Framtidens sivilforsvar

, Nyhet


Sivilforsvaret er en etterspurt ressurs som løser sine oppdrag på en meget god måte, men det kreves vesentlig omstilling for å ruste Sivilforsvaret for dagens og framtidens utfordringer, sier Cecilie Daae, direktør i DSB.

I dag leverte hun rapporten Framtidens sivilforsvar – DSBs anbefaling til ny organisering og sivile beskyttelsestiltak til Justis- og beredskapsdepartementet.

Rapporten, som bygger på Konseptutredning Sivilforsvaret fra 2016, anbefaler blant annet å harmonisere Sivilforsvarets distriktsgrenser med de nye regiongrensene, opprettholde dagens styrke på 8 000 og å satse betydelig på utdanning og kompetanse blant Sivilforsvarets personell og ledere.

For å oppnå nødvendig styrking og innretting kreves vesentlige og nødvendige investeringer for framtidens Sivilforsvar, står det i rapporten.

- Når det gjelder sivile beskyttelsestiltak anbefaler DSB et sonekonsept omkring definerte nøkkelmål og strategisk viktige områder. Vi anbefaler også en nasjonal løsning for utsendelse av SMS for å varsle befolkningen ved kriser, sier Daae.

DSB anbefaler dessuten at eksisterende tilfluktsrom rustes opp, sammen med et styrket tilsyn og at nybygging dreies fra store offentlige rom mot dekningsrom der befolkningen bor eller jobber.

Bakgrunn

I 2016 leverte DSB "Konseptutredning Sivilforsvaret" som beskrev dagens situasjon, kartla trender og pekte på behov og utfordringer i møtet med framtidens krav til Sivilforsvaret.

Konseptutredningen var deretter ute på en seks måneders høring. Det kom inn totalt 140 høringssvar.

I et presiseringsbrev i juli 2017 ba Justis- og beredskapsdepartementet om at DSB innen 1. desember 2017 sammenstiller og oversender en tilrådning, sammen med en vurdering av aktuelle sivile beskyttelsestiltak. Rapporten "Framtidens sivilforsvar" – som ble levert i dag – er DSBs svar på dette oppdraget.

Relatert artikkel