Ikke tilstrekkelig utredet

, Nyhet


I forbindelse med høringsprosessen for NOU 2016: 19 Samhandling for sikkerhet – beskyttelse av grunnleggende samfunnsfunksjoner, har DSB kommet med en høringsuttalelse.

DSB mener at rapporten ikke gir et tilstrekkelig grunnlag til å gå videre med utforming av en ny sikkerhetslov. Til det er det for mange problemstillinger som ikke er tilstrekkelig utredet. Virkeområdet for den foreslåtte loven favner bredt og inn i DSBs mandat. Loven vil kunne få sterk innvirkning på det generelle samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet, uten at denne innvirkningen er drøftet nærmere i rapporten.

Det var i mars 2015 Regjeringen oppnevnte et uavhengig utvalg for å utrede og foreslå et nytt lovgrunnlag for forebyggende nasjonal sikkerhet. I fjor høst overleverte sikkerhetsutvalgets leder, Kim Traavik, utvalgets utredning til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Deretter fulgte altså en høringsprosess.

>> DSBs synspunkter beskrives i dette høringsbrevet.