Søkeresultat

Søkeresultat:

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering : Beredskap

Nasjonal kommunikasjons|strategi for brannsikkerhet : Mål og strategier

Nasjonal kommunikasjons|strategi for brannsikkerhet : Risiko og målgrupper og kanaler

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Nasjonal kommunikasjons|strategi for brannsikkerhet : Innledning

Rettleiar krisekommunikasjon : Scenario

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Veileder krisekommunikasjon : Scenarioer

Veiledning til storulykkeforskriften : § 7 Strategi for å forebygge og begrense storulykker

Veileder krisekommunikasjon : Kommunikasjonsplanen

Rettleiar krisekommunikasjon : Kommunikasjonsplanen

Rettleiar krisekommunikasjon : Organisering

Veileder krisekommunikasjon : Organisering

Rettleiar krisekommunikasjon : Kommunikasjonsoppgåver

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Risiko og risikovurdering

Veileder om meldeplikt ved farlige produkter : Hvor raskt skal det meldes fra?

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Situasjonsrapportering på samordningskanal

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Kortversjon (pdf)

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Veileder krisekommunikasjon Rettleiar krisekommunikasjon - nynorsk utgåve

Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt : Faser i tilsynet

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal

Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Veileder krisekommunikasjon : Om veilederen

Rettleiar krisekommunikasjon : Om rettleiaren

Veileder om meldeplikt ved farlige produkter : I hvilke tilfeller gjelder meldeplikten?

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Evaluering og oppfølging

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering : Formål og avgrensning

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Risiko og risikovurdering (§ 14)

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Forord

Veileder om meldeplikt ved farlige produkter : Om meldeplikten

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Temaveiledning i risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester : Risikoanalysen

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen : Innledende bestemmelser

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen : Organisering og dimensjonering av forebyggende oppgaver

Veileder krisekommunikasjon : Etter krisen

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering

Temaveiledning: Kapittel 4 i forskrift om brannforebygging : Gjennomføring av det forebyggende arbeidet

Veiledning til storulykkeforskriften : § 10 Endring av storulykkevirksomhet

Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter : Vedlegg A: Utdrag fra internkontrollforskriften

Veiledning til storulykkeforskriften : § 3 Definisjoner

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Temaveiledning: Kapittel 4 i forskrift om brannforebygging : Innledning

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering : Krav og forventninger

Rettleiar krisekommunikasjon : Etter krisa

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land : Definisjoner (§4) og tekniske data

Viktig informasjon om storulykkeforskriften : Informasjon om krav til offentlig beredskap

Rettleing for myndigheitsbruk av tilsyn : Føremål og verkeområde

Veiledning til storulykkeforskriften : § 8 Dominoeffekt

Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt : Kilder

Veiledning til storulykkeforskriften : § 9 Sikkerhetsrapport

Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt : Innledning

Rettleiar krisekommunikasjon : Målgrupper

Om DLE : Markedskontroll

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Kompetanse (§ 7)

Viktig informasjon om storulykkeforskriften : Informasjon og råd til arealplanleggere

Veileder om sikkerhetskrav til sports- og fritidsprodukter : Aktsomhetsplikt og kunnskapsplikt

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering : Oppsummering og oppfølging

Veileder krisekommunikasjon : Intern og ekstern bistand

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering : Situasjonsbildet for virksomheten

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Om retningslinjene

Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter : Hva sier regelverket

Temaveiledning i risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester : Forord

Temaveiledning i risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester : Hvordan følge opp?

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering : Om malen

Rettleiar krisekommunikasjon : Bodskap og policy

Veileder krisekommunikasjon : Kanaler

Rettleiar krisekommunikasjon : Vedlegg 2: Loggføring

Brannsikring av kirkebygg – en temaveiledning for kirkebyggforvaltninger : Oversikt over regelverk

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Varsling på samordningskanal

Temaveiledning: Kapittel 4 i forskrift om brannforebygging : Hva er systematisk risikobasert forebyggende arbeid?

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering : Metode og prosess

Temaveiledning i risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester : Risikofylte forbrukertjenester

Veileder krisekommunikasjon : Målgrupper

Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann- og feiervesenet : Innledning

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Kompetanse (§ 7)

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Kompetanse (§ 7)

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Kompetanse (§ 7)

Veiledning til utgangsstoffer for eksplosiver : Lagring og sikring

Veiledning til eksplosivforskriften kap. 10 : § 83 Virksomhet som utfører bergsprengningsarbeid

Veileder om meldeplikt ved farlige produkter : Hva sier regelverket om meldeplikt?

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering : Krisehåndtering

Veiledning til storulykkeforskriften : § 11 Beredskapsplaner

Rettleiar krisekommunikasjon : Vedlegg 1: Sjekkliste

Veiledning til eksplosivforskriften kap. 10 : Felles bestemmelser for håndtering av eksplosiver og eksplosjonsfarlig stoff

Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land : Kompetanse (§ 7)

Veiledning om røyk- og kjemikaliedykking : Bestemmelser som omhandler og betinger røyk- og kjemikaliedykking

Veileder krisekommunikasjon : Kommunikasjonsoppgaver

Rettleiar krisekommunikasjon : Overvaking av media og omverda

Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter : Annen informasjon

Veiledning til forskrift om brannforebygging : Innledende bestemmelser

Veileder krisekommunikasjon : Overvåking av medier og omverden

Rettleiar krisekommunikasjon : Kanalar

Brannsikring av kirkebygg – en temaveiledning for kirkebyggforvaltninger : Innledning

Veileder krisekommunikasjon : Budskap og policy

Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt : Vedlegg

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Drift, vedlikehold og opphør (§ 10)

Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets : Utslipp og miljø

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Kompetanse (§ 7)

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Definisjoner (felles for begge kapitlene)

Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt : Forord

Veiledning til forskrift om elektriske forsyningsanlegg : Generelle krav ved prosjektering, utførelse, endring, drift og vedlikehold

Veileder krisekommunikasjon : Vedlegg

Veiledning til storulykkeforskriften : § 4 Storulykkevirksomhetens plikter

Veiledning til eksplosivforskriften kap. 10 : § 90 Informasjon og varsling

Veiledning til storulykkeforskriften : Vedlegg IV

Veiledning til eksplosivforskriften kap. 10 : § 93 Midlertidig plassering og flytting av eksplosiver på brukerstedet

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Informasjonsdeling

Temaveiledning: Fastsette lokal forskrift om bruk av ild : Om forskriftsendringen

Veiledning til forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen : Avsluttende bestemmelser

Rettleiar krisekommunikasjon : Intern og ekstern bistand

Veiledning til forskrift om landtransport av farlig gods : Kapittel 6 - Tilsyn og kontroll

Veileder om meldeplikt ved farlige produkter : Hvordan skal det meldes?

Ofte stilte spørsmål om transport av farlig gods : Liste over farlig gods, spesielle bestemmelser og unntak relatert til begrensede unntatte mengder

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Dokumentasjon (§ 13)

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Kompetanse (§ 7)

Veiledning til storulykkeforskriften : § 12 Informasjon til allmennheten om sikkerhetstiltak

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Lakkeringskabiner og lakkblanderom

Viktig informasjon om storulykkeforskriften : Hva må virksomheten gjøre?

Retningslinjer for saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i vegtunneler : Drift av tunneler

Veileder krisekommunikasjon : Mer å lese

Rettleiar krisekommunikasjon : Meir å lese

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Kompetanse (§ 7)

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen : Vedlegg 3

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Forebyggende sikkerhetstiltak (§ 15). Krav til installasjoner

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Kompetanse (§ 7)

Temaveiledning: Brannvern i kraftforsyningen : Opplæring og øvelser

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Vedlegg

Til politiet: Informasjon ved uhell med eksplosiver : De ulike aktørenes ansvar

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Definisjoner (§ 4)

Viktig informasjon om storulykkeforskriften : Relevante eksterne linker

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Sentralgassanlegg for industrigasser

Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann- og feiervesenet : Generelle saksbehandlingsregler for forskrifter

Oppbevaring av eksplosiver: Veiledning til kapittel 5 : Innledning

Til politiet: Informasjon ved uhell med eksplosiver : Momentliste ved spreningsuhell/-ulykke

Ofte stilte spørsmål til forskrift om brannforebygging : § 12 Brukerens systematiske sikkerhetsarbeid

Veiledning til eksplosivforskriften kap. 10 : § 89 Vern mot skade på omgivelsene ved bergsprengning

Oppbevaring av eksplosiver: Veiledning til kapittel 5 : § 42 Samlagring av eksplosiver

Veiledning til utgangsstoffer for eksplosiver : Spesielt for gjødsel

Temaveiledning om innhenting av samtykke : Hvilke virksomheter skal innhente samtykke?

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Varsling og rapportering av uhell og ulykker (§ 20)

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Varsling og rapportering av uhell og ulykker (§ 20)

Retningslinjer for saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i vegtunneler : Planlegging og bygging av vegtunneler mellom tunneleier og brann- og elmyndighetene

Retningslinjer for saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i vegtunneler

Verktøy for DLE : Plan og rapport

Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets : Sentrale lover og forskrifter

Viktig informasjon om storulykkeforskriften : Spørsmål og svar om Seveso III-direktivet og storulykkeforskriften

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel : Dokumentasjon (§ 13 )

Veiledning til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr : § 11 Vedlikehold, endringer og reparasjoner

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Varsling og rapportering av uhell og ulykker (§ 20)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Skilting og merking (§ 11)

Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets : Myndigheter

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel : Varsling og rapportering av uhell og ulykker (§ 20)

Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land : Varsling og rapportering av uhell og ulykker (§ 20)

Veiledning til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr : § 12 Oppbevaring og lagring

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen : Organisering av beredskap og innsats

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel : Utstyr og anlegg (§ 8)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Varsling og rapportering av uhell og ulykker (§ 20)

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Varsling og rapportering av uhell og ulykker (§ 20)

Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets : Dokumentasjon

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Kapittel 3 ­ Oppbevaring av brannfarlig stoff i transport- og brukeremballasje (stykkgods)

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Samtykke fra DSB (§ 17), Nabovirksomheter (§ 18), Beredskapsplikt (§ 19), Varsling og rapportering av uhell og ulykker (§ 20)

Veiledning til utgangsstoffer for eksplosiver : Spørsmål og svar

Temaveiledning: Brannvern i kraftforsyningen : Brannvernmateriell - type og plassering

Retningslinjer for saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i vegtunneler : Innledning og formål

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel : Pliktsubjekt (§ 3)

Veiledning for kontroll av IBC : Om veiledningen

Ofte stilte spørsmål til forskrift om brannforebygging : § 5 Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Dokumentasjon (§ 13)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Kapittel 1 ­ Kulde - og varmepumpeanlegg

Import og omsetning av elektriske produkter : Markedsføring og omsetning

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Dokumentasjon (§ 13)

Elbil - lading og sikkerhet : Generelt

Oppbevaring av eksplosiver: Veiledning til kapittel 5 : § 43 Samlagring av eksplosiver og ammoniumnitratholdige stoffer og stoffblandinger i klasse 5.1

Ofte stilte spørsmål til forskrift om brannforebygging : Virksomhetsbegrepet

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Utstyr og anlegg (§ 8)

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Utstyr og anlegg (§ 8)

Elbil - lading og sikkerhet

Temaveiledning: Brannvern i kraftforsyningen : Krav - hjemmelsgrunnlag

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Dokumentasjon (§ 13)

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Varsling og rapportering av uhell og ulykker (§ 20)

Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Skilting og merking (§ 11)

Veiledning til forskrift om elektriske forsyningsanlegg : Dokumentasjon og melding

Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land : Skilting og merking (§ 11)

Veiledning til godkjenningsordninger ADR/RID : IBC - godkjenning og kontroll

Diverse lempelser og fravik fra ADR/RID

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Utstyr og anlegg (§ 8)

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen : Opplæring og kompetanse

Import og omsetning av elektriske produkter

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Utstyr og anlegg (§ 8)

Temaveiledning: Brannvern i kraftforsyningen : Bakgrunn

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Beredskapsplikt (§ 19)

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Skilting og merking (§ 11)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Varsling og rapportering av uhell og ulykker (§ 20)

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Varsling og rapportering av uhell og ulykker (§ 20)

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Kapittel 2 ­ Tankanlegg - LPG og LNG

Import og omsetning av elektriske produkter : Markedskontroll og tilsyn

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Utstyr og anlegg (§ 8)

Retningslinjer for saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i vegtunneler : Om retningslinjene

Veiledning til forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Utstyr og anlegg (§ 8)

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Skilting og merking (§ 11)

Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann- og feiervesenet

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Pliktsubjekt (§ 3)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel : Arealbegrensninger (§ 16)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel : Beredskapsplikt (§ 19)

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Beredskapsplikt (§ 19)

Veiledning om røyk- og kjemikaliedykking : Innledning

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Forebyggende sikkerhetstiltak (§ 15). Krav til installsjoner

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Utstyr og anlegg (§ 8)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Utstyr og anlegg (§ 8)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Skilting og merking (§ 11)

Veiledning til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr : § 9 Plassering og tilkobling

Veiledning til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr : § 10 Bruk

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel : Innledning