Søkeresultat

Søkeresultat:

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering : Beredskap

Nasjonal kommunikasjons|strategi for brannsikkerhet : Mål og strategier

Nasjonal kommunikasjons|strategi for brannsikkerhet : Risiko og målgrupper og kanaler

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Nasjonal kommunikasjons|strategi for brannsikkerhet : Innledning

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Rettleiar krisekommunikasjon : Scenario

Veileder krisekommunikasjon : Scenarioer

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Veiledning til storulykkeforskriften : § 7 Strategi for å forebygge og begrense storulykker

Veileder krisekommunikasjon : Kommunikasjonsplanen

Rettleiar krisekommunikasjon : Kommunikasjonsplanen

Rettleiar krisekommunikasjon : Organisering

Veileder krisekommunikasjon : Organisering

Rettleiar krisekommunikasjon : Kommunikasjonsoppgåver

Nasjonal kommunikasjons|strategi for brannsikkerhet : Oppfølging av strategien

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Risiko og risikovurdering

Veileder om meldeplikt ved farlige produkter : Hvor raskt skal det meldes fra?

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Risiko og risikovurdering (§ 14)

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Kortversjon (pdf)

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal Rettleiar krisekommunikasjon - nynorsk utgåve Veileder krisekommunikasjon

Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt : Faser i tilsynet

Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Rettleiar krisekommunikasjon : Om rettleiaren

Veileder krisekommunikasjon : Om veilederen

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Evaluering og oppfølging

Veileder om meldeplikt ved farlige produkter : I hvilke tilfeller gjelder meldeplikten?

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen : Avsluttende bestemmelser

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering : Formål og avgrensning

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Risiko og risikovurdering (§ 14)

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Forord

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Retningslinjer for saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i vegtunneler : Planlegging og bygging av vegtunneler mellom tunneleier og brann- og elmyndighetene

Veileder om meldeplikt ved farlige produkter : Om meldeplikten

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen : Innledende bestemmelser

Temaveiledning i risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester : Risikoanalysen

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen : Organisering og dimensjonering av forebyggende oppgaver

Veileder krisekommunikasjon : Etter krisen

Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter : Vedlegg A: Utdrag fra internkontrollforskriften

Temaveiledning til kapittel 4 i forskrift om brannforebygging : Gjennomføring av det forebyggende arbeidet

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering

Veiledning til storulykkeforskriften : § 10 Endring av storulykkevirksomhet

Veiledning til storulykkeforskriften : § 3 Definisjoner

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering : Krav og forventninger

Temaveiledning til kapittel 4 i forskrift om brannforebygging : Innledning

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land : Definisjoner (§4) og tekniske data

Rettleiar krisekommunikasjon : Etter krisa

Veiledning om røyk- og kjemikaliedykking : Internkontrollforskriften i forhold til røyk- og kjemikaliedykking

Rettleing for myndigheitsbruk av tilsyn : Føremål og verkeområde

Viktig informasjon om storulykkeforskriften : Informasjon om krav til offentlig beredskap

Veiledning til storulykkeforskriften : § 8 Dominoeffekt

Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt : Kilder

Veiledning til storulykkeforskriften : § 9 Sikkerhetsrapport

Veiledning til storulykkeforskriften : Vedlegg III

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Kompetanse (§ 7)

Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt : Innledning

Viktig informasjon om storulykkeforskriften : Informasjon og råd til arealplanleggere

Rettleiar krisekommunikasjon : Målgrupper

Om DLE : Markedskontroll

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Kontroll (§ 9)

Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter : Plikt til internkontroll

Veileder om sikkerhetskrav til sports- og fritidsprodukter : Aktsomhetsplikt og kunnskapsplikt

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Om retningslinjene

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering : Oppsummering og oppfølging

Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter : Hva sier regelverket

Temaveiledning i risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester : Forord

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering : Situasjonsbildet for virksomheten

Veileder krisekommunikasjon : Intern og ekstern bistand

Brannsikring av kirkebygg – en temaveiledning for kirkebyggforvaltninger : Oversikt over regelverk

Rettleiar krisekommunikasjon : Bodskap og policy

Veileder krisekommunikasjon : Kanaler

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Varsling på samordningskanal

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering : Om malen

Temaveiledning i risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester : Hvordan følge opp?

Temaveiledning i risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester : Risikofylte forbrukertjenester

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering : Metode og prosess

Temaveiledning til kapittel 4 i forskrift om brannforebygging : Hva er systematisk risikobasert forebyggende arbeid?

Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann- og feiervesenet : Innledning

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Kompetanse (§ 7)

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Kompetanse (§ 7)

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Kompetanse (§ 7)

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering : Krisehåndtering

Rettleiar krisekommunikasjon : Vedlegg 2: Loggføring

Veileder krisekommunikasjon : Målgrupper

Veiledning til utgangsstoffer for eksplosiver : Lagring og sikring

Veiledning til eksplosivforskriften kap. 10 : § 83 Virksomhet som utfører bergsprengningsarbeid

Veiledning til storulykkeforskriften : § 11 Beredskapsplaner

Veiledning om røyk- og kjemikaliedykking : Bestemmelser som omhandler og betinger røyk- og kjemikaliedykking

Veiledning til eksplosivforskriften kap. 10 : Felles bestemmelser for håndtering av eksplosiver og eksplosjonsfarlig stoff

Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land : Kompetanse (§ 7)

Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter : Annen informasjon

Brannsikring av kirkebygg – en temaveiledning for kirkebyggforvaltninger : Innledning

Rettleiar krisekommunikasjon : Vedlegg 1: Sjekkliste

Rettleiar krisekommunikasjon : Overvaking av media og omverda

Veileder krisekommunikasjon : Kommunikasjonsoppgaver

Veileder om meldeplikt ved farlige produkter : Hva sier regelverket om meldeplikt?

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Drift, vedlikehold og opphør (§ 10)

Rettleiar krisekommunikasjon : Kanalar

Veileder krisekommunikasjon : Overvåking av medier og omverden

Veiledning til forskrift om brannforebygging : Innledende bestemmelser

Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt : Vedlegg

Veileder krisekommunikasjon : Budskap og policy

Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt : Forord

Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets : Utslipp og miljø

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Kompetanse (§ 7)

Veiledning til forskrift om elektriske forsyningsanlegg : Generelle krav ved prosjektering, utførelse, endring, drift og vedlikehold

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Definisjoner (felles for begge kapitlene)

Veiledning til storulykkeforskriften : § 4 Storulykkevirksomhetens plikter

Veiledning til storulykkeforskriften : Vedlegg IV

Veileder krisekommunikasjon : Vedlegg

Temaveiledning om innhenting av samtykke : Krav til opplysninger og dokumentasjon ved søknad om samtykke

Veiledning til eksplosivforskriften kap. 10 : § 90 Informasjon og varsling

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Kompetanse (§ 7)

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Informasjonsdeling

Veiledning til eksplosivforskriften kap. 10 : § 93 Midlertidig plassering og flytting av eksplosiver på brukerstedet

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Dokumentasjon (§ 13)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Lakkeringskabiner og lakkblanderom

Rettleiar krisekommunikasjon : Intern og ekstern bistand

Veiledning til forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen : Avsluttende bestemmelser

Retningslinjer for saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i vegtunneler : Drift av tunneler

Veileder om meldeplikt ved farlige produkter : Hvordan skal det meldes?

Ofte stilte spørsmål om transport av farlig gods : Liste over farlig gods, spesielle bestemmelser og unntak relatert til begrensede unntatte mengder

Veiledning til storulykkeforskriften : § 12 Informasjon til allmennheten om sikkerhetstiltak

Brannsikring av kirkebygg – en temaveiledning for kirkebyggforvaltninger : Organisatoriske krav

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen : Vedlegg 3

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Kompetanse (§ 7)

Temaveiledning om innhenting av samtykke : Forholdet til forskrift om konsekvensutredninger

Viktig informasjon om storulykkeforskriften : Hva må virksomheten gjøre?

Temaveiledning om brannvern i kraftforsyningen : Opplæring og øvelser

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Kompetanse (§ 7)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Forebyggende sikkerhetstiltak (§ 15). Krav til installasjoner

Temaveiledning om innhenting av samtykke : Virkeområde

Veileder krisekommunikasjon : Mer å lese

Rettleiar krisekommunikasjon : Meir å lese

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Vedlegg

Momentliste for bruk ved etterforskning av sprengningsulykker eller -uhell : De ulike aktørenes ansvar

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Sentralgassanlegg for industrigasser

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Definisjoner (§ 4)

Momentliste for bruk ved etterforskning av sprengningsulykker eller -uhell : Tips til politiet ved spreningsuhell/-ulykke

Oppbevaring av eksplosiver: Veiledning til kapittel 5 : Innledning

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Kompetanse (§ 7)

Viktig informasjon om storulykkeforskriften : Relevante eksterne linker

Ofte stilte spørsmål til forskrift om brannforebygging : § 12 Brukerens systematiske sikkerhetsarbeid

Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann- og feiervesenet : Generelle saksbehandlingsregler for forskrifter

Rettleiing om handtering av fyrverkeri (nynorsk) : Kapittel 2: Alminnelege vilkår

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Situasjonsrapportering på samordningskanal

Veiledning til eksplosivforskriften kap. 10 : § 89 Vern mot skade på omgivelsene ved bergsprengning

Oppbevaring av eksplosiver: Veiledning til kapittel 5 : § 42 Samlagring av eksplosiver

Veiledning om håndtering av fyrverkeri : Kapittel 2. Alminnelige bestemmelser

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen : Vedlegg 4

Veiledning til utgangsstoffer for eksplosiver : Spesielt for gjødsel

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Varsling og rapportering av uhell og ulykker (§ 20)

Verktøy for DLE : Plan og rapport

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Varsling og rapportering av uhell og ulykker (§ 20)

Retningslinjer for saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i vegtunneler

Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets : Sentrale lover og forskrifter

Viktig informasjon om storulykkeforskriften : Spørsmål og svar om Seveso III-direktivet og storulykkeforskriften

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel : Dokumentasjon (§ 13 )

Veiledning til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr : § 11 Vedlikehold, endringer og reparasjoner

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Varsling og rapportering av uhell og ulykker (§ 20)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Skilting og merking (§ 11)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel : Varsling og rapportering av uhell og ulykker (§ 20)

Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land : Varsling og rapportering av uhell og ulykker (§ 20)

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen : Organisering av beredskap og innsats

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel : Utstyr og anlegg (§ 8)

Veiledning til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr : § 12 Oppbevaring og lagring

Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets : Myndigheter

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Varsling og rapportering av uhell og ulykker (§ 20)

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Varsling og rapportering av uhell og ulykker (§ 20)

Retningslinjer for saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i vegtunneler : Innledning og formål

Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets : Dokumentasjon

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Kapittel 3 ­ Oppbevaring av brannfarlig stoff i transport- og brukeremballasje (stykkgods)

Ofte stilte spørsmål til forskrift om brannforebygging : § 5 Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger

Temaveiledning om brannvern i kraftforsyningen : Brannvernmateriell - type og plassering

Veiledning til utgangsstoffer for eksplosiver : Spørsmål og svar

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Samtykke fra DSB (§ 17), Nabovirksomheter (§ 18), Beredskapsplikt (§ 19), Varsling og rapportering av uhell og ulykker (§ 20)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel : Pliktsubjekt (§ 3)

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Dokumentasjon (§ 13)

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Utstyr og anlegg (§ 8)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Kapittel 1 ­ Kulde - og varmepumpeanlegg

Import og omsetning av elektriske produkter : Markedsføring og omsetning

Elbil - lading og sikkerhet

Ofte stilte spørsmål til forskrift om brannforebygging : Virksomhetsbegrepet

Oppbevaring av eksplosiver: Veiledning til kapittel 5 : § 43 Samlagring av eksplosiver og ammoniumnitratholdige stoffer og stoffblandinger i klasse 5.1

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Dokumentasjon (§ 13)

Elbil - lading og sikkerhet : Generelt

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Varsling og rapportering av uhell og ulykker (§ 20)

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Utstyr og anlegg (§ 8)

Import og omsetning av elektriske produkter

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen : Opplæring og kompetanse

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Utstyr og anlegg (§ 8)

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Skilting og merking (§ 11)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Varsling og rapportering av uhell og ulykker (§ 20)

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Varsling og rapportering av uhell og ulykker (§ 20)

Temaveiledning om brannvern i kraftforsyningen : Krav - hjemmelsgrunnlag

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Dokumentasjon (§ 13)

Diverse lempelser og fravik fra ADR/RID Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Skilting og merking (§ 11)

Veiledning til forskrift om elektriske forsyningsanlegg : Dokumentasjon og melding

Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land : Skilting og merking (§ 11)

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Utstyr og anlegg (§ 8)

Veiledning til forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen

Retningslinjer for saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i vegtunneler : Om retningslinjene

Temaveiledning om brannvern i kraftforsyningen : Bakgrunn

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Beredskapsplikt (§ 19)

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Kapittel 2 ­ Tankanlegg - LPG og LNG

Import og omsetning av elektriske produkter : Markedskontroll og tilsyn

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Skilting og merking (§ 11)

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Utstyr og anlegg (§ 8)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Innledning

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Drift (10 §)