Fra bensinstasjon til energistasjon: Endring av brann- og eksplosjonssikkerhet


Hvordan må bensinstasjonene endres for å imøtekomme fremtidens drivstoffetterspørsel, samt hvilke risikoer dette representerer med hensyn til brann og eksplosjon?

Rapport

Last ned PDF (1,5MB)
ISBN-nummer
978-91-89049-91-8
HR-nummer
-
Utgitt

I forbindelse med at en stadig økende andel av bilparken drives av andre energibærere enn fossile drivstoff ventes det en omlegging av de tradisjonelle bensinstasjonene til energistasjoner, hvor også andre energibærere blir tilbudt, som elektrisitet, hydrogen i gassform og flytende hydrogen, og flytende og komprimert naturgass. På sikt forventes det at fossile drivstoff fases ut.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har bedt RISE Fire Research studere hvordan bensinstasjonene må endres for å imøtekomme fremtidens drivstoffetterspørsel, samt hvilke risikoer dette representerer med hensyn til brann og eksplosjon.