Kronikk: – Vi må ikke være naive

, Nyhet


Høsten 2018 gjennomfører NATO en av de største øvelsene på norsk jord etter den kalde krigen. Etter år med fred og stabilitet i Europa, er verden i endring. Det krever at vi alle forbereder oss på hele spekteret av kriser og - i verste fall -en ny krig.

Skrevet av: Cecilie Daae, direktør i DSB og Generalmajor Rune Jakobsen, sjef Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

Dersom en alvorlig situasjon oppstår, er det sivile samfunnet og Forsvaret gjensidig avhengig av hverandre. Summen av landets sivile og militære ressurser, som jobber sammen for å forebygge og håndtere kriser, væpnede konflikter og krig, kaller vi Totalforsvaret. Et velkjent begrep under den kalde krigen, men i dag et fremmedord for en hel generasjon nordmenn. Norge er et lite land. Totalforsvaret handler om å bruke alle virkemidler vi har i samfunnet på best mulig måte.

Dataangrep, terrortrusler og en økt spenning mellom øst og vest er bare noen av utfordringene Norge står overfor. Derfor har Regjeringen opprettet et program for å videreutvikle Totalforsvaret og styrke motstandsdyktigheten i samfunnskritiske funksjoner. Målet er et robust og motstandsdyktig samfunn, i stand til å takle det som måtte komme av utfordringer. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ( DSB) har en viktig rolle i dette arbeidet, blant annet med å koordinere hele det det sivile bidraget. Forsvarets operative hovedkvarter har ansvaret for å koordinere de militære ressursene. Ettersom Forsvaret støtter viktige samfunnsoppgaver, har hovedkvarteret til daglig et tett samarbeid med sivile samfunnsorganer. Gjennom de siste års arbeid med å oppdatere nasjonale forsvarsplaner har Forsvaret sett at det på flere områder er nødvendig med støtte fra det sivile samfunnet innen områder som kommunikasjon, helse, samferdsel og logistikk.

Spesielt viktig er evnen til å ta imot allierte ettersom det er en viktig forutsetning for et troverdig forsvar av Norge. Med bakgrunn i NATOS solidaritetsprinsipp, vil allierte soldater, fly og skip støtte Norge i en situasjon der vår suverenitet er truet. Det er imidlertid krevende å ta imot så omfattende styrker og yte den hjelp og støtte som de trenger for å kunne operere på norsk territorium. Oppgaven overgår det Forsvaret selv har av kapasiteter.

Nærmere 40 000 allierte soldater vil delta i øvelsen Trident Juncture 2018. De kommer til å synes og høres. Mange av dere vil ønske dem velkommen, men ikke alle. Vi forstår det, men ønsker å minne om hvorfor øvelser som denne er så viktige. Ikke bare for DSB og Forsvaret, men for oss alle. For hele Norge. Under Trident Juncture vil spesielt evnen til å ta i mot forsterkninger bli prøvd ut til fulle. Der får vi svar. Svar på hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Svar på om avtaler, lover og planer som ble laget i en annen tid, bør eller må justeres. Vi tror vi i arbeidet med å tilpasse totalforsvaret til de nye utfordringene, vil oppdage at det er nødvendig med et betydelig stykke arbeid for å sikre at dagens systemer holder mål.

De funksjoner og infrastrukturer som samfunnet er helt avhengige av, skal fungere, uansett type krise. Enten det handler om naturkatastrofer, krig eller hendelser der vi utsettes for påkjenninger i gråsonen mellom krig og fred, eksempelvis situasjoner hvor en fremmed makt eller annen motstander ønsker å påvirke oss ved bruk at hybride virkemidler istedenfor våpen. Å beskytte innbyggerne mot ulike trusler og farer er sentralt for både DSB og Forsvaret.
Totalforsvaret ser på hele spekteret av grep samfunnet kan gjøre. At kvaliteten på landets tilfluktsrom er høyst varierende, er ett eksempel. Varsling om fare og kommunikasjon med befolkningen under kriser er andre elementer som må fungere. Moderniseringen av totalforsvaret vil bidra til et betydelig nasjonalt løft for vår evne til å forsvare landet, beskytte befolkningen og opprettholde et fungerende samfunn ved en krise.

Men glem heller ikke at Totalforsvaret også handler om hver enkelt innbygger. Din vilje til å tenke samfunnssikkerhet og beredskap er viktig. Selv i de mest robuste samfunn vil strømmen i perioder bli borte. Telefonene kan slutte å virke, maten kan ta slutt og det blir kaldt i huset. Er du forberedt på det? Hvis ikke - lag en plan b. Det koster så lite... Det vil helst gå godt, skrev motstandshelten Max Manus for over 70 år siden. Ordene står seg, for det vil det. Men vi kan ikke være naive. Ikke du og ikke vi. La oss sammen skape et trygt og godt Norge i framtiden.