Vil øke sikkerheten ved store arrangementer

, Nyhet


Myndigheter og arrangører viser større interesse enn tidligere for sikkerhet ved store arrangementer. Nå har DSB oppdatert veilederen for å møte dagens behov.

Veilederen kommer nå i 2. reviderte utgave. Den er ment å være en håndbok og et verktøy til nytte for både arrangører og myndigheter i deres arbeid med sikkerhet ved store arrangementer.

>>Les veilederen her

Lett tilgjengelig

DSB og andre myndigheter opplever økt interesse for veilederen på bakgrunn av uønskede hendelser og terroranslag rettet mot nettopp store arrangementer den senere tid.

Kapitlene om risikovurdering og sikkerhetsplanlegging, organisering av sikkerhetsfunksjon og ikke minst kapitlet om beredskap for alvorlige hendelser er ikke endret vesentlig ved denne revisjonen, men interessen og motivasjonen for å sette seg inn i stoffet har utvilsomt økt. I rettspraksis på området vises det også til at arrangører bør kjenne til det som står i veilederen, særlig i og med at stoffet i veilederen er samlet og lett tilgjengelig for dem.

Medisinsk beredskap

Det er også lagt inn et nytt vedlegg med overordnede retningslinjer for medisinsk beredskap fra Helsedirektoratet.

I forbindelse med utviklingen vi ser i dag med økende antall store arrangement, terroranslag og andre hendelser med personskade til følge, er dette et særlig viktig tilskudd til veilederen. Vedlegget er for øvrig i overenstemmelse med retningslinjer for medisinsk beredskap ved idrettsarrangementer i Norge som kom i juni 2017.

Kurs

"Bare bok gjør ingen klok." DSBs kurs i veilederen på NUSB inneholder også en sekvens hvor man får prøvd seg i praksis. På kurset vil man treffe aktører både fra bransjen og fra myndighetene og få anledning til å knytte kontakter og utveksle erfaringer. Tilbakemeldingene er at kurset er svært nyttig og relevant.