Søkeresultat

Søkeresultat:

Nasjonal kommunikasjons|strategi for brannsikkerhet : Mål og strategier

Nasjonal kommunikasjons|strategi for brannsikkerhet : Risiko og målgrupper og kanaler

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Nasjonal kommunikasjons|strategi for brannsikkerhet : Innledning

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Rettleiar krisekommunikasjon : Scenario

Veileder krisekommunikasjon : Scenarioer

Veiledning til storulykkeforskriften : § 7 Strategi for å forebygge og begrense storulykker

Veileder krisekommunikasjon : Kommunikasjonsplanen

Rettleiar krisekommunikasjon : Kommunikasjonsplanen

Rettleiar krisekommunikasjon : Organisering

Veileder krisekommunikasjon : Organisering

Nasjonal kommunikasjons|strategi for brannsikkerhet : Oppfølging av strategien

Rettleiar krisekommunikasjon : Kommunikasjonsoppgåver

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Risiko og risikovurdering

Veileder om meldeplikt ved farlige produkter : Hvor raskt skal det meldes fra?

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Risiko og risikovurdering (§ 14)

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Kortversjon (pdf)

Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Veileder om meldeplikt ved farlige produkter : I hvilke tilfeller gjelder meldeplikten?

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal Rettleiar krisekommunikasjon - nynorsk utgåve Veileder krisekommunikasjon

Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt : Faser i tilsynet

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Evaluering og oppfølging

Rettleiar krisekommunikasjon : Om rettleiaren

Veileder krisekommunikasjon : Om veilederen

Veileder om meldeplikt ved farlige produkter : Om meldeplikten

Temaveiledning i risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester : Risikoanalysen

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen : Avsluttende bestemmelser

Retningslinjer for saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i vegtunneler : Planlegging og bygging av vegtunneler mellom tunneleier og brann- og elmyndighetene

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Risiko og risikovurdering (§ 14)

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Forord

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen : Innledende bestemmelser

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen : Organisering og dimensjonering av forebyggende oppgaver

Veileder krisekommunikasjon : Etter krisen

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter : Vedlegg A: Utdrag fra internkontrollforskriften

Temaveiledning til kapittel 4 i forskrift om brannforebygging : Gjennomføring av det forebyggende arbeidet

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Rettleiar krisekommunikasjon : Etter krisa

Veiledning til storulykkeforskriften : § 10 Endring av storulykkevirksomhet

Veiledning til storulykkeforskriften : § 3 Definisjoner

Temaveiledning til kapittel 4 i forskrift om brannforebygging : Innledning

Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land : Definisjoner (§4) og tekniske data

Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt : Innledning

Veiledning til storulykkeforskriften : Vedlegg III

Veiledning om røyk- og kjemikaliedykking : Internkontrollforskriften i forhold til røyk- og kjemikaliedykking

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Rettleing for myndigheitsbruk av tilsyn : Føremål og verkeområde

Viktig informasjon om storulykkeforskriften : Informasjon om krav til offentlig beredskap

Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter : Plikt til internkontroll

Veiledning til storulykkeforskriften : § 8 Dominoeffekt

Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt : Kilder

Veileder om sikkerhetskrav til sports- og fritidsprodukter : Aktsomhetsplikt og kunnskapsplikt

Veiledning til storulykkeforskriften : § 9 Sikkerhetsrapport

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Kompetanse (§ 7)

Veileder krisekommunikasjon : Intern og ekstern bistand

Rettleiar krisekommunikasjon : Målgrupper

Om DLE : Markedskontroll

Viktig informasjon om storulykkeforskriften : Informasjon og råd til arealplanleggere

Temaveiledning i risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester : Hvordan følge opp?

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Kontroll (§ 9)

Rettleiar krisekommunikasjon : Vedlegg 2: Loggføring

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Om retningslinjene

Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter : Hva sier regelverket

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Kompetanse (§ 7)

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Kompetanse (§ 7)

Veileder krisekommunikasjon : Målgrupper

Temaveiledning i risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester : Forord

Veiledning til eksplosivforskriften kap. 10 : § 83 Virksomhet som utfører bergsprengningsarbeid

Brannsikring av kirkebygg – en temaveiledning for kirkebyggforvaltninger : Oversikt over regelverk

Rettleiar krisekommunikasjon : Bodskap og policy

Veileder krisekommunikasjon : Kanaler

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Varsling på samordningskanal

Temaveiledning i risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester : Risikofylte forbrukertjenester

Temaveiledning til kapittel 4 i forskrift om brannforebygging : Hva er systematisk risikobasert forebyggende arbeid?

Veileder om meldeplikt ved farlige produkter : Hva sier regelverket om meldeplikt?

Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann- og feiervesenet : Innledning

Veiledning til eksplosivforskriften kap. 10 : Felles bestemmelser for håndtering av eksplosiver og eksplosjonsfarlig stoff

Veiledning om røyk- og kjemikaliedykking : Bestemmelser som omhandler og betinger røyk- og kjemikaliedykking

Rettleiar krisekommunikasjon : Vedlegg 1: Sjekkliste

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Kompetanse (§ 7)

Rettleiar krisekommunikasjon : Overvaking av media og omverda

Veileder krisekommunikasjon : Kommunikasjonsoppgaver

Brannsikring av kirkebygg – en temaveiledning for kirkebyggforvaltninger : Innledning

Veiledning til utgangsstoffer for eksplosiver : Lagring og sikring

Rettleiar krisekommunikasjon : Kanalar

Veileder krisekommunikasjon : Overvåking av medier og omverden

Veiledning til forskrift om brannforebygging : Innledende bestemmelser

Veiledning til storulykkeforskriften : § 11 Beredskapsplaner

Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt : Vedlegg

Veileder krisekommunikasjon : Budskap og policy

Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets : Utslipp og miljø

Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt : Forord

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Kompetanse (§ 7)

Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land : Kompetanse (§ 7)

Veiledning til forskrift om elektriske forsyningsanlegg : Generelle krav ved prosjektering, utførelse, endring, drift og vedlikehold

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Definisjoner (felles for begge kapitlene)

Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter : Annen informasjon

Veiledning til storulykkeforskriften : § 4 Storulykkevirksomhetens plikter

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Drift, vedlikehold og opphør (§ 10)

Temaveiledning om innhenting av samtykke : Krav til opplysninger og dokumentasjon ved søknad om samtykke

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Informasjonsdeling

Veiledning til forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen : Avsluttende bestemmelser

Rettleiar krisekommunikasjon : Intern og ekstern bistand

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Lakkeringskabiner og lakkblanderom

Veiledning til storulykkeforskriften : Vedlegg IV

Veileder krisekommunikasjon : Vedlegg

Retningslinjer for saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i vegtunneler : Drift av tunneler

Veiledning til eksplosivforskriften kap. 10 : § 90 Informasjon og varsling

Brannsikring av kirkebygg – en temaveiledning for kirkebyggforvaltninger : Organisatoriske krav

Viktig informasjon om storulykkeforskriften : Hva må virksomheten gjøre?

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Kompetanse (§ 7)

Veiledning til eksplosivforskriften kap. 10 : § 93 Midlertidig plassering og flytting av eksplosiver på brukerstedet

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Kompetanse (§ 7)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Dokumentasjon (§ 13)

Rettleiar krisekommunikasjon : Meir å lese

Veileder krisekommunikasjon : Mer å lese

Veileder om meldeplikt ved farlige produkter : Hvordan skal det meldes?

Temaveiledning om brannvern i kraftforsyningen : Opplæring og øvelser

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Kompetanse (§ 7)

Ofte stilte spørsmål om transport av farlig gods : Liste over farlig gods, spesielle bestemmelser og unntak relatert til begrensede unntatte mengder

Veiledning til storulykkeforskriften : § 12 Informasjon til allmennheten om sikkerhetstiltak

Temaveiledning om innhenting av samtykke : Forholdet til forskrift om konsekvensutredninger

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen : Vedlegg 3

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Vedlegg

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Forebyggende sikkerhetstiltak (§ 15). Krav til installasjoner

Temaveiledning om innhenting av samtykke : Virkeområde

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Definisjoner (§ 4)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Sentralgassanlegg for industrigasser

Viktig informasjon om storulykkeforskriften : Relevante eksterne linker

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Kompetanse (§ 7)

Oppbevaring av eksplosiver: Veiledning til kapittel 5 : Innledning

Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann- og feiervesenet : Generelle saksbehandlingsregler for forskrifter

Momentliste for bruk ved etterforskning av sprengningsulykker eller -uhell : De ulike aktørenes ansvar

Ofte stilte spørsmål til forskrift om brannforebygging : § 12 Brukerens systematiske sikkerhetsarbeid

Momentliste for bruk ved etterforskning av sprengningsulykker eller -uhell : Tips til politiet ved spreningsuhell/-ulykke

Oppbevaring av eksplosiver: Veiledning til kapittel 5 : § 42 Samlagring av eksplosiver

Rettleiing om handtering av fyrverkeri (nynorsk) : Kapittel 2: Alminnelege vilkår

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Situasjonsrapportering på samordningskanal

Veiledning til eksplosivforskriften kap. 10 : § 89 Vern mot skade på omgivelsene ved bergsprengning

Veiledning om håndtering av fyrverkeri : Kapittel 2. Alminnelige bestemmelser

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen : Vedlegg 4

Veiledning til utgangsstoffer for eksplosiver : Spesielt for gjødsel

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Varsling og rapportering av uhell og ulykker (§ 20)

Verktøy for DLE : Plan og rapport

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Varsling og rapportering av uhell og ulykker (§ 20)

Retningslinjer for saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i vegtunneler

Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets : Sentrale lover og forskrifter

Viktig informasjon om storulykkeforskriften : Spørsmål og svar om Seveso III-direktivet og storulykkeforskriften

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel : Dokumentasjon (§ 13 )

Veiledning til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr : § 11 Vedlikehold, endringer og reparasjoner

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Varsling og rapportering av uhell og ulykker (§ 20)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Skilting og merking (§ 11)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel : Varsling og rapportering av uhell og ulykker (§ 20)

Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land : Varsling og rapportering av uhell og ulykker (§ 20)

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen : Organisering av beredskap og innsats

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel : Utstyr og anlegg (§ 8)

Veiledning til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr : § 12 Oppbevaring og lagring

Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets : Myndigheter

Retningslinjer for saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i vegtunneler : Innledning og formål

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Varsling og rapportering av uhell og ulykker (§ 20)

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Varsling og rapportering av uhell og ulykker (§ 20)

Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets : Dokumentasjon

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Kapittel 3 ­ Oppbevaring av brannfarlig stoff i transport- og brukeremballasje (stykkgods)

Ofte stilte spørsmål til forskrift om brannforebygging : § 5 Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg

Temaveiledning om brannvern i kraftforsyningen : Brannvernmateriell - type og plassering

Veiledning til utgangsstoffer for eksplosiver : Spørsmål og svar

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Samtykke fra DSB (§ 17), Nabovirksomheter (§ 18), Beredskapsplikt (§ 19), Varsling og rapportering av uhell og ulykker (§ 20)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel : Pliktsubjekt (§ 3)

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Utstyr og anlegg (§ 8)

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Dokumentasjon (§ 13)

Elbil - lading og sikkerhet

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Varsling og rapportering av uhell og ulykker (§ 20)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Kapittel 1 ­ Kulde - og varmepumpeanlegg

Import og omsetning av elektriske produkter : Markedsføring og omsetning

Import og omsetning av elektriske produkter

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen : Opplæring og kompetanse

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Utstyr og anlegg (§ 8)

Ofte stilte spørsmål til forskrift om brannforebygging : Virksomhetsbegrepet

Oppbevaring av eksplosiver: Veiledning til kapittel 5 : § 43 Samlagring av eksplosiver og ammoniumnitratholdige stoffer og stoffblandinger i klasse 5.1

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Dokumentasjon (§ 13)

Elbil - lading og sikkerhet : Generelt

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Utstyr og anlegg (§ 8)

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Skilting og merking (§ 11)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Varsling og rapportering av uhell og ulykker (§ 20)

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Varsling og rapportering av uhell og ulykker (§ 20)

Temaveiledning om brannvern i kraftforsyningen : Krav - hjemmelsgrunnlag

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Dokumentasjon (§ 13)

Veiledning til forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen

Retningslinjer for saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i vegtunneler : Om retningslinjene

Diverse lempelser og fravik fra ADR/RID Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Skilting og merking (§ 11)

Veiledning til forskrift om elektriske forsyningsanlegg : Dokumentasjon og melding

Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land : Skilting og merking (§ 11)

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Utstyr og anlegg (§ 8)

Temaveiledning om brannvern i kraftforsyningen : Bakgrunn

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Beredskapsplikt (§ 19)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Skilting og merking (§ 11)

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Kapittel 2 ­ Tankanlegg - LPG og LNG

Import og omsetning av elektriske produkter : Markedskontroll og tilsyn

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Utstyr og anlegg (§ 8)

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Drift (10 §)

Brannsikring av kirkebygg – en temaveiledning for kirkebyggforvaltninger : Litteratur og referanser

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Utstyr og anlegg (§ 8)

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Dokumentasjon (§ 13)

Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann- og feiervesenet Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Pliktsubjekt (§ 3)

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Skilting og merking (§ 11)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel

Veiledning om røyk- og kjemikaliedykking : Innledning

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Beredskapsplikt (§ 19)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel : Arealbegrensninger (§ 16)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel : Beredskapsplikt (§ 19)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Forebyggende sikkerhetstiltak (§ 15). Krav til installsjoner

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Innledning

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Utstyr og anlegg (§ 8)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Kapittel 2 ­ Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Definisjoner (§ 4) og tekniske data

Elbil - lading og sikkerhet : Teknisk informasjon om etablering av ladepunkter og fordeling av kostnader

Veiledning til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr : § 9 Plassering og tilkobling

Veiledning til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr : § 10 Bruk

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel : Innledning

Ofte stilte spørsmål om transport av farlig gods : Bestemmelser om konstruksjon, utførelse og prøving av emballasje, mellomstore bulkcontainere (IBCer) og tanker

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Dokumentasjon (§ 13)

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Dokumentasjon (§ 13)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Utstyr og anlegg (§ 8)