Ny veileder for saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i jernbane- og banetunneler

, Nyhet


DSB og Statens jernbanetilsyn (SJT) utgir ny veileder for saksbehandling av brann- og elsikkerhet i jernbane- og banetunneler. Den erstatter Veiledning for saksbehandling av brannsikring av jernbane- og banetunneler fra 2005.

Som navnet antyder omhandler den nye veilederen også ivaretakelse av elsikkerhet i tillegg til brannsikkerhet.

Veilederen retter seg mot utbyggere, eiere og forvaltere av tunneler og mot kommuner, herunder brann- og redningstjenesten, og inneholder

  • Beskrivelse av roller, ansvar og samarbeid.
  • Oversikt over gjeldende regelverk.
  • Henvisninger til krav til planlegging/bygging av nye og oppgradering av eksisterende jernbane- og banetunneler, og til krav til drift av tunneler.
  • Informasjon om tilsyn og beredskap.

Veilederen har som mål å bidra til at de ulike instanser og aktører tidlig etablerer en felles forståelse for de juridiske og sikkerhetsmessige forhold knyttet til brann- og elsikkerhet i jernbane- og banetunneler, og at aktuelle problemstillinger blir tatt opp på hensiktsmessige tidspunkter i utbygignsprosessen. Den er en av flere kilder til bruk i planarbeidet. Innholdet er ikke uttømmende med hensyn til planfaglige og juridiske problemstillinger. Den bør derfor benyttes sammen med tilhørende lov- og forskriftstekster samt til de presiseringer og tolkninger som er gitt i eventuelle kommentarer til forskrifter, andre veiledninger og rundskriv.