Forvaltningsforum 110

 

Møter i forvaltningsforum arrangeres hvert kvartal og skal være et sted å utveksle oppdatert informasjon og arbeid med felles forvaltningsplan for systemene i brannetaten som er tilknyttet Nødnett.

Nød- og beredskapskommunikasjon – vårt felles ansvar

Beredskapskommunikasjon er avhengig av en rekke systemer fra operatørplassen på 110 via linjer og nødnettmaster ut til en radioterminal i full utrykning. Forskjellige aktører har ansvar for de forskjellige systemene og utstyret. Kommunikasjon er avhengige av alle disse delene for å fungere og gi optimal beredskap.

>> Se en oversikt over systemene

God beredskap forutsetter at alle tar sin del av ansvaret og ikke minst samarbeider
Sigurd Heier, avdelingsdirektør i DSB.

Flere viktige endringer fremover

Dagens Nødnett ble landsdekkende i 2015 og hadde da vært i drift på Østlandet siden 2010. Det er allerede 10 år med drift av Nødnett på TETRA-teknologi.

I 2021 begynner arbeidet med overgangen til ny bærer for Nødnett. Det er besluttet i Stortinget 2019 at neste generasjon nød- og beredskapskommunikasjon skal leveres av de kommersielle mobiloperatørene.

DSB har anbefalt at et skiftet i teknologi skjer allerede i 2026. Dette betyr mye arbeid og stor omveltning i metodikk, opplæring, teknologi og utskiftning av utstyr i årene som kommer. 

Tydelig ansvarsfordeling er avgjørende

DSB er i dag ansvarlig for drift og forvaltning av dagens Nødnett og for å levere mulighet for tilkobling til Nødnett fra brukere sitt utstyr.

Prinsipielt er det brukerne selv som eier og anskaffer brukerutstyr til å bruke i Nødnett. Dette gjelder med unntak av brannetaten hvor DSB også eier deler av kontrollromutstyret på 110-sentralene (ICCS, Vision og CLI) og radioterminalene som ble anskaffet under Nødnettprosjektet. 

Hvem Ansvarsområder
DSB Eier Nødnett, kontrollrommenes ICCS, oppdragshåndteringssystemet Vision og tilhørende system Vision BOSS. DSB leverer også tale- og datalinjer til kontrollrommene.
110-sentralene 110-sentralene eier og drifter alle de andre systemene som benyttes på sentralen. 110-sentralnene er i ferd med å anskaffe et nytt oppdragshåndteringsverktøy(OHV) som skal erstatte Vision. Dette vil eies og forvaltes av 110-sentralene i fellesskap.
BDO/DSB Drifter radioterminaler i Nødnett for brannetaten samt ICCS, Vision og Vision BOSS. BDO vil fra start også drifte det nye OHV som anskaffes.

DSB skal bidra på flere nivåer

DSB har flere ulike ulike roller i relasjon til brannvesen og 110-sentralene: 

  • Eier og drifter Nødnett
  • Eier og drifter ICCS og Viison
  • Eier og drifter radioterminalene i brannetaten
  • Brannfaglig myndighet
  • Fagmyndighet for brannfarlige og eksplosive stoffer
  • Brannskolen

For å gjøre det enklere for 110-sentralene å samarbeide med oss har vi laget en oversikt over hvilke avdelinger og kontaktpersoner som har ansvar for hva i DSB.

>> Hvem har ansvar for hva i DSB?

Faste møtepunkter gjennom året

DSB og 110-sentralene møtes én gang hvert kvartal, eller oftere ved behov. Agenda sendes ut i forkant. I 2021 er møtene:

  • 18. februar 2021
  • 22. mai 2021
  • 23. august 2021
  • 24. november 2021

Vi bruker Microsoft Teams i samarbeidet, og gjennomfører videomøter der. Alle i gruppen har tilgang til dokumenter, referater og presentasjoner, samt chat og gruppemeldinger ved behov.

Deltakerne har tilgang her:

>> Forvaltningsforum 110 i Teams