Departementenes systematiske samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid


Formålet med denne veilederen er å gi departementene et verktøy for en helhetlig, systematisk og strukturert tilnærming til arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

Forside veileder

Veileder

Last ned PDF (767,2KB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-355-3
HR-nummer
2299
Utgitt

Veilederen erstatter DSBs veileder for departementenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap fra 2007 og er i all hovedsak basert på krav og forventninger som fremkommer i instruks for departementenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap fra 15. juni 2012 med merknader, og Meld. St. 29 (2011–2012) Samfunnssikkerhet, jf. Innst. 426 S (2012–2013).