Går elsikkerhetområdet etter i sømmene

, Nyhet


DSB har gjennomført en grundig gjennomgang av sitt arbeid med elsikkerhet for å synliggjøre utfordringer og forbedringspunkter.

Arbeidet skal danne grunnlag for en mest mulig rasjonell og effektiv virkemiddelbruk i møte med ny teknologi, endringer i risikobildet, nye aktører, nye energikilder og nye forbruksmønstre.

Liv, helse og materielle verdier

Elektrisitet spiller en avgjørende rolle i dagens samfunn. Hvert år selges det elektrisk installasjonsmateriell og produkter for over 60 milliarder kroner og det investeres i nye elektriske installasjoner for godt over 100 milliarder kroner innenfor transport, offshore, industri, kraftforsyning og bygninger.

Samtidig har elektrisitet alltid vært forbundet med potensiell fare for liv, helse og materielle verdier.

– Mange har mistet sitt hjem eller sine kjære etter branner med elektrisk årsak og mennesker har også mistet livet eller blitt påført alvorlige skader som følge av blant annet strømgjennomgang under arbeid, fritid og lek, sier Cecilie Daae direktør i DSB.

Hensikten med gjennomgangen av elsikkerhetsområdet er å synliggjøre utfordringene og finne forbedringspunkter i arbeidet som gjøres med elsikkerhet i Norge.

Arbeidet, som har involvert bransjen, andre myndigheter og interne ressurser i DSB, har munnet ut i en sluttrapport.

– Rapporten er grundig og gir en god faktabeskrivelse av dagens situasjon og utfordringene innenfor elsikkerhetsområdet i fremtiden, sier Daae.

Økt anvendelse og avhengighet av elektrisitet

Et viktig område rapporten tar for seg hvor avhengig vi mennesker er av elektrisitet og at det blir en stadig viktigere del av samfunnssikkerheten.

– Elsikkerhet i transportsektor og kritisk infrastruktur betyr mye for folk flest og det er en forutsetning av dette er på plass, slik at vi ikke blir stående igjen på perrongen – bokstavelig talt, sier Daae.

Økt bruk av elektrisitet er også en viktig del av «det grønne skiftet». Investeringer i solceller øker, det er historisk høy investering i kraftforsyningen og det utvikles stadig bedre lagringsteknologier. Transportsektoren skal også elektrifiseres. Vi får smarte hus og avansert styring av høyteknologisk elektrisk utstyr.

– Økte klimapåkjenninger er en utfordring for kraftforsyningen. Sårbarhet i strømforsyning og EKOM-nett blir stadig mer samfunnskritisk. Vi blir mer avhengig av helse- og velferdsteknologi når eldre skal bo hjemme. Elektriske apparater blir mer avanserte og må være koblet opp mot internett for å fungere som de skal. I fremtiden vil vi kreve 100 prosent oppetid både på strømforsyning og internett, sier Daae.

Vil forhindre ulykker

Daae ønsker å fortsette det gode arbeidet med å redusere antall ulykker med elektrisk årsak, men er likevel ikke fornøyd med antall ulykker knyttet til elektromedisinsk utstyr og antallet yrkesrelaterte ulykker blant elektrofagfolk.

– Antall branner med elektrisk årsak er også for høyt, sier hun.

DSB ønsker nå innspill og vurderinger rundt innhold og foreslåtte tiltak i rapporten. Rapporten er også sendt ut til bransjen, grenseflatemyndigheter som er omtalt i rapporten, samt til diverse brukerorganisasjoner.

Innspill og vurderinger rundt innholdet i rapporten sendes til postmottak@dsb.no innen 22. mars.

Vedlegg:

>> Elsikkerhetsprosjektet sluttrapport (pdf)

>> Elsikkerhetsprosjektet sluttrapport (blabar pdf)

>> Samfunnsøkonomisk analyse av elsikkerhetsområde (pdf)