Nye temaveiledninger til storulykkeforskriften

, Nyhet


I dag publiseres to nye temaveiledere til storulykkeforskriften. De skal gjøre det lettere for virksomhetene å finne ut om de er omfattet av forskriften, og utarbeide strategi for å forebygge og begrense storulykker.

Veiledningene er laget av tilsynsmyndighetene, som for dette fagområdet består av Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Miljødirektoratet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon og Petroleumstilsynet.

Temaveiledning om strategi for å forebygge og begrense storulykker

Temaveiledning om strategi for å forebygge og begrense storulykker er utarbeidet for å lette virksomhetenes arbeid med utarbeidelse av strategien og tilsynsmyndighetenes oppfølging av denne. 

>> Temaveiledning til storulykkeforskriften §7 om strategi for å forebygge og begrense storulykker (pdf)
>> Temaveiledning til storulykkeforskriften §7 om strategi for å forebygge og begrense storulykker (bladbar pdf)

Temaveiledning om summeringsregelen

Denne er utarbeidet for å gi en nærmere forklaring på storulykkeforskriftens vedlegg I generelt, og spesielt hvordan summeringsregelen i merknad 4 til dette vedlegget skal forstås og brukes. Dette gjøres gjennom beskrivelse av hvordan de ulike stoffene som omfattes av vedlegg I skal summeres og gjennom bruk av konkrete eksempler. Som supplement til temaveiledningen finnes det også et regneark som kan benyttes ved utregningene.

>> Temaveiledning om summeringsregelen i storulykkeforskriften vedlegg I (pdf)
>> Temaveiledning om summeringsregelen i storulykkeforskriften vedlegg I ( bladbar pdf)

Representanter fra myndigheter, storulykkevirksomheter og konsulentfirmaer har bidratt med høringskommentarer til disse veiledningene.

Storulykkeforskriften kan lastes ned fra lovdata (ekstern lenke), veiledning og temaveiledninger kan lastes ned fra fagsiden for Farlige stoffer, eksplosiver og transport av farlig gods, under overskriften Storulykke og kjemikalier. 

Vi vil ellers minne om at den generelle fristen for å etterkomme nye krav i den nye storulykkeforskriften er 1. juni 2017.

>> Les også: Ny storulykkeforskrift (nyhetssak fra 2016)

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på storulykke@dsb.no