Vedtak – samtykke til idriftsettelse av endringer i eksisterende anlegg på Engene i Asker kommune

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ga 05.04.2024 Dynea AS samtykke til idriftsettelse av endringer på eksisterende anlegg på Engene, Asker kommune.

Samtykket er gitt i medhold av forskrift om håndtering av farlig stoff § 17 etter søknad fra Dynea AS.

DSB har tidligere gitt Dynea AS samtykke til bygging av tekniske oppgraderinger ved tankanlegg på Engene, jf. vedtak av 25.08.2023