Kronikk: Kortreist beredskap med grenseløs tillit

, Nyhet


Brannstigen er et nasjonalt program som skal styrke brannsikkerheten og det samlede arbeidet med samfunnssikkerhet i kommune-Norge.

Brann- og redningsvesenet er tilstede der folk bor, ferdes og trenger hjelp, og nyter en svært høy tillit i befolkningen. Mennesker i nød møter ofte dedikerte brannmannskaper med inngående lokalkunnskap. Selv om det i møtet med fremtidens utfordringer er behov for et større brannsamarbeid, må lokal tilstedeværelse og kommunal kontroll fortsatt være bærebjelker i vårt lands mest desentraliserte beredskap.

Tekst: Cecilie Daae, direktør i DSB.

Fra 620 stasjoner har brann- og redningsvesenet kort vei til der folk bor, ferdes og trenger hjelp. Mannskapene er ofte fremme på et ulykkessted på under 10 minutter.  12 000 ansatte, 8 500 av dem på deltid, håndterer et bredt spekter av hendelser innen brannslokking, livreddende førstehjelp og teknisk redning. Brann- og redningsvesenet utførte akuttinnsats over 35 000 ganger landet rundt i 2016. I over 5 000 av tilfellene var innsatsen helseoppdrag, blant annet bistand eller støtte til spesialisthelsetjenesten gjennom utrykning med hjertestarter. Over 5 200 av utrykningene gjaldt innsats ved trafikkulykker.


SE FILM: Brannstigen er et nasjonalt program som skal styrke brannsikkerheten og det samlede arbeidet med samfunnssikkerhet i kommune-Norge.

Oppgavetypene- og mengden øker, og kompleksiteten likeså. Klimaendringer, mer ekstremvær og flom, demografiske endringer, økt migrasjon og nye sikkerhetspolitiske utfordringer er noen av utviklingstrekkene som vil stille nye krav til forebygging og beredskap lokalt, regionalt og nasjonalt.

I diskusjonen om hvordan vi ruster oss for å forebygge og håndtere fremtidens utfordringer, har det kommunale og interkommunale brann- og redningsvesenet en helt avgjørende plass. Hvordan skal vi legge til rette for at lokalsamfunnenes tydeligste forebyggende og beredskapsmessige kraft i det daglige, kan forenes på tvers av fagområder og geografi når fremtidige ulykker og katastrofer rammer? 

DSB jobber nå, tett sammen med blant annet fagmiljøene og organisasjonene innen brann- og redning, med et program for å sikre kommunene og innbyggerne trygghet og sikkerhet levert av brann- og redningsvesenet også med fremtidens utfordringer. Mer samarbeid, økt kompetanse, sterkere fagmiljøer og risikobasert forebygging er sentrale stikkord for dette programmet, som vi kaller "Brannstigen".

Vi skal revidere forskriften som gir føringer for organisering og dimensjonering av brannforebygging og –beredskap i alle kommuner. Dette er menyen for hvordan kommuner, enten alene, eller aller helst i et samarbeid mellom mange kommuner, løser de brann- og redningstekniske oppgaver som vi alle forventer at de skal kunne løse for oss. Det handler om hvilke krav vi skal stille til ledelse, samarbeid, ressurser, kompetanse, vaktordninger, utrustning og kommunikasjon.

Det skal etableres en helt ny fagskole for kommunenes brann- og redningspersonell, som erstatter dagens etatsutdanning med en åpen utdanning med mulighet for støtte gjennom Statens lånekasse for utdanning.  Høsten 2019 er fagskolen klar til å ta imot de første heltidsstudentene til en toårig utdanning med omtrent like store deler teori og praksis, og et deltidsstudium som gir deltidsmannskapene den kompetansen de trenger.

Det er i kommunen man har best forutsetninger for å vurdere lokal risiko og sårbarhet. Derfor har vi gjennom det forebyggende regelverket gitt kommunene større frihet til å løse oppgavene selv, uten detaljerte føringer for hvordan jobben skal gjøres. Friheten forplikter, og det stilles større krav til kunnskap og kompetanse for de som skal forvalte regelverket lokalt. Gode samfunnseffekter avhenger av at man er del av et solid fag- og kompetansemiljø, med kultur for diskusjon, erfaringsutveksling og læring.   

110-sentralene, brann- og redningsvesenets nødalarmeringssentraler, er den viktige førstekontakten for den som melder om en brann- eller ulykke på nødnummeret 110. Sentralene er bindeleddet til brann- og redningsberedskapen i kommunene. Nå knyttes politiets operasjonssentraler sammen med brann- og redningsvesenets nødalarmeringssentraler. De to nødsentralene etablerer seg i samme hus, vegg i vegg med glassdører. Slik skapes det enkelt kontakt mellom de to operative nødsentralene når hendelser krever umiddelbare avklaringer og koordinering

Brann- og redningsvesenet er kommunenes, og hele befolkningens, viktigste ressurs når det gjelder forebygging, beredskap og innsats for å redde liv og berge verdier. Hvordan skal vi videreutvikle vår aller mest kortreiste beredskap? For selv om også brann- og redningsvesenet må tilpasse seg en verden i endring, er det helt avgjørende at vi tar vare på deres unike egenart; lokal tilstedeværelse og sterkt omdømme på grunn av den tryggheten de leverer hver eneste dag. Brann- og redningsvesenet nyter med rette en tillit i befolkningen som svært få andre, om noen, er forunt.