Farlige stoffer og storulykkevirksomheter

Hovedtema for myndighetenes tilsyn med storulykkevirksomheter var allerede før pandemien i 2020 valgt å være "Styring av endringer". Mangelfull styring av endringer har vist seg å være en årsak til mange alvorlige ulykker i industrien.

Det har derfor lenge vært et krav i storulykkeforskriften at virksomhetene skal ha rutiner for styring av endringer sitt styringssystem. Dette gjelder både endringer i anleggene, kjemikalier, organisasjonen, viktige støttesystemer og i omgivelsene. Det gjelder både for permanente og midlertidige endringer. 

I tilsynet vil myndighetene kontrollere om virksomhetene har systemer eller rutiner for styring av endringer. Videre vil man se på om hva virksomhetene anser som vesentlige endringer og hvordan de sikrer at både tekniske, organisatoriske, permanente og midlertidige endringer blir tatt hensyn til. En viktig del av dette vil også være å se på hva slags endringer i virksomheten som utløser nye risikovurderinger. Myndighetene vil ha et særlig fokus på hvordan virksomhetene har vurdert hvilke endringer covid-19-situasjonen har medført for deres virksomhet.

Kommunen har etter forskrift om håndtering av farlig stoff, hjemmel til å føre tilsyn med anlegg som håndterer farlig stoff. Normalt er det brannvesenet som utfører tilsyn på vegne av kommunene. For å følge opp at kravene i forskriften overholdes, har DSB, i samarbeid med landets brannvesener, gjennomført årlige tilsynsaksjoner med farlig stoff siden 2012.

Tilsynsaksjonene initieres og organiseres av DSB og brannvesenet gjennomfører tilsynene. Hensikten med tilsynsaksjonen er å sikre at farlig stoff håndteres forsvarlig, og utstyr og anlegg er i sikkerhetsmessig god stand for å forebygge uønskede hendelser.

Tilsynsaksjonen i 2021 vil fokusere på lager med ammoniumnitrat, sett i lys av Beirut hendelsen, kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer, samt eksplosiver.


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.