Elulykker

De fleste skadede og omkomne i elulykker er elektromontører, og de fleste ulykker er knyttet til utførelse av arbeid. Ved uhell med elektromedisinsk utstyr er det pasienter som oftest kommer til skade.

Alle ulykker forårsaket av strømgjennomgang og lysbue skal meldes til DSB, men det antas å være store mørketall når det gjelder rapporteringen av denne typen uhell. For alle figurer under dette kapittelet vises registrerte uhell pr. 01.02.2016. Det tas forbehold om at antall uhell kan være høyere for 2015 som følge av etterslep i rapportering og registrering.

Fra og med 2010 er det i gjennomsnitt rapportert om 361 hendelser (med og uten personskade) per år, noe som er en markant økning sett i forhold til tidligere år. En betydelig del av økningen skyldes endring i registreringen. Før 2009 var det kun elulykker med personskade som ble registrert, men fra 2009 registreres også elulykker uten personskade. Det har trolig også sammenheng med økt oppmerksomhet på meldeplikten for ulykker og overgang til web-basert meldeskjema som har gjort det enklere å melde elulykker. Samtidig antar DSB at det er store mørketall når det gjelder rapporteringen av elulykker.

Uaktsomhet og brudd på driftsforskrifter er de vanligste årsakene.

Det har vært en økning i antall skadede fra 2006 til 2015. Dette skyldes etter all sannsynlighet høyere innrapporteringsprosent. Gjennomsnittet for de siste 10 årene er en omkommet pr. år, noe som er meget lavt sett i forhold til land vi naturlig sammenligner oss med. Strømgjennomgang er den type skade som forårsaker flest omkomne og skadede. Det er flest elektromontører blant de som omkommer og blir skadet og de fleste ulykker er knyttet til utførelse av arbeid.

Figur 1: Eluykker

>> Flere tall på uhell med elektrisitet finner du i DSBs databank

Uhell med elektromedisinsk utstyr

Produsenter og andre som omsetter elektromedisinsk utstyr har plikt til å melde fra om svikt ved utstyr som kan føre til pasientens, brukerens eller andres død eller alvorlig forverring av helsetilstand.

Helseinstitusjoner, hjelpemiddelsentraler og andre virksomheter som eier eller bruker elektromedisinsk utstyr, plikter å melde fra om svikt ved utstyr fra helseinstitusjoner som kunne ført til død eller alvorlig forverring av pasientens, brukerens eller annen persons helsetilstand som har eller kan ha sammenheng med bruk av utstyret.

Antall registrerte hendelser og uhell med elektromedisinsk utstyr har ligget rundt 200 i årene 2010-2015, med et gjennomsnitt på 224 registrerte hendelser per år. De hyppigst registrerte årsakene for årene 2010-2015 er "mekanisk", "elektrisk" og "brukt feil". Andelen av disse årsakene har økt for 2014 og 2015.

Figur 2: Uhell med elektromedisinsk utstyr

Det er pasienter som oftest kommer til skade i disse uhellene. Antallet omkomne har sunket fra et nivå på rundt 15 tidlig på 1990-tallet til rundt 7 de siste årene.


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.