Om kjøp, salg, bruk og kontroll av fyrverkeri

Her er en kort oversikt over reglene for kjøp, salg og bruk av fyrverkeri. Det finnes ingen nasjonal godkjenningsordning, men før hver sesong gjør DSB en markedskontroll der blant annet fysisk test av fyrverkeri står på sjekklisten.

Regelverk

Håndtering av fyrverkeri reguleres av forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff og forskrift om pyrotekniske artikler.

>> Veiledning om håndtering av fyrverkeri

Ulike typer fyrverkeri

Fyrverkeri deles inn i følgende 4 kategorier:

Kategori 1: fyrverkeri forbundet med lav risiko og minimalt støynivå, som er beregnet til bruk i fysisk begrensede områder, herunder fyrverkeri til innendørs bruk i boliger. Aldersgrense 12 år. Kan brukes hele året.

Kategori 2: fyrverkeri forbundet med lav risiko og lavt støynivå, som er beregnet til utendørs bruk i fysisk begrensede områder. Aldersgrense 18 år.

Kategori 3: fyrverkeri forbundet med middels risiko, som er beregnet til utendørs bruk i større, fysisk åpne områder og hvis støynivå ikke er helseskadelig. Aldersgrense 18 år.

Kategori 4: fyrverkeri forbundet med høy risiko, som er beregnet til kun å bli brukt av profesjonelle og hvis støynivå ikke er helseskadelig.

Godkjenning og kontroll av fyrverkeri

Før hver fyrverkerisesong foretar SP Fire Research på vegne av DSB en markedskontroll hos alle leverandørene av fyrverkeri. Her sjekkes produktene i forhold til CE-merkingen; etikett, størrelse, luntelengde med videre. Det gjøres også en funksjonstest. Produkter som feiler tillates ikke omsatt.

Alle fyrverkeriartikler skal enten være godkjent av SINTEF eller være CE-merket og påført et godkjenningsnummer. Oppgaven med å godkjenne publikumstilgjengelig fyrverkeri var i perioden mars 2004 – mars 2014 delegert til SINTEF Norsk Brannteknisk Laboratorium (SINTEF NBL), nå kalt SP Fire Research. Da forskrift nr. 1199 om pyrotekniske artikler ble fastsatt 3. oktober 2013, opphørte den nasjonale godkjenningsordningen.

Import av fyrverkeri

DSB gir tillatelse til innførsel av fyrverkeri. Alle som innfører må ha gjennomført et obligatorisk kurs og inneha et særskilt kompetansebevis. Det er Norsk Brannvernforening som gjennomfører kurs og utsteder sertifikatene på vegne av DSB. Det skal ikke sendes inn politiattest i forbindelse med søknad om tillatelse til innførsel av pyrotekniske artikler, herunder fyrverkeri.

Det er seks importører som tar inn det fyrverkeri som selges til forbruker i Norge. Det meste importeres fra Kina. Statistisk sentralbyrå har oversikt over hvor mye fyrverkeri som importeres årlig.

Handel med fyrverkeri

Det er kommunen (som regel ved brannvesenet) som gir tillatelse til handel med fyrverkeri. Søknad må være kommunen i hende innen 1. mai. Kommunen kan ha fastsatt lokal forskrift om gebyr for dekning av faktiske utgifter forbundet søknadsbehandlingen.

  • For å få tillatelse må man drive handelsvirksomhet med fast utsalgssted.
  • Det er ikke lov å ha utsalgssted i bygg med boenheter eller inne i kjøpesenter.
  • De som selger fyrverkeri skal ha ansatt minst en person som har gått obligatorisk handelskurs og kan fremvise gyldig kompetansebevis fra Norsk Brannvernforening.
  • Salg av fyrverkeri direkte til forbruker er kun tillatt i perioden 27 til 31 desember. Handelen skal foregå over disk.

Brannvesenet går ofte tilsyn med utsalgsstedene i romjulen.

Norsk brannvernforening har lansert et e-læringskurs for de som skal resertifisere seg som forhandler av fyrverkeri. De har samtidig laget et gratiskurs for salgspersonell som skal hjelpe til med fyrverkerisalget. Dette kurset er også tilgjengelig for brannvesenet.

Bruk av fyrverkeri

Privatpersoner kan bare avfyre fyrverkeri på nyttårsaften i perioden 18:00 – 02:00. Ellers i året er det ikke lov, med mindre du har fått spesiell tillatelse. Det skal ikke avfyres fyrverkeri i tett bebyggelse, nær tørr skog eller andre brannfarlige omgivelser.

Kommunen kan fastsette lokale forskrifter om begrensninger i bruk av fyrverkeri i spesifikt angitte områder der det erfaringsmessig vil oppstå fare for liv, helse, miljø eller materielle verdier. Det kan også opprettes lokale forbudssoner i kommuner, men ikke et totalforbud.

>> Gode råd til trygg bruk av fyrverkeri finnes på vår nettside sikkerhverdag.no

Det ligger en begrensning på hvor mye en privatperson kan lagre hjemme uten tillatelse. I romjulen er det 10 kg pyroteknisk vare, ellers i året 5 kg.