Samarbeider om brannsikkerhet for eldre

, Nyhet


I dag sender DSB og Helsedirektoratet et felles brev til alle landets rådmenn i anledning FNs eldredag 1. oktober. Oppfordringen er økt fokus på brannsikkerheten til risikoutsatte grupper.

Mange eldre mottar helse- og omsorgstjenester i hjemmet, og brannsikkerhet er en viktig del av et forsvarlig tjenestetilbud. I anledning FNs eldredag 1. oktober, vil DSB og Helsedirektoratet oppfordre kommunene til å ha ekstra oppmerksomhet på brannsikkerhet for risikoutsatte grupper.

I dag er omtrent hver tiende innbygger over 70 år. Eldre som har begrenset evne til å oppdage og evakuere ved brann er en særlig risikoutsatt gruppe. I følge Statistisk sentralbyrå vil gruppen over 70 år dobles i løpet av et par tiår, og tredobles i enkelte distriktskommuner. Derfor er det viktig å ta grep om de eldres brannsikkerhet, og sikre at vi har etablerte systemer på plass før aldringen av befolkningen tar til for alvor.

Dette er bakgrunnen for at DSB og Helsedirektoratet har gått sammen om å lage en ny veileder. Veilederen skal hjelpe kommuner å etablere godt samarbeid mellom kommunale tjenester, for å sikre god brannsikkerhet for risikogruppene i kommunen.

>> Ny veileder: Samarbeid mellom kommunale tjenesteytere om brannsikkerhet for risikoutsatte grupper

Veilederen beskriver blant annet:

  • Kommunens ansvar og oppgaver i henhold til brann- og helseregelverk
  • Praktiske eksempler på arbeidsmåter og tiltak fra ulike kommuner
  • Samarbeidsavtaler, eksempler på rutiner og andre hjelpeverktøy (vedlegg)

I dette arbeidet har rådmannen en særlig viktig funksjon. Samarbeid mellom ulike kommunale tjenesteytere er et viktig tiltak for å bedre brannsikkerheten hos risikoutsatte grupper, og dette arbeidet lykkes best der det har lederoppmerksomhet og er godt forankret. I veilederen finnes eksempler på samarbeidsavtaler fra kommuner som har kommet langt i dette arbeidet.

Vi håper rådmannen vil benytte FNs eldredag 1. oktober til å følge opp brannsikkerhetsarbeidet for risikogruppene i din kommune, og at veilederen ellers kan være et hjelpemiddel i et mer systematisk arbeid rundt brannsikkerhet for eldre med hjelpebehov og andre i risikoutsatte grupper.