Uhell med farlig stoff

Mens antallet skadede ved uhell i virksomheter som håndterer farlig stoff går opp, går tendensen motsatt vei når det gjelder antallet skadede ved uhell med fyrverkeri. På tross av økt transportaktivitet, er trenden at det er rapportert færre uhell ved transport av farlig gods.

Det er meldeplikt til DSB ved håndtering av farlige stoffer, uhell i virksomheter som håndterer farlig stoff, uhell med transport av farlig gods, uhell med eksplosiver, hendelser med eksplosiver som kunne ført til uhell samt om eksplosiver som er kommet på avveie (tyveri). For alle figurer under dette kapittelet vises registrerte uhell pr. 01.02.2016. Det tas forbehold om at antall uhell kan være høyere for 2015 som følge av etterslep i rapportering og registrering. 

Uhell i virksomheter som håndterer farlig stoff

Antall rapporterte uhell har variert en del de siste 10 årene, med et gjennomsnitt på 37 innmeldte uhell per år. Etter en nedgang i 2013 og 2014 er det for 2015 igjen registrert uhell på nivå med de foregående år.

Uhellene registreres på uhellstypene brann, eksplosjon, utslipp og annet. Fra 2006 og frem til 2009 var brann den hyppigst registrerte uhellstypen, mens den vanligste uhellstypen fra 2009 og frem til i dag har vært utslipp. Det er få omkomne etter denne typen uhell, men antallet rapporterte skadede viser en økende tendens.

Figur 1: Uhell i virksomheter som håndterer farlig stoff

Uhell ved transport av farlig gods

De aller fleste uhell med transport av farlig gods skjer i forbindelse med transport på veg. Mange av uhellene er rene trafikkuhell og ikke relatert direkte til det farlige godset, så som utforkjøring, avsporing, kollisjon og velt. Både omgivelsesfaktorer som egenskaper ved veg eller kjøreforhold, egenskaper ved kjøretøy samt menneskelige faktorer (høy fart), er blant årsakene.

Det har siden 2006 omkommet 1- 3 personer i forbindelse med disse uhellene hvert år. Antall registrerte skadede har variert mellom 5 og 12 i samme periode. Personskadene er i første rekke knyttet til ordinære trafikkuhell og sjelden knyttet til eksponering for det farlige godset.

Figur 2: Uhell ved transport av farlig gods og transportmåte

Uhellene i figuren omfatter transport av farlig gods på veg og jernbane og uhell i forbindelse med lossing og lasting. Utviklingen i registrerte uhell med farlig gods er framstilt med hensyn til antall rapporterte uhell. Grafene tar imidlertid ikke hensyn til den generelle økningen i transportaktiviteten i samme periode. På tross av at aktivitetsnivået har økt, er trenden at det er rapportert færre uhell med farlig gods.

Uhell med eksplosiv vare

De fleste uhell med eksplosiver skjer i forbindelse med pallsprengning. Antallet uhell per type sprengningsarbeid har vært relativt stabil bortsatt fra for pallsprengning som viser en økning fra og med 2013. I 2014 hadde man de første dødsfallene i sprengningsbransjen på 9 år. Antallet dødsfall i bransjen har i løpet av 1900-tallet stadig pekt nedover slik som ellers i arbeidslivet.

Figur 3: Uhell med eksplosiv vare


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.