Risikoanalyse av strømrasjonering

, Nyhet


DSB har siden 2010 utarbeidet analyser av alvorlige hendelser som kan ramme Norge, og som vi bør være forberedt på å håndtere, «Analyser av krisescenarioer» (AKS). Scenarioene er en viktig del av grunnlaget når departementene utarbeider sine risiko- og sårbarhetsanalyser.

DSBs risikoanalyse beskriver 30 % reduksjon i tilgangen på strøm i en del av landet (sør-vest). Analysen viser at både viktige samfunnsfunksjoner og befolkningen vil bli rammet.

Matvareforsyningen, helsetjenester og elektronisk kommunikasjon vil i stor grad rammes, mens transport og andre offentlige tjenester i mindre grad vil bli berørt. 30 % strømrasjonering vil også få store følger for deler av næringslivet, spesielt kraftintensiv industri og olje- og gassproduksjon.

– Vi ser at en rekke sider av det moderne samfunnslivet påvirkes negativt, selv med et såpass begrenset scenario, sier direktør Elisabeth Aarsæther i DSB. Samfunnet er avhengig av strøm, og denne analysen er med på å konkretisere og beskrive hvilke konsekvenser som oppstår.

Analysens hovedfunn

– Selv om sannsynligheten for strømrasjonering i Norge er lav, kan konsekvensene for samfunnet bli store. Og vi er ikke godt nok forberedt på en mulig strømrasjonering, sier Aarsæther.

Det underbygger hun med følgende funn fra analysen:

  • Svært få virksomheter vet hvordan strømrasjonering fungerer i praksis, og konsekvensene av rasjonering er lite kjente.
  • Det er uklart hvem som skal prioriteres – altså hvem som får beholde strømmen og hvem som får kuttet strømmen.
  • Beredskap i form av reservestrøm hos bedrifter og offentlige virksomheter er mangelfull.

Dette anbefaler DSB

For å redusere samfunnskonsekvensene av en strømrasjonering, anbefaler DSB at:

  • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i samarbeid med relevante aktører gir sentrale føringer for prioritering mellom sluttbrukere, og at NVE veileder sektorene og nettselskapene. Dette arbeidet er NVE allerede godt i gang med.
  • Hver sektor følger opp NVEs sentrale føringer, for å sikre lik prioritering mellom virksomhetene. Det bør vurderes å utarbeide et dimensjonerende scenario for beredskapen (omfang og varighet) og stille krav til egenberedskap og reservestrøm basert på dette.
  • DSBs samordningsrolle under større nasjonale hendelser benyttes i den tverrsektorielle håndteringen av en strømrasjonering, og statsforvalterne får en formalisert rolle i den regionale og lokale koordineringen.

Bakgrunn - risikoanalyse av strømrasjonering

Formålet med analysen var å vurdere risiko knyttet til strømrasjonering, med spesiell vekt på å kartlegge følgehendelser og hvilke konsekvenser disse får for befolkningen og samfunnsverdiene.

Scenarioet som analyseres er en strømrasjonering på 30 % i én måned i prisområdet NO2 (Vestfold Telemark, Agder og Rogaland). Det betyr at nettselskapene får en strømkvote som er 30 % mindre enn normalt forbruk og må fordele strømmen blant sine kunder. Prisområdet NO2 ble valgt fordi det er her strømsituasjonen som regel er strammest.

Analysen ble gjennomført høsten 2022 av DSB på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

DSB har innhentet informasjon fra flere kilder, blant annet fagmyndigheten Norges Vassdrags- og energidirektoratet (NVE), kommuner, statsforvaltere, næringsliv og berørte sektormyndigheter.

>> Her kan du lese rapporten