Tilfluktsrom

Tilfluktsrom er hovedsakelig bygget for å beskytte sivilbefolkningen i krig. DSB ved Sivilforsvaret fører tilsyn med landets 19 000 tilfluktsrom. Årlig planlegges det med 200 tilsyn fordelt på de 20 sivilforsvarsdistriktene.

Totalt er det avsatt i underkant av 7 årsverk i sivilforsvaret til arbeid innen tilfluktsrom, hvor om lag halvparten omfatter tilsyn. Eier og bruker skal holde tilfluktsrommene i forsvarlig stand og det skal ikke utføres bygningsmessige endringer som kan redusere beskyttelsesgraden til tilfluktsrommene. Intensjonen med tilsyn er å sikre at eier og bruker overholder disse lovpålagte kravene, samt få oversikt over tilstanden til tilfluktsrommene i Norge.

Våpenteknologi og hvordan krig utføres endres over tid. Våpen har blitt mer presise og raskere, samt at krigføringen har blitt mer kompleks. Det medfører blant annet redusert nytteverdien av tilfluktsrom i mindre krigstruede områder, samtidig som Covid-19 pandemien har vist oss omfanget og viktigheten av å gi beskyttelse til kritisk samfunnsfunksjoner. I 2017 utga DSB en anbefaling på de fremtidige sivile beskyttelsestiltakene og i 2019 ble det utført en tilhørende konsekvens- og kostnadsanalyse. I Meld. St. 5 (2020-2021) Samfunnssikkerhet i en usikker verden ønsker regjeringen en vesentlig reduksjon av antall tilfluktsrom. Men hvilken tilfluktsrom som ønskes nedlagt er ikke avklart. DSB vil derfor 2021 vurdere behovet for tilfluktsrom. Behovet må sees i sammenheng med totalforsvaret og hvor det er mulig og ønskelig å evakuere. I lyset av dette er det i dag anbefalt at tilsynene prioriteres til soner rundt kritiske funksjoner.


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.