Ny forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område

, Nyhet


Justis- og beredskapsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet har sammen fastsatt ny forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område.

Forskriften trådte i kraft 1. desember 2017.

>> Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsvarlig område (lenke til Lovdata)

Forskriften gjennomfører det harmoniserte varedirektivet 2014/34/EU, som er revidert etter varepakken og retningslinjene i EUs beslutning 768/2008/EF om en felles ramme for markedsføring av produkter. 

Varepakken er en lovgivningspakke vedtatt av EU i 2008 og gjennomført i norsk rett ved EØS-vareloven. Formålet med varepakken er å strømlinjeforme produktregelverket, slik at det skal bli enklere for markedsaktørene å forstå og overholde regelverket når de produserer og handler med produkter i EØS. Varepakken inneholder bl.a. harmoniserte definisjoner av sentrale begreper, bestemmelser om markedsaktørenes forpliktelser, bruk av CE-merking, prosedyrer for samsvarsvurdering, bestemmelser om akkreditering, utpeking av tekniske kontrollorganer og krav til tilsynsmyndighetene.

Siden det primære formålet er tilpasning til varepakken, inneholder direktivet ikke vesentlige endringer hva gjelder for eksempel virkeområde, vesentlige sikkerhetskrav og samsvarsvurderingsprosedyrer.

Ny forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område erstatter forskrift 9. desember 1996 nr. 1242 om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område, som gjennomførte direktiv 1994/9/EF.

For ytterligere informasjon, se høringsnotatet (pdf).

For nærmere informasjon og veiledning om direktivet og hvilke endringer det innebærer sammenlignet med det tidligere direktivet, se Europakommisjonens nettsider.