Veileder for brann- og redningsvesenets tilsyn med særskilte brannobjekt (§ 13) - Versjon 3 - september 2021


Tilsynsveilederen er avgrenset til tilsyn med særskilte brannobjekter jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 13, og erstatter i hovedsak DSBs veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn fra 2006.

Veileder

Last ned PDF (2,2MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-517-5
HR-nummer
2443
Utgitt

Denne veilederen er en del av prosjekt Håndbok i brannforebygging. Tilsynsmetode og regelverksforståelse i denne veiledningen kan også anvendes for tilsyn med fyringsanlegg. Hensikten med veiledningen er å legge til rette for en lik og enhetlig bruk av tilsyn som virkemiddel på tvers av kommunegrensene. Dette vil igjen bidra til økt rettssikkerhet for tilsynsobjektet.

Veiledningen er ment å være et levende dokument. Endring i regler og metode for tilsyn ivaretas gjennom jevnlige oppdateringer, og nye eksempler og prinsipielle avgjørelser suppleres når disse foreligger.

Innspill kan sendes til: tommy.ueland@dsb.no


Vedlegg 1 - Varsel om tilsyn_Mal.docx (21,3KB)
Vedlegg 2 - Tilsynsrapport_mal.docx (48,1KB)
Vedlegg 2.1 - Alternativ tilsynsrapport.docx (19,1KB)
Vedlegg 7 - Pålegg om retting_mal.docx (20,2KB)