Ny forskrift om rekvisisjon av fast eiendom mv. for håndtering av Sivilforsvarets oppgaver

, Nyhet


DSB fastsatte, 10. mai 2017, forskrift om rekvisisjon av fast eiendom mv. for håndtering av Sivilforsvarets oppgaver. Forskriften er ny og er hjemlet i sivilbeskyttelsesloven §§ 25-27.

Forskriften kan anvendes når riket er i krig, når krig truer, når rikets selvstendighet eller sikkerhet er i fare, og ved uønskede hendelser i fredstid. Rekvisisjon kan kun benyttes når det er nødvendig for håndtering av Sivilforsvarets oppgaver. Disse oppgavene er regulert i sivilbeskyttelsesloven § 4.

Rekvisisjon skal, så langt mulig, kun gjennomføres når alle andre muligheter er søkt utnyttet, jf. forskriften § 4. Gjenstand for rekvisisjon er det samme som etter sivilbeskyttelsesloven, dvs. fast eiendom, løsøre og rettigheter, samt elektrisk kraft.

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) er rekvirerende myndighet, og kan delegere myndighet til DSB eller, på nærmere fastsatte vilkår, til Sivilforsvaret ved distriktssjefer. Forskrift om rekvisisjon gjelder tilsvarende dersom JD gir andre tillatelse til å rekvirere. Slik tillatelse kan gis til for eksempel kommuner, fylkeskommuner eller virksomheter.

Forskriften inneholder nærmere bestemmelser om fastsettelse av erstatning ved lokal skjønnsnemnd hvor Fylkesmannen utpeker leder og medlem mens Sivilforsvarets distriktssjef utpeker det tredje medlemmet. Lokal skjønnsnemnd opprettes ved behov og opprettholdes så lenge behovet varer.

Hjemmelslov: Lov 25. juni 2010 nr. 45 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven)

>> Forskrift om rekvisisjon av fast eiendom mv. for håndtering av Sivilforsvarets oppgaver (åpner nytt vindu på Lovdata)