Hvor ofte er det boligbranner i din kommune?

Her finner du et regneark hvor du kan hente statistikk over boligbranner i din kommune.

Informasjonen i regnearket i lenken under er hentet fra brannstatistikk.no. Det inneholder data om brannhendelser tilknyttet boliger, som branner, branntilløp på komfyr, og andre branntilløp i bolig. I regnearket finner du tall for hver enkelt kommune, og du kan sammenligne situasjonen i kommunen med resten av landet.

Du vil for eksempel kunne se antall hendelser over tid og fordeling etter måned, ukedag og tid på døgnet. Det er også en oversikt over hva slags boligtype hendelsen skjer i.

Informasjonen gir grunnlag for å utforske om det er noe som skiller brannhendelser i boliger i en kommune fra andre kommuner eller landet som helhet, og hvor ofte det er boligbranner i hver enkelt kommune.

Hvordan starter bygningsbranner?

I regnearket er det også nasjonale data om hvordan bygningsbranner starter. Denne informasjonen er av personvernhensyn kun tilgjengelig på fylkesnivå og for hele år. Til gjengjeld inneholder regnearket blant annet svar på spørsmål som antatt arnested for brannen, hva brannen startet i, og brannvesenets vurdering av hvordan brannen kan ha startet.

Om Brannstatistikk.no

Brannstatistikk.no er en nasjonal oversikt over alle brannvesenets utrykninger. Her kan du søke, visualisere og sammenligne statistikk over alle utrykninger og andre typer oppdrag brann- og redningstjenesten har.

Røykvarslerdagen

Statistikken er laget i forbindelse med Røykvarslerdagen 1. desember. Det er en årlig landsomfattende informasjonskampanje som arrangeres av Norsk brannvernforening, DSB, Det lokale eltilsyn, brann- og redningsvesenet og Gjensidige. Oppfordringen er å bruke dagen til å teste røykvarslerne og bytte batteri ved behov.

>> Boligbranner og hvordan bygningsbranner starter (Excel)