Ny eksplosivforskrift fra 1. juli 2017

, Nyhet


Blant nyhetene er regler for mobil produksjon av eksplosiver, og at gamle tillatelser uten utløpsdato oppheves 1. januar 2019. I løpet av ett år må også alle virksomheter som driver sprengningsarbeid ha minimum én bergsprengningsleder fulltidsansatt.

Den nye forskriften om sivil håndtering av eksplosjonsfarlige stoffer (eksplosivforskriften) gjelder fra 1. juli 2017. Forskriften var på høring frem til 1. mai og det ble som følge av kommentarene fra høringsinstansene gjort noen endringer og presiseringer.

I tillegg til å gjennomføre EUs direktiv om eksplosiver til sivilt bruk, var det behov for en ny forskrift for å:

 • Regulere mobil produksjon av eksplosiver
 • Tydeliggjøre de grunnleggende kravene som alle virksomheter som håndterer eksplosiver må oppfylle
 • Klargjøre grensesnittet mellom våpenlovgivningen og eksplosivlovgivningen

Det fremkommer tydelig at det er forbudt å håndtere eksplosiver dersom man ikke er en virksomhet som har en tillatelse. For å få en tillatelse må virksomheten ha et yrkesmessig behov for det, og den må være skikket og ha kunnskap, erfaring og ferdigheter, slik at eksplosivene blir håndtert på en sikker måte. Ledelsen i virksomheten skal ha god vandel, og DSB kan kreve at de må legge frem en tilfredsstillende politiattest som viser dette.

MERK: Veiledninger til forskriftens kapitler 7, 10 og 11 vil en periode ha feil henvisninger til paragrafer og kapitler, men i hovedsak vil innholdet fortsatt være korrekt. DSB jobber med å oppdatere veiledningene.

Endringer som gjelder fra 1. juli 2017

 • Etter uhell eller ulykker med bruk av eksplosiver eller ved mobil tilvirkning skal skadestedet ikke ryddes før det er avtalt med politiet
 • Tyveri eller svinn mm. av eksplosiver skal meldes til lokalt politi, som igjen skal varsle Kripos
 • Krav om tillatelse til eksport av eksplosiver
 • Politiet skal gi tillatelse til privatpersoners erverv av krutt og tennmidler til ammunisjon
 • Saluttering kan kun foretas som del av et offentlig arrangement, og hvem som kan saluttere skjerpes
 • Kravene skjerpes dersom en kandidat stryker flere ganger på prøvene for å få sertifikater
 • Adgangen til å dispensere fra forskriften er skjerpet

Endringer som gjelder fra 1. januar 2018:

 • De som produserer, importerer eller distribuerer eksplosiver må dekke kostnaden med henting og tilintetgjøring av sivile eksplosiver, dersom det er privatpersoner som finner eksplosivene og eksplosivene ikke kan spores tilbake til siste lovlige eier
 • Kommunen gir tillatelse til oppbevaring av røyksvakt krutt, for inntil 50 kg
 • Krav om vakttelefon og lokal lageransvarlig ved oppbevaring av eksplosiver for tillatelser gitt før 1. juli 2017
 • Kravene til oppbevaring av ammoniumnitratholdige stoffer og stoffblandinger i klasse 5.1 i forskriftens kapittel 6
 • Krav om elektronisk innmelding av mobil enhet for produksjon av eksplosiver

Endringer som gjelder fra 1. juli 2018:

 • Virksomheter som driver sprengningsarbeid skal som et minimum ha én bergsprengningsleder fulltidsansatt.

Det gjøres oppmerksom på at eksplosivforskriften fra 2002 inntil videre vil gjelde for håndtering av pyrotekniske artikler og for gjensidig anerkjenning av yrkeskvalifikasjoner.

Det gjøres også spesielt oppmerksom på overgangsbestemmelsene i § 144 hvor det fremkommer at blant annet gamle tillatelser uten utløpsdato oppheves 1. januar 2019.