Søkeresultat

Søkeresultat:

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering : Beredskap

Nasjonal kommunikasjons|strategi for brannsikkerhet : Mål og strategier

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 7 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Nasjonal kommunikasjons|strategi for brannsikkerhet : Risiko og målgrupper og kanaler

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 19 Utstyr til bruk ved branner og andre ulykker

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 15 Antall vaktlag

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 18 Krav til midlertidig forhøyet beredskap ved særskilt risiko

Oppbevaring av eksplosiver: Veiledning til kapittel 5 : § 42 Samlagring av eksplosiver

Nasjonal kommunikasjons|strategi for brannsikkerhet : Innledning

Rettleiar krisekommunikasjon : Scenario

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Definisjoner (felles for begge kapitlene)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Veileder krisekommunikasjon : Scenarioer

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Forebyggende sikkerhetstiltak (§ 15). Krav til installasjoner

Ofte stilte spørsmål om transport av farlig gods : Liste over farlig gods, spesielle bestemmelser og unntak relatert til begrensede unntatte mengder

Veiledning til storulykkeforskriften : § 7 Strategi for å forebygge og begrense storulykker

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 32 Reserveløsning

Veileder krisekommunikasjon : Kommunikasjonsplanen

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 33 Øvelser og evaluering

Rettleiar krisekommunikasjon : Kommunikasjonsplanen

Rettleiar krisekommunikasjon : Organisering

Veileder krisekommunikasjon : Organisering

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 28 Analyser og bemanning

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 10 Planverk for håndtering av hendelser

Rettleiar krisekommunikasjon : Kommunikasjonsoppgåver

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 4 Dokumentasjon

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 16 Reservestyrker for skogbrann og andre hendelser

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 1 Formål og virkeområde

Personvernerklæring for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (nynorsk) : Ansvarleg for behandlinga av personopplysningar i DSB

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 9 Beredskapsanalyse

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Risiko og risikovurdering

Diverse lempelser og fravik : Transport av farlig gods opp til de mengder angitt i 1.1.3.6

Veileder om meldeplikt ved farlige produkter : Hvor raskt skal det meldes fra?

Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Veileder om meldeplikt ved farlige produkter : I hvilke tilfeller gjelder meldeplikten?

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Situasjonsrapportering på samordningskanal

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Kortversjon (pdf)

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Risiko og risikovurdering (§ 14)

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Evaluering og oppfølging

Veileder krisekommunikasjon Rettleiar krisekommunikasjon - nynorsk utgåve

Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt : Faser i tilsynet

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 17 Vaktberedskap

Veileder om meldeplikt ved farlige produkter : Om meldeplikten

Veileder krisekommunikasjon : Om veilederen

Rettleiar krisekommunikasjon : Om rettleiaren

Diverse lempelser og fravik : Transport av farlig gods i begrensede mengder

Temaveiledning i risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester : Risikoanalysen

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 26 Evaluering og læring etter hendelser

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 27 Kommunikasjon i nødnett

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 30 Flervarsling og informasjonsdeling

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering : Formål og avgrensning

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Risiko og risikovurdering (§ 14)

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Forord

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen : Organisering og dimensjonering av forebyggende oppgaver

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 20 Responstid

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen : Innledende bestemmelser

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets : Tekniske data for trepellets

Temaveiledning: Fastsette lokal forskrift om bruk av ild : Om forskrifter

Rettleiar krisekommunikasjon : Etter krisa

Veileder krisekommunikasjon : Etter krisen

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Risiko og risikovurdering (§ 14)

Ofte stilte spørsmål om transport av farlig gods : Klargjøring for forsendelse

Temaveiledning: Kapittel 4 i forskrift om brannforebygging : Gjennomføring av det forebyggende arbeidet

Veiledning til storulykkeforskriften : § 10 Endring av storulykkevirksomhet

Veiledning til storulykkeforskriften : § 3 Definisjoner

Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter : Vedlegg A: Utdrag fra internkontrollforskriften

Veiledning til forskrift om utgangsstoffer for eksplosiver : § 12 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt : Innledning

Temaveiledning: Kapittel 4 i forskrift om brannforebygging : Innledning

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering : Krav og forventninger

Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land : Definisjoner (§4) og tekniske data

Veileder om sikkerhetskrav til sports- og fritidsprodukter : Aktsomhetsplikt og kunnskapsplikt

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering : Oppsummering og oppfølging

Veileder krisekommunikasjon : Intern og ekstern bistand

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering : Situasjonsbildet for virksomheten

Viktig informasjon om storulykkeforskriften : Informasjon om krav til offentlig beredskap

Veiledning til storulykkeforskriften : § 8 Dominoeffekt

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering : Om malen

Temaveiledning i risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester : Hvordan følge opp?

Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt : Kilder

Rettleing for myndigheitsbruk av tilsyn : Føremål og verkeområde

Veiledning til storulykkeforskriften : § 9 Sikkerhetsrapport

Rettleiar krisekommunikasjon : Vedlegg 2: Loggføring

Veileder krisekommunikasjon : Målgrupper

Rettleiar krisekommunikasjon : Målgrupper

Om DLE : Markedskontroll

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Kompetanse (§ 7)

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Kompetanse (§ 7)

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Kompetanse (§ 7)

Veileder om meldeplikt ved farlige produkter : Hva sier regelverket om meldeplikt?

Viktig informasjon om storulykkeforskriften : Informasjon og råd til arealplanleggere

Veiledning til eksplosivforskriften kap. 10 : § 83 Virksomhet som utfører bergsprengningsarbeid

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 40 Forebyggende personell

Rettleiar krisekommunikasjon : Vedlegg 1: Sjekkliste

Veiledning til forskrift om utgangsstoffer for eksplosiver : § 5 Krav til aktsomhet

Veiledning til eksplosivforskriften kap. 10 : Felles bestemmelser for håndtering av eksplosiver og eksplosjonsfarlig stoff

Veiledning om røyk- og kjemikaliedykking : Bestemmelser som omhandler og betinger røyk- og kjemikaliedykking

Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter : Hva sier regelverket

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Om retningslinjene

Temaveiledning i risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester : Forord

Veileder krisekommunikasjon : Kommunikasjonsoppgaver

Rettleiar krisekommunikasjon : Overvaking av media og omverda

Veiledning til forskrift om brannforebygging : Innledende bestemmelser

Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann- og feiervesenet : Delegering av myndighet til interkommunale selskap

Rettleiar krisekommunikasjon : Bodskap og policy

Veileder krisekommunikasjon : Kanaler

Veileder krisekommunikasjon : Overvåking av medier og omverden

Rettleiar krisekommunikasjon : Kanalar

Brannsikring av kirkebygg – en temaveiledning for kirkebyggforvaltninger : Innledning

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Varsling på samordningskanal

Temaveiledning: Kapittel 4 i forskrift om brannforebygging : Hva er systematisk risikobasert forebyggende arbeid?

Brannsikring av kirkebygg – en temaveiledning for kirkebyggforvaltninger : Oversikt over regelverk

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering : Metode og prosess

Temaveiledning i risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester : Risikofylte forbrukertjenester

Veileder krisekommunikasjon : Budskap og policy

Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt : Vedlegg

Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets : Utslipp og miljø

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff : Kompetanse (§ 7)

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Kompetanse (§ 7)

Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann- og feiervesenet : Innledning

Veiledning til forskrift om elektriske forsyningsanlegg : Generelle krav ved prosjektering, utførelse, endring, drift og vedlikehold

Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt : Forord

Håndtering av covid-19 - mal for evaluering : Krisehåndtering

Veiledning til storulykkeforskriften : § 4 Storulykkevirksomhetens plikter

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 2 Definisjoner

Veiledning til storulykkeforskriften : § 11 Beredskapsplaner

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Informasjonsdeling

Veiledning til forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen : Avsluttende bestemmelser

Læreplan ADR kompetansebevis : 3. Spesialiseringskurs klasse 1 Eksplosive stoffer og gjenstander

Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land : Kompetanse (§ 7)

Rettleiar krisekommunikasjon : Intern og ekstern bistand

Læreplan ADR kompetansebevis : 5. Spesialiseringskurs for tanktransport

Veiledning til forskrift om landtransport av farlig gods : Kapittel 6 - Tilsyn og kontroll

Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter : Annen informasjon

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Lakkeringskabiner og lakkblanderom

Viktig informasjon om storulykkeforskriften : Hva må virksomheten gjøre?

Veileder krisekommunikasjon : Mer å lese

Rettleiar krisekommunikasjon : Meir å lese

Retningslinjer for saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i vegtunneler : Drift av tunneler

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Drift, vedlikehold og opphør (§ 10)

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Kompetanse (§ 7)

Veileder krisekommunikasjon : Vedlegg

Veiledning til eksplosivforskriften kap. 10 : § 90 Informasjon og varsling

Temaveiledning: Brannvern i kraftforsyningen : Opplæring og øvelser

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Kompetanse (§ 7)

Veiledning til eksplosivforskriften kap. 10 : § 93 Midlertidig plassering og flytting av eksplosiver på brukerstedet

Veiledning til storulykkeforskriften : Vedlegg IV

Veiledning til utgangsstoffer for eksplosiver : Lagring og sikring

Temaveiledning: Fastsette lokal forskrift om bruk av ild : Om forskriftsendringen

Veileder om meldeplikt ved farlige produkter : Hvordan skal det meldes?

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Dokumentasjon (§ 13)

Veiledning til storulykkeforskriften : § 12 Informasjon til allmennheten om sikkerhetstiltak

DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal : Vedlegg

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) : § 23 Krav til antall personer som deltar i håndteringen av brann

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Kompetanse (§ 7)

Viktig informasjon om storulykkeforskriften : Relevante eksterne linker

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen : Vedlegg 3

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Definisjoner (§ 4)

Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann- og feiervesenet : Generelle saksbehandlingsregler for forskrifter

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Sentralgassanlegg for industrigasser

Oppbevaring av eksplosiver: Veiledning til kapittel 5 : Innledning

Ofte stilte spørsmål til forskrift om brannforebygging : § 12 Brukerens systematiske sikkerhetsarbeid

Læreplan ADR kompetansebevis : 4. Spesialiseringskurs klasse 7 radioaktivt materiale

Til politiet: Informasjon ved uhell med eksplosiver : De ulike aktørenes ansvar

Veiledning til forskrift om utgangsstoffer for eksplosiver : § 14 Unntak for jordbrukeres oppbevaring av gjødsel

Til politiet: Informasjon ved uhell med eksplosiver : Momentliste ved spreningsuhell/-ulykke

Veiledning til eksplosivforskriften kap. 10 : § 89 Vern mot skade på omgivelsene ved bergsprengning

Veiledning til utgangsstoffer for eksplosiver : Spesielt for gjødsel

Temaveiledning om innhenting av samtykke : Hvilke virksomheter skal innhente samtykke?

Retningslinjer for saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i vegtunneler : Planlegging og bygging av vegtunneler mellom tunneleier og brann- og elmyndighetene

Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften)

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Varsling og rapportering av uhell og ulykker (§ 20)

Temaveiledning om omtapping av farlig stoff : Varsling og rapportering av uhell og ulykker (§ 20)

Retningslinjer for saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i vegtunneler

Verktøy for DLE : Plan og rapport

Retningslinjer for saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i vegtunneler : Innledning og formål

Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets : Sentrale lover og forskrifter

Veiledning til forskrift om landtransport av farlig gods : Kapittel 6a. Kontrollorganer som skal godkjenne, kontrollere og prøve emballasje, tanker og bulkcontainere

Viktig informasjon om storulykkeforskriften : Spørsmål og svar om Seveso III-direktivet og storulykkeforskriften

Ofte stilte spørsmål til forskrift om brannforebygging : § 5 Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel : Dokumentasjon (§ 13 )

Veiledning til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr : § 11 Vedlikehold, endringer og reparasjoner

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Varsling og rapportering av uhell og ulykker (§ 20)

Veiledning til forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer : Kapittel 5. Tilsyn og straff

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 2 : Skilting og merking (§ 11)

Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets : Myndigheter

Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff - prosessanlegg og biogassanlegg : Utstyr og anlegg (§ 8)

Elbil - lading og sikkerhet

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel : Varsling og rapportering av uhell og ulykker (§ 20)

Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land : Varsling og rapportering av uhell og ulykker (§ 20)