Fokus

Du er en del av Norges beredskap

DSB arbeider for å sette befolkningen i stand til å klare seg selv i minst 72 timer i en krisesituasjon: Tenk igjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forbered deg best mulig. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager.

DSB arbeider for å sette befolkningen i stand til å klare seg selv i minst 72 timer i en krisesituasjon: Tenk igjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forbered deg best mulig. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager.

 

Sikkerhverdag.no

Vi har en egen nettside for privatpersoner. Den heter sikkerhverdag.no. Her har vi mye nyttig informasjon om egenberedskap: forslag til beredskapslager, råd om lagring av vann mv. 

Under finner du mer informasjon om kampanjearbeidet DSB har gjort for å sette fokus på egenberedskap i befolkningen.

Om «Egenberedskapsuka»

MERK: Materiellet som ligger på denne siden ble brukt til Egenberedskapsuka 2019. Materiellet er fortsatt relevant. DSB jobber nå med å utvikle og oppdatere materiell til neste egenberedskapsuke, som planlegges i 2021.

DSB inviterer kommunene til et samarbeid om en landsomfattende uke om egenberedskap. På denne siden finner du kampanjemateriell og råd for hvordan du kan gjennomføre aktiviteter i egen kommune. 

  • DSB utvikler budskap og kampanjemateriell som kan brukes fritt av offentlige aktører. Andre som ønsker å delta bes kontakte DSB for vilkår (kontaktinfo nederst på denne siden)
  • Alle råd til befolkningen er samlet på Sikkerhverdag.no 
  • Det er opprettet en lukket gruppe om «Egenberedskapsuka» på Facebook. Dersom du jobber med å arrangere Egenberedskapsuka i din kommune, bli medlem! 
Illustrasjonsbilde av et beredskapslager.

Tips til kommuner

Et godt råd er å forankre lokale tiltak bredt – både innad i kommunen og blant relevante organisasjoner. Det er også lurt å sørge for at kommunens nettsider om beredskap er oppdatert og lett å finne under Egenberedskapsuka. Inkluder gjerne informasjon om lokale forhold om spesielle utfordringer/resssurser, møteplasser og varslingsrutiner. For oppdaterte råd om egenberedskap oppfordrer vi til å bruke sikkerhverdag.no/egenberedskap.

Eksempler på tiltak under Egenberedskapsuka

  • Lag nyhetssak på kommunens nettsider og i sosiale medier. Artikkelmal ligger nedenfor. 
  • Sett opp en utstilling på rådhus, bibliotek eller annet egnet sted. Se bilde fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark lenger ned i teksten.
  • Organiser og tilby presentasjoner eller annet undervisningsopplegg for klasser på ungdomsskolen. Forslag til presentasjon og skoleopplegg finnes nedenfor.
  • Samarbeid med for eksempel frivillige eller Sivilforsvaret om en stand godt synlig i kommunen. Kampanjemateriell finner du nedenfor. Det er også mulig å bestille ekstra brosjyrer.
  • Følg med på sikkerhverdag.no sin Facebook-side, og del gjerne sakene som legges ut.

Oslo kommune: Erfaringer fra kampanjen

I dette dokumentet beskriver Oslo kommune hvordan de gjennomførte kampanjen «Du er en del av Norges beredskap» høsten 2018. Her finnes mange gode tips og idéer andre kommuner kan bruke, tilpasse lokale forhold og eventuelt utvikle videre:

Annen inspirasjon

Egenberedskapsutstilling hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark.
Egenberedskapsutstilling hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Foto: Inger Johanne Fjellanger. 

 

Kampanjemateriell: «Du er en del av Norges beredskap»

Vi anbefaler alle å henvise til rådene på sikkerhverdag.no/egenberedskap. DSB sørger for at disse rådene til enhver tid er oppdatert med gjeldende råd fra myndighetene. 

Bilder og video

Vi har produsert video og bilder som kan brukes ved omtale av kampanjen. Ved bruk skal fotograf alltid krediteres. 

Filmene er publisert på Facebook-siden til Sikkerhverdag, og kan deles videre derfra. De kan også lastes ned lokalt via lenken nedenfor. Kontakt DSB for passord. 

Brosjyre og plakater

Brosjyre og plakater kan lastes ned som trykkfiler der egen virksomhets logo kan legges inn. Benytt retningslinjer for plassering av egen logo.

Roll-up

Roll-up kan trykkes opp og brukes på for eksempel stand eller sammen med en utstilling. Sett inn eget kommunevåpen i trykkfilene for lokal tilpassing - se eksempel fra Ringerike kommune (OBS: Ikke trykkfil).

Øvelse

Denne øvelsen er laget som et utgangspunkt for refleksjon og diskusjon. Øvelsen kan fungere godt i mindre grupper, klasserom og i hjemmet.

Presentasjon om Egenberedskap

En kort presentasjon laget for målgrupper som i utgangspunktet ikke har noe særlig forhold til risiko og beredskap. 

Artikkel til egne kanaler

For å informere på egne nettsider og eventuelt intranett, kan denne artikkelmalen brukes som et utgangspunkt. Fyll inn og gjør lokale tilpasninger etter behov. 

kvinne med baby på armen utenfor naboens dør

Foto: DSB

Bakgrunn

Høsten 2018 ble kampanjen «Du er en del av Norges beredskap» lansert. Hovedbudskapet er at alle bør tenke gjennom hvilke hendelser og ulykker som kan skje, og planlegge for å kunne ta vare på seg selv og de rundt seg i minst tre døgn ved bortfall av kritisk infrastruktur. Kampanjen besto av en rekke tiltak, blant annet en brosjyre med konkrete råd til befolkningen. 

Hvorfor en uke om egenberedskap?

Mange har fått med seg kampanjen og budskapene, men det er et langsiktig arbeid som må til for at vi skal nå målet om en godt forberedt befolkning. Med en årlig, landsomfattende kampanjeuke med informasjon og aktiviteter om egenberedskap, håper vi å øke befolkningens kunnskap og bevissthet slik at flere gjør fornuftige forberedelser.

Hvordan kan kommunen engasjere seg?

Det er naturligvis helt opp til hver enkelt kommune å vurdere om det er ønskelig å bli med, og i så fall i hvilket omfang. Deltagelse i Egenberedskapsuka kan spenne fra enkel informasjon på egne nettsider til for eksempel opplæring og aktiviteter i det offentlige rom. Dette vil være en fin anledning å gjøre innbyggerne bedre kjent med kommunenes beredskap generelt.

Hvem kan bidra?

Fylkesmannens beredskapsavdeling kan gi kommunene råd og annen bistand i forbindelse med arrangementet. Sivilforsvaret kan i noen grad bistå ved foredrag, kurs og arrangementer. For kommunene kan det også være nyttig å finne andre lokale samarbeidspartnere, som frivillige organisasjoner og lag.

Hvorfor nå?

Det er flere forhold som gjør at vi kommer med egenberedskapsråd til befolkningen nå. Klimaendringene har bidratt til mer ekstremvær som kan føre til bortfall av kritisk infrastruktur, som for eksempel strøm, vann og mobilnett.

Den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen de siste årene har ført at Norge nå moderniserer totalforsvaret. Økt beredskap i befolkningen – altså hvordan hver enkelt tar vare på seg og sine hvis noe uforutsett skulle skje – er en naturlig del av arbeidet med et moderne totalforsvar.

I tillegg er vi som bor i Norge – som er blant verdens tryggeste og mest stabile land – vant til at det meste stort sett fungerer som det skal. Det er veldig mange tjenester og funksjoner vi er avhengig av for at vårt daglige liv skal gå rundt uten store problemer. Det er faktisk en sårbarhet, og et argument for hvorfor folk bør tenke over hvordan de kan forberede seg best mulig hvis noe skulle skje.

Kontaktinformasjon til DSB

Tore Kamfjord
tore.kamfjord@dsb.no
33 41 25 75

På Facebook har vi etablert en lukket gruppe for diskusjon og informasjonsutveksling i forbindelse med planlegging og gjennomføring av egenberedskapsuka. Klikk lenken over, eller søk etter «Egenberedskapsuka» på Facebook, og be om å bli medlem.

Denne saken ble publisert 9. oktober 2018