Informasjon frå storulukkeverksemder til ålmenta om tryggingstiltak (nynorsk utgåve)


Denne temarettleiinga er utarbeidd for å bidra til at storulukkeverksemdene utformar informasjon til ålmenta om tryggingstiltak på ein mest mogleg føremålstenleg måte. Verksemda er pålagd å gje slik informasjon etter storulukkeforskrifta § 12 og vedlegg V. Rettleiinga er retta mot krava som er gjevne i forskrifta i første ledd og andre ledd bokstav a.

Veileder

Last ned PDF (771,3KB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
ISBN 978-82-7768-516-8 (PDF)
HR-nummer
2442
Utgitt

Målsetnaden med temarettleiinga er at det skal bli lettare for verksemdene å forstå kva som er kravd i storulukkeforskrifta og kvifor det er viktig å informere befolkninga og andre det vedkjem.