Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr

Forord

Endringer

Mars 2021
– Endringer iht. forskrift 11.02.2021 nr. 439 om endring i forskrift om trykkpåkjent utstyr. Lenke: https://lovdata.no/pro/#document/LTI/forskrift/2021-02-11-439

– § 3: Flyttet presisering om industrielle installasjoner til forord
– § 4: Presisering av krav til samsvurdering og CE-merking for produsent
– § 31: Utdypet vilkår for unntak for å gi dispensasjon fra framgangsmåter for samsvarsvurdering
– § 36: Lagt inn referanse til ny prosedyre for utpeking av samsvarsvurderingsorganer
Mai 2019
– Endringer iht. forskrift 30.04.2019 nr. 548 om endring i forskrift om trykkpåkjent utstyr. Lenke: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2019-04-30-548
– Presisering i forslagene til samsvarserklæring på side 139 og 140.

Forord

Forskrift om trykkpåkjent utstyr (FTPU)

Forskriften ble fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Petroleumstilsynet 10. oktober 2017 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og
eksplosjonsvernloven) § 43, jf. delegeringsvedtak 1. september 2003 nr. 1161, lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 10-18, forskrift 12. februar 2010 nr. 158 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften) § 68 og lov 16. juni 1994 nr. 20 om tekniske kontrollorgan som har til oppgåve å gjennomføre samsvarsvurderingar §7. 

Forskriften trådte i kraft 11. oktober 2017 og erstatter forskrift 9. juni 1999 om trykkpåkjent utstyr.

Forskriften gjennomfører EU direktiv 2014/68/EU (som erstatter PED 97/23/EF) om trykkpåkjent utstyr i norsk rett.

Formål med forskriften er å sikre at trykkpåkjent utstyr og sammenstillinger som gjøres tilgjengelig på markedet, oppfyller grunnleggende sikkerhetskrav.

Forskriften regulerer trykkpåkjent utstyr og  sammenstillinger for et tillatt maksimalt trykk PS større enn 0,5 bar (overtrykk) og som konstrueres, produseres, markedsføres og settes i drift. Forskriften skal sørge for at trykkpåkjent utstyr og sammenstillinger ved første gangs idriftsettelse er i forsvarlig stand.

Forskriften regulerer også markedsdeltakernes dvs. produsentens, representantens, importørens og distributørens forpliktelser.

Forskriften gjelder også for tekniske kontrollorganer, brukerinspektorater og tredjepartsorganer når de utfører samsvars- og sertifiseringsprosedyrer.

Forskriften har følgende kapitler:

Kapittel 1. Generelle bestemmelser.
(§§ 1 – 12)
Kapittel 2. Markedsdeltakernes forpliktelser. (§§ 13 – 18)
Kapittel 3. Samsvar og klassifisering. (§§ 19 – 27)
Kapittel 4. Samsvarsvurdering. (§§ 28 – 31)
Kapittel 5. Teknisk kontrollorgan, brukerinspektorat og godkjent tredjepartsorgan. (§§ 32 – 39)
Kapittel 6. Sluttbestemmelser og ikrafttredelse. (§§ 40 – 46)

Forskriften har følgende vedlegg:

Vedlegg I: Grunnleggende sikkerhetskrav
Vedlegg II: Diagrammer for samsvarsvurdering
Vedlegg III: Fremgangsmåter for samsvarsvurdering
Vedlegg IV: Samsvarserklæring
Vedlegg V: CE – merking

Forskriften er i hovedsak bygd opp med funksjonskrav begrenset til de krav som fremgår av direktivet. Dette innebærer en viss frihet til valg av tekniske løsninger under forutsetning av at de grunnleggende sikkerhetskrav oppfylles.

Harmoniserte standarder bør brukes hvor slike finnes, idet forskriftens grunnleggende sikkerhetskrav forutsettes oppfylt ved bruk av slike standarder. I tilfeller hvor standard ikke benyttes skal det dokumenteres at
valgte løsninger oppfyller de grunnleggende sikkerhetskravene i forskriften.

Forskriften finnes på https://lovdata.no/SF/
forskrift/2017-10-10-1631.

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr

Dette dokumentet inneholder både forskriften og veiledningen til forskriften. Forskriftstekst er innsatt i fet font som skiller seg ut fra teksten forøvrig.

Veiledningen tar sikte på å gi utfyllende kommentarer til bestemmelsene i forskriften, og orientere om hvordan forskriften kan oppfylles. 

Veiledningen representerer ikke et formelt forskriftsverk i forvaltningslovens forstand. Løsninger som avviker fra veiledningen vil derfor kunne benyttes, forutsatt at den avvikende løsningen ivaretar sikkerhetsmålsettingen i forskriften.

På de stedene der veiledningen benytter begrepene “må” eller “skal” anses den foreslåtte løsning å være den som fullt ut oppfyller kravene i forskriften. Valg av annen løsning (avvik) skal i slike tilfeller begrunnes/dokumenteres.

For øvrig veiledning anbefales 2014/68/ EU Direktivets forord, EU Kommisjonens "Blue Guide", samt PED Guidelines. PED Guidelines driftes og oppdateres fortløpende av Kommisjonen. For mer informasjon om
trykkpåkjent utstyr, se EU Kommisjonens nettside for trykkpåkjent utstyr: https://ec.europa.
eu/growth/sectors/pressure-gas/pressureequipment_en.

Veiledningen inneholder hyperkoblinger for å kunne bevege seg fortere i dokumentet samt kryssreferanse tabell i forhold til PED 2014/68/ EU.

Forskriften gjelder ikke for installasjon/sammensetting av trykkpåkjent utstyr på stedet og under ansvar av bruker som ikke er produsent som i tilfeller "industrielle installasjoner". 

1. Generelle bestemmelser

§ 1 Formål

Forskriften skal sikre at trykkpåkjent utstyr og sammenstillinger som gjøres tilgjengelig på  markedet, oppfyller grunnleggende sikkerhetskrav.

Veiledning til § 1

Generelt

Forskriften har som formål å hindre skader på liv, helse og materielle verdier, ved at trykkpåkjent utstyr som markedsføres er i samsvar med forskriften, og derved anses å være i forsvarlig stand. Forskriften inneholder ingen bestemmelser om miljø.

§ 2 Virkeområde

(1) Forskriften gjelder for konstruksjon, produksjon og samsvarsvurdering av trykkpåkjent utstyr og  sammenstillinger med et tillatt maksimalttrykk (PS) på over 0,5 bar. 

(2) Forskriften gjelder for standard trykkpåkjent utstyr tilknyttet rørledninger nevnt i § 3 bokstav a, blant annet det som finnes i trykkreduksjonsstasjoner og pumpestasjoner.

(3) Forskriften gjelder også for petroleumsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel med de unntak som følger av § 3.

Veiledning til § 2

Generelt

Forskriften gjelder for nytt trykkpåkjent utstyr og sammenstillinger som markedsføres i Norge og EØS. Det betyr at enten er det laget av en produsent etablert i EØS eller er utstyr, nytt eller brukt, importert fra et tredjeland. Med tredjeland menes land utenfor EU/EØS.

Forskriften gjelder for trykkpåkjent utstyr eller sammenstillinger som gjøres tilgjengelig og tas i bruk for første gang på EØS-markedet. 

Forskriften gjelder for hele forsyningskjeden herunder fjernsalg/nettsalg av nytt trykkpåkjent utstyr og sammenstillinger.

Forskriften gjelder ved utskiftning/reparasjoner av trykkpåkjent utstyr kun der hvor en hel komponent skiftes med en ny. Den nye komponenten skal oppfylle forskriftens krav.

Trykkpåkjent utstyr som har vært gjenstand for betydelige modifikasjoner som endrer dets opprinnelige egenskaper, formål eller type, må betraktes som et nytt trykkpåkjent utstyr og vil da omfattes av forskriften. Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle

§ 3 Unntak

Forskriften gjelder ikke for
a) rørledninger som omfatter et rør eller et rørsystem beregnet på transport av fluider eller stoff til eller fra et anlegg (på land eller til havs), inkludert den siste avsperringsanordningen som er plassert innenfor anleggets område, og inkludert alt tilknyttet utstyr som er spesielt konstruert for rørledninger
b) rørnett for forsyning, fordeling og utslipp av vann og tilhørende utstyr og innløpskanaler, blant annet rørgater, trykktunneler og trykksjakter for vannkraftverk og deres særskilte tilbehør
c) enkle trykkbeholdere som omfattes av forskrift 10. februar 2017 nr. 171 om enkle trykkbeholdere
d) aerosolbeholdere som omfattes av forskrift 1. mars 1996 nr. 229 om aerosolbeholdere

e) utstyr beregnet på drift av kjøretøyer regulert i følgende forskrifter:
1. forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger
2. forskrift 1. juni 2016 nr. 561 om godkjenning av traktor og tilhenger til traktor
3. forskrift 1. juni 2016 nr. 560 om godkjenning av moped og motorsykkel

f) utstyr som ikke er klassifisert høyere enn i kategori I, og som omfattes av en av følgende forskrifter:
1. forskrift av 20. mai 2009 nr. 544 om maskiner
2. forskrift 13. april 2016 nr. 373 om omsetning og dokumentasjon av heiser og sikkerhetskomponenter for heiser
3. forskrift 10. oktober 2017 nr. 1598 om elektrisk utstyr
4. forskrift 15. desember 2005 nr. 1690 om medisinsk utstyr
5. forskrift 26. juni 2018 nr. 1025 om gassapparater
6. forskrift 29. november 2018 nr. 1849 om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område

g) utstyr som omfattes av artikkel 123 bokstav b i lov 27. november 1992 nr. 109 om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS)
h) komponenter som er særskilt konstruert for nukleær bruk, og som ved funksjonssvikt kan forårsake radioaktive utslipp
i) brønnkontrollutstyr som brukes i forbindelse med leting etter og utvinning av olje, gass eller jordvarme og ved underjordisk lagring, og som er beregnet på å holde og/eller regulere brønntrykket. Dette omfatter brønnhode (ventiltre), utblåsningsventiler (BOP), samlestokker og alt deres utstyr oppstrøms

j) utstyr som omfatter hus eller maskiner der dimensjonene, materialvalget og reglene for produksjon primært er basert på krav om tilstrekkelig styrke, fasthet og stabilitet til å motstå statiske og dynamiske virkninger av driften eller andre kjennetegn ved driften, og der trykk ikke utgjør en vesentlig faktor ved konstruksjonen. Slikt utstyr kan omfatte
1. motorer, blant annet turbiner og forbrenningsmotorer
2. dampmaskiner, gass-/dampturbiner, turbindrevne generatorer, kompressorer, pumper og aktuatorer

k) masovner/sjaktovner med kjøleutstyr, varmlufts regeneratorovner, støvutskillere og røykgassvaskere for masovner/sjaktovner, og direkte reduserende kupolovner, inkludert kjøleutstyr, gasskonverter, gryter for smelting og resmelting, avgassing og støping av stål og metaller som ikke er jern
l) kapslinger for elektrisk høyspenningsutstyr som bryteranlegg, kontrollutstyr, transformatorer og roterende maskiner
m) trykkpåkjente rør for inneslutning av overføringssystemer, for eksempel elektriske kabler og telefonkabler
n) skip, raketter, luftfartøyer og mobile enheter til havs og utstyr som er særskilt beregnet på montering om bord i eller til framdrift av dem
o) trykkpåkjent utstyr som består av en fleksibel mantel, for eksempel dekk, luftputer, baller brukt til spill, oppblåsbare båter og annet lignende trykkpåkjent utstyr
p) lyddempere for eksos og innsugning
q) flasker eller bokser for karbondioksidholdige drikker til konsum
r) beholdere til transport og fordeling av drikker med PS·V på høyst 500 bar·l og med et tillatt maksimalttrykk på 7 bar

s) utstyr som omfattes av
1. forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods,
2. forskrift 22. november 2012 nr. 1088 om transportabelt trykkutstyr
3. den internasjonale kodeks for transport av farlig last til sjøs og Chicagokonvensjonen av 1944 om internasjonal sivil luftfart

t) radiatorer og rør i varmtvannsanlegg
u) beholdere for væsker med et gasstrykk over væsken på høyst 0,5 bar.

Veiledning til § 3

Generelt

Forskriften gjelder ikke for bruk og vedlikehold av trykkpåkjent utstyr og sammenstillinger.

Utskiftninger, reparasjoner og modifikasjoner

En komplett utskiftning av trykkpåkjent utstyr med nytt trykkpåkjent utstyr kommer inn under kravene i forskriften.

Reparasjoner er ikke omfattet av forskiften, de er omfattet av annet nasjonalt regelverk f.eks. forskrift om farlig stoff og rammeforskriften.

Trykkpåkjent utstyr som ble underlagt betydelig modifikasjon slik at det endrer dets originale egenskaper, formål og/eller type siden det ble satt i drift for første gang, betraktes som et nytt produkt og er omfattet av forskriften. Det må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Ved modifikasjon av rørsystemer; Når innholdet, hovedformål og sikkerhetssystemer forblir i større grad det samme, oppfattes modifikasjon av eksisterende rørsystem som ubetydelig og er dermed ikke omfattet av forskriften.

§ 4 Definisjoner

1. trykkpåkjent utstyr: beholdere, rørsystemer, sikkerhetstilbehør og trykkpåkjent tilbehør, inkludert deler som er festet til trykkpåkjente deler, som flenser, dyser, koplinger, støtter eller løfteører
2. beholder: et trykkrom konstruert og bygd for oppbevaring av fluider under trykk, inkludert fastmonterte deler fram til tilkoblingspunktet for annet utstyr. En beholder kan bestå av mer enn ett trykkrom
3. rørsystem: rørkomponenter for transport av fluider under trykk når de er sammenkoplet for å integreres i et trykkpåkjent system. Rørsystemer omfatter blant annet rør eller systemer av rør, koplinger, rørdeler, ekspansjonskoplinger, slanger eller eventuelt andre trykkpåkjente komponenter. Varmevekslere som består av rør for avkjøling eller oppvarming av luft, skal anses som rørsystemer

4. sikkerhetstilbehør: anordninger som skal beskytte trykkpåkjent utstyr mot overskridelse av tillatte grenser. Tilbehøret omfatter blant annet
a) anordninger for direkte trykkbegrensning, som for eksempel sikkerhetsventiler, sprengskiver, knekkstaver, styringssystemer for trykkavlastning
b) grensebrytere som aktiverer en korrigerende  funksjon, eller som sørger for stans og/eller avstengning, som for eksempel trykk-, temperatur- eller nivåbrytere
c) sikkerhetsrelaterte måle-, kontroll og reguleringsanordninger

5. trykkpåkjent tilbehør: driftsanordninger med trykkrom
6. sammenstilling: flere trykkpåkjente komponenter som en produsent har montert sammen til et integrert og funksjonelt hele
7. trykk: trykk i forhold til det atmosfæriske trykk, det vil si overtrykk. Undertrykk angis derfor med negativ verdi

8. tillatt maksimalttrykk (PS): maksimalt trykk som utstyret er konstruert for, som angitt av produsenten, og definert på et sted angitt av produsenten, enten:
a) der sikkerhets- eller trykkbegrensningsinnretningene er montert, eller
b) på den øverste delen av utstyret, eller
c) dersom disse stedene ikke er egnet, ethvert annet angitt sted

9. tillatt maksimal-/minimaltemperatur (TS): produsentens angivelse av maksimal-/minimaletemperatur som utstyret er
konstruert for
10.volum (V): det indre volumet av et trykkrom, medregnet volumet av stusser fram til første sammenføyning eller sveiseskjøt, men fratrukket volumet av faste innvendige komponenter
11. nominell diameter (DN): en numerisk angivelse av diameteren (i mm) som er felles for alle komponenter i et rørsystem, bortsett fra komponenter som er angitt med utvendig diameter eller gjengedimensjon. Det dreier seg om et avrundet tall som kan benyttes som referanse, men som ikke er identisk med de tegningsmålene produsenten benytter. Den nominelle diameter angis som DN, etterfulgt av det avrundede tallet
12. fluider: gasser, væsker og damper i ren tilstand og blandinger av slike. Et fluid kan inneholde en suspensjon av faste stoffer
13. permanente sammenføyninger: sammenføyninger som kun kan adskilles ved destruktive metoder
14. europeisk godkjenning av materialer: et teknisk dokument som definerer egenskapene ved materialer som er beregnet på gjentatt bruk i produksjonen av trykkpåkjent utstyr og som ikke omfattes av en harmonisert standard
15. gjøre tilgjengelig på markedet: enhver levering av trykkpåkjent utstyr eller sammenstillinger for distribusjon eller bruk i EØS i forbindelse med kommersiell virksomhet, mot betaling eller vederlagsfritt
16. bringe i omsetning: gjøre trykkpåkjent utstyr eller sammenstillinger tilgjengelig i EØS for første gang
17. ta i bruk: brukerens førstegangsbruk av trykkpåkjent utstyr eller sammenstillinger
18. produsent: enhver fysisk eller juridisk person som produserer trykkpåkjent utstyr eller sammenstillinger eller som får utstyret konstruert eller produsert, og som markedsfører det under eget navn eller varemerke eller bruker det for egne formål
19. representant: enhver fysisk eller juridisk person etablert i EØS som har fått skriftlig fullmakt fra en  produsent til å opptre på dennes vegne i forbindelse med nærmere angitte oppgaver
20. importør: enhver fysisk eller juridisk person etablert i EØS som bringer trykkpåkjent utstyr eller sammenstillinger fra en tredjestat i omsetning i EØS
21. distributør: enhver fysisk eller juridisk person i omsetningskjeden, utenom produsenten eller importøren, som gjør trykkpåkjent utstyr eller sammenstillinger tilgjengelig på markedet
22. markedsdeltakere: produsenten, representanten, importøren og distributøren
23. teknisk spesifikasjon: et dokument der det er fastsatt hvilke tekniske krav som skal oppfylles av trykkpåkjent utstyr eller sammenstillinger
24. harmonisert standard: en europeisk standard som er vedtatt på grunnlag av en anmodning fra Europakommisjonen, med henblikk på gjennomføring av EØS-regelverk
25. akkreditering: en attestering fra et nasjonalt akkrediteringsorgan om at et organ oppfyller kravene i harmoniserte standarder og eventuelle tilleggskrav, til å utøve en bestemt samsvarsvurderingsvirksomhet
26. nasjonalt akkrediteringsorgan: det eneste organet i en EØS-stat som utfører akkreditering på oppdrag fra staten
27. samsvarsvurdering: prosessen for å fastslå om trykkpåkjent utstyr eller sammenstillinger oppfyller de grunnleggende sikkerhetskravene
28. teknisk kontrollorgan, brukerinspektorat og godkjent tredjepartsorgan: uavhengig organ som er utpekt etter lov 16. juni 1994 nr. 20 om tekniske kontrollorgan som har til oppgåve å gjennomføre samsvarsvurderingar
29. tilbakekalling: ethvert tiltak rettet mot tilbakelevering av trykkpåkjent utstyr eller sammenstillinger som allerede er gjort tilgjengelig for brukerne
30. tilbaketrekking: ethvert tiltak rettet mot å hindre at trykkpåkjent utstyr eller sammenstillinger i omsetningskjeden blir gjort tilgjengelig på markedet
31. CE merking: merking der produsenten angir at det trykkpåkjente utstyret eller sammenstillingen oppfyller gjeldende krav fastsatt i EØS-regelverk om slik merking
32. EØS-regelverk: regelverk i EØS som harmoniserer vilkårene for markedsføring av produkter.

Veiledning til § 4

Til sjette ledd (6):

Begrep "sammenstilling" erstatter begrep "enhet" brukt i forskrift 9. juni 1999 om trykkpåkjent utstyr.

Sammenstillinger kan variere fra enkle sammenstillinger som trykkokere til komplekse sammenstillinger som vannrørskjeler. Hvis produsenten av en sammenstilling har til hensikt å markedsføre og sette den i bruk som en sammenstilling, og ikke i form av dens ikke-sammensatte komponenter, skal sammenstillingen oppfylle kravene i forskriften.

En sammenstilling kan bestå av flere mindre sammenstillinger og annet trykkpåkjent utstyr (f.eks. trykkpåkjent utstyr nevnt i § 11).

For at flere sammensatte trykkpåkjente komponenter kan betraktes som en sammenstilling, må følgende vilkår være oppfylt:

Det er viktig å skille mellom sammenstilling iht. § 4 nr. 18 og begrepet "industriell installasjon". Industriell installasjon omfattes ikke av forskriften.

For øvrig vises det til PED Guidelines. Lenke:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/pressuregas/pressure-equipment/guidelines_en og PED ADCO sin anbefaling ved vurdering av sammenstillinger: https://ec.europa.eu/
docsroom/documents/2472.

Det er ingen øvre grense på størrelse eller kompleksitet for en sammenstilling. Det finnes heller ikke noen begrensninger ift. lokalisering/ plassering når det gjelder definisjonen til sammenstilling. En sammenstilling er ikke nødvendigvis et kompakt produkt som kan flyttes rundt som f.eks. ved en skid-løsning.

En annen tilnærming ved vurdering av forskriftens anvendelse på sammenstillinger:

Det er gitt noen eksempler nedenfor, se figur. Figur er en enkel illustrasjon ev sammenstilling.

Det er vurdert under flere alternativer ved sammensetting av trykkpåkjent utstyr.

figur 1.JPG

Alternativ 1. 

En bruker bestiller en ferdig (turn-key) sammenstilling (A+B+C) av en produsent. Produsenten har ansvaret for både konstruksjon og produksjon. Sammenstillingen lages i produsentens lokaler og/eller på stedet hos bruker. Sammenstillingen omfattes av forskriften.

Alternativ 2.

En bruker som ikke er produsent ønsker å sette sammen flere trykkpåkjente komponenter. Komponentene bestilles enkeltvis (A, B og C) ferdig CE-merket av én eller flere produsenter. De settes sammen på stedet av bruker og under dens ansvar. Det anses å være "industriell installasjon" som ikke omfattes av forskriften.

Alternativ 3.

En bruker ønsker å sette sammen flere trykkpåkjente komponenter. Komponentene bestilles enkeltvis (kun A og C er ferdig CE merket) av én eller flere produsenter. De settes sammen på stedet av bruker og under dens ansvar. Det er imidlertid behov for utstyr B (f.eks. rørsystem) for å koble sammen utstyr A og C.

Alternativ 3a.
Bruker bestiller utstyr B f.eks. rørsystem ferdig CE-merket av en eller flere produsenter. Sammensetning av A, B og C er å anse som "industriell installasjon". Hvis utstyr B leveres i flere deler, må alle delene være CE-merket.

Alternativ 3b.
Bruker står ansvarlig for både konstruksjon og produksjon av utstyr B. Brukeren vil bli i så fall ansett som produsent for utstyr B og er ansvarlig for samsvarsvurdering og CE-merking av dette. Sammensetning av A, B og C er fortsatt å anse som "industriell installasjon".

Det bør fremgå tydelig av både samsvarserklæring og merkeskilt at det er en sammenstilling som er gjort tilgjengelig på markedet.

Til attende ledd (18):

Produsent: enhver fysisk eller juridisk person som produserer trykkpåkjent utstyr eller sammenstillinger eller som får utstyret konstruert eller produsert, og som markedsfører det under eget navn eller varemerke eller bruker det for egne formål.

Definisjonen inneholder to vilkår:

  1. en fysisk eller juridisk person må produsere  trykkpåkjent utstyr eller sammenstillinger eller få utstyret konstruert eller produsert og
  2. markedsføre det under eget navn eller varemerke eller bruker det for egne formål

Begge punktene må være oppfylt for å kunne anses som produsent. Definisjonen til produsent har blitt utvidet i nytt direktiv 2014/68/ EU og omfatter også produsentens bruk av trykkpåkjent utstyr for egne formål. Intensjon her er ikke blitt endret fra den gamle forskriften 9. juni 1999 om trykkpåkjent utstyr (EU direktiv 97/23/EF), men det var behov for å utvide den. Ifølge EU-kommisjonen har begrepet "bruke for egne formål" kun blitt satt innført for å presisere at direktivet og derav forskriften gjelder selv om utstyret skal brukes for egne formål.

Et eksempel kan være at en produsent av  trykkluftkompressorer vil bruke egne kompressorer i produksjonsprosesser, eller at en produsent av kjeler ønsker å bruke egen kjel for oppvarming av sine lokaler. De nye endringene medfører at slikt trykkpåkjent utstyr og sammenstillinger må nå samsvarsvurderes.

Til tjuesjette ledd (26):

Norsk Akkreditering - www.akkreditert.no.

§ 5 Beholdere som skal oppfylle grunnleggende sikkerhetskrav

De grunnleggende sikkerhetskravene i vedlegg I skal oppfylles av beholdere beregnet på
a) gasser, kondenserte gasser, gasser som er oppløst under trykk, damper og væsker som har et damptrykk ved den  tillatte maksimaltemperatur på mer enn 0,5 bar over det normale atmosfæriske trykk (1 013 mbar) innenfor følgende grenser:
1. for fluider i gruppe 1, med et volum på mer enn 1 l og et produkt av PS x V på mer enn 25 bar·l, eller med et trykk (PS) på mer enn 200 bar, jf. vedlegg II diagram 1
2. for fluider i gruppe 2, med et volum på mer enn 1 l og et produkt av PS x V på mer enn 50 bar·l, eller med et trykk (PS) på mer enn 1 000 bar, og alle håndslokkere og flasker for pusteapparater, jf. vedlegg II diagram 2.
b) væsker som har et damptrykk ved den tillatte maksimaltemperatur på 0,5 bar eller mindre over det normale atmosfæriske trykk (1 013 mbar) innenfor følgende grenser:
1. for fluider i gruppe 1, med et volum på mer enn 1 l og et produkt av PS x V på mer enn 200 bar·l, eller med et trykk (PS) på mer enn 500 bar, jf. vedlegg II diagram 3.
2. for fluider i gruppe 2, med et trykk på mer enn 10 bar og et produkt av PS x V på mer enn 10 000 bar·l, eller med et trykk (PS) på mer enn 1 000 bar, jf. vedlegg II diagram 4.

Ingen utfyllende kommentarer.

§ 6 Trykkpåkjent utstyr, fyrt eller oppvarmet på annen måte, som skal oppfylle grunnleggende sikkerhetskrav

Følgende skal oppfylle grunnleggende sikkerhetskrav i vedlegg I, jf. vedlegg II diagram 5:
a) trykkpåkjent utstyr med et volum på mer enn 2 l, fyrt eller oppvarmet på annen måte, som kan bli utsatt for overoppheting, beregnet på produksjon av damp eller overhetet vann med temperatur over 110 °C 
b) alle trykkokere.

Ingen utfyllende kommentarer.

§ Rørsystemer som skal oppfylle grunnleggende sikkerhetskrav

De grunnleggende sikkerhetskravene i vedlegg I skal oppfylles av rørsystemer beregnet på a) gasser, kondenserte gasser, gasser som
er oppløst under trykk, damper og væsker som har et damptrykk ved den tillatte maksimaltemperatur på mer enn 0,5 bar over det normale atmosfæriske trykk (1 013 mbar) innenfor følgende grenser:
1. for fluider i gruppe 1, med DN på mer enn 25, jf. vedlegg II diagram 6
2. for fluider i gruppe 2, med DN på mer enn 32 og et produkt av PS x DN på mer enn 1 000 bar, jf. vedlegg II diagram 7.
b) væsker som har et damptrykk ved den tillatte maksimaltemperatur på 0,5 bar eller mindre over det normale atmosfæriske trykk
(1 013 mbar) innenfor følgende grenser:
1. for fluider i gruppe 1, med DN på mer enn 25 og et produkt av PS x DN på mer enn 2 000 bar, jf. vedlegg II diagram 8
2. for fluider i gruppe 2, med PS på mer enn 10 bar, DN på mer enn 200 og et produkt av PS x DN på mer enn 5 000 bar, jf. vedlegg II diagram 9.

Ingen utfyllende kommentarer.

§ 8 Sikkerhetstilbehør og trykkpåkjent tilbehør som skal oppfylle grunnleggende sikkerhetskrav

Sikkerhetstilbehør og trykkpåkjent tilbehør til utstyr nevnt i §§ 5, 6 og 7, inkludert tilfeller hvor slikt tilbehør inngår i en sammenstilling, skal oppfylle grunnleggende sikkerhetskrav i vedlegg I.

Ingen utfyllende kommentarer.

§ 9 Sammenstillinger som skal oppfylle grunnleggende sikkerhetskrav

Følgende sammenstillinger som omfatter minst én trykkpåkjent komponent nevnt i §§ 5 til 8, skal oppfylle grunnleggende sikkerhetskrav i vedlegg I:
a) sammenstillinger som er fyrt eller på annen måte oppvarmet, som kan bli utsatt for overoppheting og som er beregnet på produksjon av damp eller overhetet vann med en temperatur på over 110 °C
b) sammenstillinger som ikke omfattes av bokstav a, dersom produsenten har til hensikt å gjøre dem tilgjengelig på markedet og ta dem i bruk som sammenstillinger.

Veiledning til § 9

Til bokstav b): Med sammenstillinger som ikke omfattes av bokstav a), menes f.eks. sammenstillinger sammensatt av trykkpåkjent utstyr omfattet kun av § 11 – god ingeniørpraksis.

§ 10 Sammenstillinger som delvis skal oppfylle grunnleggende sikkerhetskrav

Sammenstillinger oppvarmet ved manuell fyring med fast brensel, beregnet på produksjon av varmtvann med temperatur på 110 °C eller lavere, og der produktet av PS x V er mer enn 50 bar·l, skal kun oppfylle grunnleggende sikkerhetskrav nevnt i vedlegg I nr. 2.10, 2.11, 3.4, og nr. 5 bokstav a og d.

Ingen utfyllende kommentarer.

§ 11 Unntak fra grunnleggende sikkerhetskrav - god ingeniørpraksis

Trykkpåkjent utstyr og sammenstillinger der spesifikasjonene ikke overskrider grenseverdiene angitt i §§ 5 til 10, skal konstrueres og produseres i samsvar med god ingeniørpraksis for å sikre sikker bruk. Utstyret skal ledsages av tilstrekkelige bruksanvisninger. Uten at det berører annet relevant EØS-regelverk med krav om påføring av slik merking, skal det nevnte utstyret ikke være påført CE-merkingen nevnt i § 27.

Veiledning til § 11

Erstatter § 18 (god ingeniørpraksis) i forskrift 9. juni 1999 om trykkpåkjent utstyr. Trykkpåkjent utstyr og sammenstillinger som skal konstrueres og produseres etter god ingeniørpraksis, må likevel oppfylle kravene i nasjonale forskrifter f.eks. forskrift om håndtering av farlig stoff eller rammeforskriften.

§ 12 Når trykkpåkjent utstyr og sammenstillinger kan gjøres tilgjengelig på markedet

Trykkpåkjent utstyr og sammenstillinger kan bare gjøres tilgjengelig på markedet dersom de er i samsvar med forskriften og dette kan dokumenteres på fastsatt måte. Trykkpåkjent utstyr og sammenstillinger som ikke oppfyller kravene i forskriften kan likevel vises fram på messer, utstillinger, demonstrasjoner eller lignende arrangementer når utstilleren sørger for skilt med tydelig informasjon om at utstyret ikke kan gjøres tilgjengelig eller tas i bruk før produsenten har brakt det i samsvar med forskriften. Under demonstrasjoner skal det treffes tilstrekkelige sikkerhetstiltak.

Veiledning til § 12

Til andre ledd:

Når utstyr skal brukes i demonstrasjons formål må det treffes tilstrekkelige sikkerhetstiltak. Før demonstrasjon bør demonstrator gjøre seg kjent med aktuelt HMS regelverk utenom denne forskriften for å sikre at alle kravene til helse, miljø og sikkerhet er oppfylt. Risikovurdering bør legges til grunn for en slik aktivitet. Det vises til nett sider: dsb.no, ptil.no og lovdata.no.

Lukk