DSBs årsrapport for 2016

, Nyhet


DSB har i 2016 tatt vesentlige grep for å kunne bidra til å videreutvikle samfunnssikkerhet- og beredskapsområdet på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD).


Endrede rammebetingelser i kombinasjon med et endret utfordringsbilde har også gjort at DSB har måttet utfordre seg selv til å tenke nytt på flere områder. Årsrapporten oppsummerer aktiviteter og hovedgrep for 2016, vurdering av framtidsutsikter, samt årsregnskapet for virksomheten.

DSB har mottatt en ren revisjonsberetning fra Riksrevisjonen, dvs. uten anmerkninger for 2016. Med andre ord anser Riksrevisjonen at DSBs årsregnskap for 2016 er i samsvar med regelverk for statlig økonomistyring og at det gir et rettvisende bilde av virksomhetens disponible bevilgninger, inntekter og utgifter. Riksrevisjonen reviderer DSBs årsregnskap hvert år, som består av ledelseskommentarer og oppstilling av bevilgnings- og artskontorapportering med noter per 31. desember 2016. For første gang publiseres revisjonsberetningen sammen med årsrapporten.

>> DSBs årsrapport 2016 (PDF)