Dokumentasjon (§ 13)