Nye forskrifter for elektrisk utstyr og trykkpåkjent utstyr

, Nyhet


Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har, sammen med Petroleumstilsynet fastsatt ny forskrift om elektromagnetisk kompatibilitet og ny forskrift om trykkpåkjent utstyr. DSB har i tillegg fastsatt ny forskrift om elektrisk utstyr.

De tre forskriftene trer i kraft 11. oktober 2017.

Link til de nye forskriftene:

Forskriftene gjennomfører tre harmoniserte varedirektiver, som alle er revidert etter varepakken og retningslinjene i EUs beslutning 768/2008/EF om en felles ramme for markedsføring av produkter.

Forskriftene gjennomfører henholdsvis:

  • Direktiv 2014/30/EU om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), som erstatter direktiv 2004/108/EF
  • Direktiv 2014/68/EU om trykkpåkjent utstyr (PED), som erstatter direktiv 1997/23/EF
  • Direktiv 2014/35/EU om elektrisk utstyr bestemt til bruk innenfor visse spenningsgrenser (LVD), som erstatter 2006/95/EF

Varepakken er en lovgivningspakke vedtatt av EU i 2008 og gjennomført i norsk rett ved EØS-vareloven.

Formålet med varepakken er å strømlinjeforme produktregelverket, slik at det skal bli enklere for markedsaktørene å forstå og overholde regelverket når de produserer og handler med produkter i EØS. Varepakken inneholder bl.a. harmoniserte definisjoner av sentrale begreper, bestemmelser om markedsaktørenes forpliktelser, bruk av CE-merking, prosedyrer for samsvarsvurdering, bestemmelser om akkreditering, utpeking av tekniske kontrollorganer og krav til tilsynsmyndighetene.

Siden det primære formålet med direktivene er tilpasning til varepakken, inneholder direktivene ikke vesentlige endringer hva gjelder for eksempel virkeområde, vesentlige sikkerhetskrav og samsvarsvurderingsprosedyrer.

Ny forskrift om elektromagnetisk kompatibilitet og forskrift om elektrisk utstyr erstatter forskrift 14. januar 2011 nr. 36 om elektrisk utstyr, som gjennomførte direktiv 2004/108/EF og direktiv 2006/95/EF. Ny forskrift om trykkpåkjent utstyr erstatter forskrift 9. juni 1999 nr. 721 om trykkpåkjent utstyr, som gjennomførte direktiv 1997/23/EF.

For ytterligere informasjon, se vedlagte høringsnotat.

>>  Høringsnotat

For nærmere informasjon og veiledning om de enkelte direktivene og hvilke endringer de innebærer sammenlignet med tidligere direktiver, vises det til Europakommisjonens nettsider: