Samfunnets kritiske funksjoner

Justis- og beredskapsdepartementet har et generelt samordningsansvar for samfunnssikkerhet og beredskap i sivil sektor. Dette omfatter blant annet å definere hvilke samfunnsfunksjoner som i et tverrsektorielt perspektiv er å anse som kritiske, og hva som inngår i dem.

Har du spørsmål om samfunnskritiske funksjoner i forbindelse med covid-19? Se denne siden: dsb.no/korona

Departementet har i den forbindelse gitt DSB i oppdrag å utarbeide rapporten Samfunnets kritiske funksjoner, som ble utgitt i 2016. I rapporten utledes hvilke funksjoner som er kritiske for samfunnssikkerheten, og vi beskriver hvilken funksjonsevne det må planlegges for å opprettholde uansett hva som måtte inntreffe. Hensikten er å legge til rette for et mer målrettet og fokusert samfunnssikkerhetsarbeid. Oversikten over kritiske samfunnsfunksjoner og kritisk funksjonsevne erstatter tilsvarende oversikt i rapporten Sikkerhet i kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner – modell for overordnet risikostyring, som DSB utga i 2012.

I denne nye rapporten videreutvikler vi rammeverket for å etablere en mer enhetlig forståelse for hva som er kritiske funksjoner i samfunnssikkerhetsmessig sammenheng. Rapporten fra 2012 har imidlertid fortsatt relevans på andre områder, blant annet ved at den definerer prinsipper for hvordan sikkerheten i kritiske samfunnsfunksjoner bør følges opp.

Samfunnets kritiske funksjoner skal tjene som grunnlagsdokument og veiledning for arbeid innenfor samfunnssikkerhets- og beredskapsområdet. Rapporten kan blant annet danne basis for ulike typer risiko- og sårbarhetsanalyser og andre utredninger, styring og rapportering innad i og på tvers av sektorene, tilsyn og for utpeking av skjermingsverdige objekter.

Rapporter