Øvelsesplanlegging


Gode øvelser gir varig læring, men hva er en god øvelse? I dette kurset får du kompetanse til å planlegge øvelser som gir treffsikker læring, og systematisk forbedring av virksomhetens og samfunnets beredskapsarbeid.

Kursnr.:
K2407
Arrangør:
DSB Kurssenteret
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurssted:
DSB Kurssenteret
Adresse:
Heggedal
Meld deg på kurset

Hvorfor delta på dette kurset?

Godt sikkerhets- og beredskapsarbeid forutsetter at alle involverte parter vet hva som skal gjøres hvordan i en krisesituasjon. En av de mest effektive veiene til slik kompetanse er jevnlige beredskapsøvelser. En felles tilnærming til arbeidet med øvelser vil bidra til at det blir enklere å øve sammen.

Kurset gir innsikt i hva øvelser er, hvorfor vi øver, ulike typer øvelser og hvilke faser en øvelse består av. Selv om det er stor forskjell på for eksempel en diskusjonsøvelse og en fullskalaøvelse, vil øvelsene bestå av de samme fasene, og mange av de forberedende aktivitetene vil være de samme. Disse må tilpasses øvelsens omfang og kompleksitet. Kurset er aktuelt for deg som skal beslutte, planlegge, gjennomføre, evaluere og følge opp øvelser. Det er også til stor hjelp for deg som skal delta på øvelse.

Dette lærer du

Målet med kurset er at du skal kunne:

  • Forstå hvordan øvelser er et virkemiddel for det helhetlige og systematiske samfunnssikkerhetsarbeidet.
  • Kjenne til forskjellige øvingsformer og kunne velge former som er relevante og aktuelle for egen organisasjon.
  • Planlegge beredskapsøvelser og forstå nytteverdien av et godt forankret øvingsdirektiv med tydelig formulert hensikt, velvalgte øvingselementer og evaluerbare målsettinger.
  • Produsere verktøy som dreiebok og spillmeldinger for å gjennomføre øvelser i tråd med hensikten. Forstå hvorfor evaluering og oppfølging etter øvelser er så viktig og hvordan du kan organisere slikt arbeid.

Hvem kan delta?

Jo flere vi er som øver godt og jevnlig, jo bedre rustet er vi når en krise inntreffer. Kurset er derfor aktuelt for alle interesserte fra virksomheter i offentlig, privat eller frivillig sektor, helse, forvaltning, utdanning/forskning, kultur, idrett, samferdsel, nødetater, industri, oppvekst, kommunikasjon, handel, sikkerhet og lignende. Hvis mulig anbefaler vi at flere folk og fagfelt tilknyttet samme virksomhet deltar. Du trenger ingen forkunnskaper for å delta.

Slik jobber vi

I kurset veksler vi mellom innledninger om spesifikke tema, diskusjoner og gruppearbeid. Vi tilrettelegger for aktiv deltakelse og erfaringsutveksling underveis. Kurset bygger opp til en praktisk spilløvelse som gjennomføres siste kursdag. Vi setter av tid til å reflektere rundt læringspunkter underveis.

Kurset bygger på DSBs Øvingsveileder.

Praktisk informasjon

Kurset begynner kl. 10:00 første dag, og avsluttes på ettermiddagen kl. 1500 siste dag. Arbeid på kveldstid må medregnes som en sentral del av kurset, da planlegging av den praktiske øvelsen og veiledning fortsetter etter middag. 

Kursavgiften pt er kr 7 120,- eks. mva., inkluderer måltider og overnatting, med forbehold om prisjustering.

De gjeldende prisene for kurs ved DSB Kurssenteret er bevisst satt lavt. Vi oppfordrer alle kursdeltakerne som kan til å benytte seg av overnattingstilbudet for å etablere nettverk og utveksle faglige erfaringer og kunnskap under kursoppholdet i Heggedal. Behov for overnatting før kursstart meldes i kurspåmeldingsskjema. Dette har en tilleggskostnad på kr 525,- men forutsetter ledig kapasitet.

Merk at dersom pågangen er stor, og overstiger et læringsgunstig antall deltakere, forbeholder vi oss retten til å endre påmeldingsfristen før oppsatt frist. Ta gjerne kontakt med kurssenteret@dsb.no for å bli satt på venteliste.

Ved avmelding senere enn tre virkedager før kursets start, eller uteblitt fremmøte, forbeholder vi oss retten til å fakturere et gebyr på kr. 500,-.

Spørsmål rettes til DSB Kurssenteret på e-post til kurssenteret@dsb.no eller på telefon 33 41 25 00.

Velkommen til kurs!