Nye veiledere om samfunnssikkerhet i arealplanleggingen

, Nyhet


DSB har utarbeidet to nye veiledere om hvordan samfunnssikkerhet kan ivaretas i arealplanleggingen: "Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging - Metode for risiko- og sårbarhetsanalyse i planleggingen" og "Veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter".

Kommunene har en viktig rolle i å samordne samfunnssikkerhet og beredskap på lokalt nivå. Denne rollen innebærer også et ansvar for å ta hensyn til samfunnssikkerhet i arealplanleggingen.

Veilederen "Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging" er en metodeveileder for ROS-analyser i planleggingen. Ved bruk av ROS-analyser legges det til rette for å se samfunnssikkerhetsutfordringer i sammenheng. Gjennom ROS-analyser etableres et kunnskapsgrunnlag som bidrar til å unngå en arealdisponering som skaper ny eller økt risiko og sårbarhet i lokalsamfunnet.

En samfunnssikkerhetsutfordring kan være den storulykkerisiko som følger av store mengder farlige kjemikalier. DSB har derfor også utarbeidet "Veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter". Her gis en mer detaljert beskrivelse av hvordan storulykkerisiko bør følges opp i arealplanlegging rundt eksisterende virksomheter og i forbindelse med etablering av nye.

Det er vesentlig at kunnskapsgrunnlaget fra ROS-analyser følges opp med forebyggende tiltak i arealplanforslag. Kommunene må se til at dette er ivaretatt, og i tråd med de mål som er satt for samfunnssikkerhet, samfunnsutvikling og arealforvaltning.